Nájdené rozsudky pre výraz: dôchodkové zabezpečenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

175 dokumentov
36 dokumentov
591 dokumentov
19 dokumentov
7 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Sú vnútroštátne súdy povinné vykonávať priamo uplatniteľné ustanovenia práva Spoločenstva aj v prípade, ak im vnútroštátne právo v tomto smere nepriznalo žiadnu právomoc? Toto je základná otázka, ktorú írsky pracovný súd, Labour Court v Dubline, položil Súdnemu dvoru v súvislosti s pravidlami Spoločenstva, ktoré upravujú prácu na dobu určitú a ktoré sú obsiahnuté v rámcovej dohode o práci na dobu určitú(2) . 2. Okrem toho Labour Court požaduje objasne
Keywords 1. Akty inštitúcií – Smernice – Vykonanie členskými štátmi – Potreba úplného prebratia – Neexistencia činnosti upravenej smernicou v členskom štáte – Neexistencia vplyvu – Výnimka – Geografické dôvody (Článok 249 tretí odsek ES) 2. Akty inštitúcií – Smernice – Vykonanie členskými štátmi – Potreba úplného prebratia – Smernica 2003/41 – Činnosť inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a dohľad nad nimi (Článok 137 ods. 4 ES; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41, čl
Keywords Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Vec prejednávaná pred vnútroštátnym súdom, ktorá sa stala bezpredmetnou – Zastavenie konania (Článok 234 ES) Summary Zo znenia a systematiky článku 234 ES vyplýva, že prejudiciálne konanie predpokladá, že pred vnútroštátnymi súdmi sa skutočne prejednáva spor, v ktorom majú vydať rozhodnutie, pri ktorom môžu vziať do úvahy rozsudok v prejudiciálnom konaní. Opodstatnenosť návrhu na začatie prejudiciálneho konania nespočíva vo formul
Keywords 1. Základné práva – Právo na kolektívne vyjednávanie – Vyhovenie požiadavkám týkajúcim sa základných slobôd zaručených Zmluvou – Sloboda usadiť sa – Slobodné poskytovanie služieb – Smernice v oblasti verejného obstarávania (Charta základných práv Európskej únie, článok 28; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18; smernica Rady 92/50) 2. Aproximácia právnych predpisov – Postupy verejného obstarávania služieb – Smernice 92/50 a 2004/18 – Pôsobnosť (Smernica Európskeho parlamentu
Účastníci konania Vo veci T‑234/11 P‑RENV‑RX, ktorej predmetom je odvolanie proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) zo 4. februára 2011, Arango Jaramillo a i./EIB (F‑34/10, zatiaľ neuverejnené v Zbierke), smerujúce k zrušeniu tohto uznesenia, Oscar Orlando Arango Jaramillo, agent Európskej investičnej banky, bydliskom v Luxemburgu (Luxembursko), a 34 ďalších zamestnancov Európskej investičnej banky, ktorých mená sú uvedené v prílohe, v zastúpení: B. Cortese a C. Cort
Účastníci konania Vo veci C‑241/11, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 260 ods. 2 ZFEÚ, podaná 19. mája 2011, Európska komisia , v zastúpení: Z. Malůšková a N. Yerrell, ako aj K.‑P. Wojcik, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Českej republike , v zastúpení: M. Smolek a J. Očková, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda Súdneho dvora K. Lenaerts, predsedov
Opinion of the Advocate-General 1. Prejednávaná vec poskytuje Súdnemu dvoru príležitosť po prvý raz sa zaoberať nariadením č. 723/2004(2), ktorým sa zmenilo a doplnilo znenie článku 11 ods. 2 prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev (ďalej len „služobný poriadok“)(3) . Ustanovenie úradníkom, ktorí vstúpia do služieb Únie po skončení činnosti v členskom štáte, priznáva možnosť previesť si do systému Únie kapitálovú hodnotu svojich práv na starobný dôchodok, ktoré získal
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právo Spoločenstva 1. Smernica 92/50 2. Smernica 2004/18 B – Vnútroštátne právo 1. Zákon o zlepšení podnikového doplnkového dôchodkového zabezpečenia 2. Kolektívna zmluva o prevedení odmeny pre zamestnancov komunálnej verejnej služby III – Skutkový stav IV – Konanie pred podaním žaloby V – Konanie na Súdnom dvore a návrhy účastníkov konania VI – Hlavné tvrdenia účastníkov konania VII – Právna analýza A – Uplatniteľnosť smerníc
Keywords Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Starobné poistenie a poistenie pre prípad úmrtia – Doby, ktoré sa majú zohľadniť – Vnútroštátne právne predpisy, ktoré na účely vzniku nároku na dávky nezohľadňujú doby poistenia dosiahnuté na území štátu nezamestnaným – Prípustnosť (Články 39 ES a 42 ES; nariadenie Rady č. 1408/71, článok 45) Summary Články 39 ES a 42 ES, ako aj článok 45 nariadenia č. 1408/71 v znení zmenenom a aktualizovanom nariadením č. 118/97 zmeneným a doplne
MENU