Nájdené rozsudky pre výraz: doba platnosti osvedčenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Na základe patentu chrániaceho inovatívnu účinnú zložku a na základe povolenia na uvedenie lieku obsahujúceho túto zložku ako jedinú účinnú zložku na trh už vlastník tohto patentu na túto účinnú zložku získal dodatkové ochranné osvedčenie, ktoré mu umožňuje brániť jej použitiu, či už samotnej alebo v spojení s inými účinnými zložkami, sa má článok 3 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby na základe toho istého patentu, ale neskoršieho povolenia na uvedenie na trh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑443/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Spojené kráľovstvo) z 21. septembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 3. októbra 2012, ktorý súvisí s konaním: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd, proti Sanofi, za účasti: Sanofi Pharma Bristol‑Myers Squibb SNC, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ileši
Právna veta: 1. Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že bráni udeleniu dodatkového ochranného osvedčenia pre účinnú zložku, ktorej terapeutický účinok nepatrí medzi liečebné indikácie zahrnuté v oprávnení na uvedenie na trh. Článok 1 písm. b) nariadenia č. 469/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že proteínový nosič spojený s polysacharidovým antigénom prostredníctvom kovalentnej väzby možno považovať za „účinnú zložku“ v zmysle tohto ustanovenia, len ak je preukázané, že tento nosič má vlastný farmakologický, imunologický alebo metabolický účinok, ktorý patrí medzi liečebné indikácie zahrnuté v oprávnení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑631/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberster Patent‑ und Markensenat (Rakúsko) z 28. augusta 2013 a doručený Súdnemu dvoru 2. decembra 2013, ktorý súvisí s konaním: Arne Forsgren proti Österreichisches Patentamt, SÚDNY DVOR (ôsma komora), v zložení: sudcovia C. Toader, vykonávajúca funkciu predsedníčky ôsmej komory, E. Jarašiūnas a C. G. Fernlund (spravodajca), generálny advokát: Y. Bot, tajomník: A.
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) z 5. októbra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priemyselné a obchodné vlastníctvo – Patent – Dodatkové ochranné osvedčenie – Nariadenie (ES) č. 469/2009 – Článok 21 ods. 2 – Prechodné ustanovenia – Osvedčenie udelené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu pred jeho pristúpením k Európskej únii – Výklad článku 21 ods. 2 – Doba platnosti osvedčenia – Platnosť článku 21 ods. 2 – Úprava sekundárneho pr
Opinion of the Advocate-General 1. Je liečivá zmes zložená z dvoch látok, z ktorých jedna, už známa, má vlastné farmakologické vlastnosti a druhá umožňuje významným spôsobom zvýšiť liečebné účinky prvej látky, „zlúčenin[ou] aktívnych zložiek liečiva [zmesou účinných zložiek liečiva – neoficiálny preklad ]“ v zmysle článku 1 písm. b) nariadenia Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá(2) ? 2. Takou je v podstate otázka Bundesgerichtshof (Nemec
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vyšší krajský súd vo Viedni (Oberlandesgericht Wien), bol podaný v dôsledku žaloby podanej spoločnosťou Seattle Genetics Inc. (ďalej len „Seattle Genetics“) proti rozhodnutiu prijatému Rakúskym patentovým úradom (Österreichisches Patentamt). Svojou žalobou sa domáhala zmeny dátumu, ku ktorému rozhodnutie stanovovalo uplynutie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia (ďalej len „DOO“ alebo „osved
Opinion of the Advocate-General 1. Farmaceutický podnik, ktorý je majiteľom patentu na liečivo a ktorý je okrem iného oprávnený uvádzať ho na trh, môže využiť predĺženie doby trvania svojich výlučných práv vďaka udeleniu „dodatkového ochranného osvedčenia“, ktorého udeľovanie vo všetkých členských štátoch je upravené nariadením (EHS) č. 1768/92(2) . 2. V rámci nadobudnutia účinnosti nariadenia v Litve prijal normotvorca Spoločenstva prechodné ustanovenie, ktorým je výhoda tejto dodatkovej ochran
Účastníci Vo veci C‑577/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Spojené kráľovstvo) z 31. októbra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 14. novembra 2013, ktorý súvisí s konaním: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd proti Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, SÚDNY DVOR (ôsma komora), v zložení: predseda ôsmej komory A. Ó Caoimh, sudcovia C. Toader (spra
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Jednotná právna úprava – Priemyselné a obchodné vlastníctvo – Patentové právo – Dodatkové ochranné osvedčenie na liečivá [Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1610/96, článok 3 ods. 2; nariadenie Rady č. 1768/92, článok 3 písm. c)] Summary Článok 3 písm. c) nariadenia č. 1768/92 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá, ktorý stanovuje, že osvedčenie sa udelí, ak v členskom štáte, v ktorom je podaná žiadosť a k dátumu podania
Keywords 1. Konanie – Žiadosť o dôverné zaobchádzanie – Kritériá 2. Hospodárska súťaž – Dominantné postavenie – Relevantný trh – Vymedzenie – Funkcia (Článok 82 ES; oznámenie Komisie 97/C 372/03, body 2 a 7) 3. Hospodárska súťaž – Správne konanie – Rozhodnutie Komisie, ktorým sa konštatuje porušenie – Rozhodnutie, ktoré si vyžaduje komplexné hospodárske alebo technické posúdenie – Súdne preskúmanie – Hranice (Články 81 ES a 82 ES) 4. Hospodárska súťaž – Dominantné postavenie – Relevantný tr
MENU