Nájdené rozsudky pre výraz: dovoz tovaru

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 201

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

332 dokumentov
30 dokumentov
1152 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: dovoz tovaru
Právna veta: 1. Na okolnosti, za ktorých tovar, ktorý v priebehu dovozu na colné územie Spoločenstva zadržia miestne colné a daňové orgány v zóne, v ktorej sa nachádza prvý colný úrad nachádzajúci sa na vonkajšej hranici Spoločenstva, a ktorý je súčasne alebo následne zničený týmito orgánmi, pričom vždy zostal v ich držbe, sa vzťahuje pojem tovar „zaistený a súčasne alebo následne zhabaný“ uvedený v článku 233 prvom odseku písm. d) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 955/1999 Európskeho parlamentu a Ra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právo Spoločenstva 1. Colný kódex a vykonávacie nariadenie k colnému kódexu 2. Smernica 92/12/EHS 3. Šiesta smernica o DPH B – Vnútroštátne právo 1. Vnútroštátne colné právo 2. Vnútroštátna právna úprava spotrebnej dane 3. Vnútroštátna právna úprava dane z pridanej hodnoty C – Dohovor TIR III – Skutkové okolnosti sporu vo veci samej a prejudiciálne otázky IV – Konanie pred Súdnym dvorom V – Tvrdenia účastníkov konania A – O prv
Kľúčové slová: karnetzabezpečenie dane pri dovoze tovaru
Právna veta: Dohovor TIR najmä stanovuje, že tovary dopravované na podklade režimu TIR, ktorý zavádza, nie sú predmetom úhrady alebo zloženia colnej zábezpeky dovozných a vývozných ciel a poplatkov v pohraničných colných úradoch. Na účely uskutočnenia týchto výhod dohovor TIR vyžaduje, aby bol k tovarom počas celej dopravy pripojený jednotný dokument, teda karnet TIR, ktorý slúži na kontrolu dodržiavania predpisov. Vyžaduje tiež, aby bola doprava zabezpečovaná tak, že ručiteľmi budú združenia schválené zmluvnými stranami. 1. Článok 2 ods. 1 nariadenia č. 1593/91, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 719/91 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Keywords 1. Voľný pohyb tovaru – Tranzit Spoločenstva – Preprava vykonaná na podklade karnetu TIR (Nariadenie Komisie č. 1593/91, článok 2 ods. 1) 2. Voľný pohyb tovaru – Tranzit Spoločenstva – Preprava vykonaná na podklade karnetu TIR (Nariadenie Komisie č. 1593/91, článok 2 ods. 2 a 3) Summary 1. Článok 2 ods. 1 nariadenia č. 1593/91, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 719/91 o používaní karnetov TIR a karnetov ATA ako tranzitných dokumentov v Spoločenstve, v spojení s článkom 11 ods. 1
Právna veta: Keď bol tovar pochádzajúci z tretej krajiny umiestnený do režimu colného uskladňovania v členskom štáte, potom spracovaný v režime aktívneho zošľachťovacieho styku v podmienečnom systéme a následne predaný a znovu umiestnený do režimu colného uskladňovania, pričom počas všetkých týchto transakcií bol v tom istom colnom sklade nachádzajúcom sa na území tohto členského štátu, predaj takéhoto tovaru podlieha DPH na základe článku 2 bodu 1 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑165/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 22. marca 2011 a doručený Súdnemu dvoru 4. apríla 2011, ktorý súvisí s konaním: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky proti PROFITUBE spol. s r.o., SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia A. Borg Barthet, E. Levits, J.‑J. Kasel a M. Safjan (spravodajca), generálny
Právna veta: 1. Dovozca, ktorý umelo vyvolal situáciu, ktorá mu umožnila neoprávnené získanie zvýhodnenej colnej sadzby na dovoz banánov, je povinný zaplatiť clá spojené s dotknutými výrobkami, pričom nie sú dotknuté prípadné správne, občianskoprávne alebo trestnoprávne sankcie stanovené vnútroštátnou právnou úpravou................2. Nariadenie č. 2362/98 v znení zmien a doplnení sa má vykladať v tom zmysle, že bráni plneniam, ako sú tie vo veci samej, v rámci ktorých nový dovozca kúpi prostredníctvom iného dovozcu zaregistrovaného ako nový dovozca tovar od tradičného dovozcu pred jeho dovozom do Únie a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑607/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Corte suprema di cassazione (Taliansko) z 10. júla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 25. novembra 2013, ktorý súvisí s konaním: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane, Európska komisia proti Francesco Cimmino, Costantino Elmi, Diletto Nicchi, Vincenzo Nicchi, Ivo Lazzeri, Euclide Lorenzon, Patrizia Mansutti, Maurizio Misturelli, Maurizio
Právna veta: 1. Články 203 a 204 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 z 13. apríla 2005, v spojení s článkom 859 bodom 2 písm. c) nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 444/2002 z 11. marca 2002 sa majú vykladať v tom zmysle, že samotné prekročenie lehoty na predloženie stanovenej v súlade s článkom 356 ods. 1 nariadenia č. 2454/93, zmeneného a doplnen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑480/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) z 12. októbra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 25. októbra 2012, ktorý súvisí s konaním: Minister van Financiën proti X BV, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia A. Borg Barthet (spravodajca), E. Levits, M. Berger a S. Rodin, generálny advokát: N. Jääskinen, tajomník: M. Ferreira, hlavná r
Právna veta: 1. Článok 16 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2006/18/ES zo 14. februára 2006, v znení vyplývajúcom z článku 28c šiestej smernice sa má vykladať v tom zmysle, že v rozpore s ním nie je vnútroštátna právna úprava, ktorá podriaďuje priznanie oslobodenia od platenia dane z pridanej hodnoty pri dovoze stanovenej touto právnou úpravou podmienke, aby dovezený tovar, ktorý je určený do daňového skla ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑272/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Commissione tributaria regionale per la Toscana (Taliansko) z 25. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 21. mája 2013, ktorý súvisí s konaním: Equoland Soc. coop. arl proti Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno, SÚDNY DVOR (šiesta komora), v zložení: predseda šiestej komory A. Borg Barthet, sudcovia E. Levits a F. Biltgen (spravodajca), generálny advo
Právna veta: Členský štát, ktorý odmietne vrátenie dane z pridanej hodnoty zaplatenej na vstupe za poisťovacie a finančné činnosti uvedené v článku 169 písm. c) smernice 2006/112 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, vykonávané zdaniteľnými osobami, ktoré nie sú usadené na území Únie, si splnil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článkov 169 až 171 smernice 2006/112 a článku 2 ods. 1 trinástej smernice 86/560 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu. Ustanovenia trinástej smernice, a najmä jej článok 2 ods. 1, ktorý neodkazuje na činnosti uvedené v článku 169 písm. c) smerni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Keywords Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Dane z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Vrátenie dane zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v Únii [Smernica Rady 86/560, článok 2 ods. 1, a smernica Rady 2006/112, článok 169 písm. c) a články 170 a 171] Summary Členský štát, ktorý odmietne vrátenie dane z pridanej hodnoty zaplatenej na vstupe za poisťovacie a finančné činnosti uvedené v článku 169 písm. c) smernice 2006/112 o spoločnom systéme dane z pr
Právna veta: 1. Článok 168 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2007/75/ES z 20. decembra 2007, sa má vykladať v tom zmysle, že keď je oslobodenie od dane z pridanej hodnoty, ako ho upravilo vnútroštátne právo, nezlučiteľné so smernicou 2006/112, zmenenou a doplnenou smernicou 2007/75, uvedený článok 168 neumožňuje, aby zdaniteľná osoba využila toto oslobodenie a zároveň uplatnila právo na odpočítanie dane...................... 2. Článok 140 písm. a) a b) a článok 143 ods. 1 písm. a) smernice 2006/112, zmenenej a dop ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑144/13, C‑154/13 a C‑160/13, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) z 1. a 8. marca 2013, doručené Súdnemu dvoru 21., 27. a 28. marca 2013, ktoré súvisia s konaniami: VDP Dental Laboratory NV proti Staatssecretaris van Financiën (C‑144/13), Staatssecretaris van Financiën proti X BV (C‑154/13), Nobel Biocare Nederland BV (C‑160/13), SÚDNY DVOR (prvá komora),
Právna veta: 1) Na účely uplatnenia článku 110 ZFEÚ sú podobnými domácimi výrobkami, ktoré sú porovnateľné s takým ojazdeným vozidlom, ako je vozidlo dotknuté vo veci samej, ktoré bolo po prvýkrát uvedené do prevádzky pred 1. februárom 2008 a ktoré bolo dovezené a prihlásené do evidencie v Holandsku v roku 2010, vozidlá nachádzajúce sa na holandskom trhu s vlastnosťami, ktoré čo najviac zodpovedajú vlastnostiam uvedeného predmetného vozidla................2) Článok 110 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni dani, ako je daň z osobných motorových vozidiel a motocyklov („belasting personenauto’s en moto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑437/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Gerechtshof ʼs‑Hertogenbosch (Holandsko) z 27. septembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 1. októbra 2012, ktorý súvisí s konaním: X SÚDNY DVOR (ôsma komora), v zložení: predseda ôsmej komory C. G. Fernlund (spravodajca), predtým poverený výkonom funkcie predsedu ôsmej komory, sudcovia A. Ó Caoimh a E. Jarašiūnas, generálny advokát: M. Wathelet, tajomník: M. Fe
MENU