Nájdené rozsudky pre výraz: Európsky exekučný titul

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
6 dokumentov
87 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 19 ods. 1 nariadenia č. 805/2004 sa má vykladať v tom zmysle, že na účely osvedčenia rozhodnutia pre zmeškanie ako európskeho exekučného titulu sa musí sudca, ktorý o tejto žiadosti rozhoduje, ubezpečiť, že jeho vnútroštátne právo skutočne a bez výnimky umožňuje úplné preskúmanie tak z právnej, ako aj z vecnej stránky tohto rozhodnutia v oboch prípadoch uvedených v tomto ustanovení a že umožňuje predĺženie lehôt na podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu o nespornom nároku nielen v prípade vyššej moci, ale aj v prípade, ak iné výnimočné okolnosti nezávislé od vôle dlžníka m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑300/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hof van beroep te Antwerpen (Odvolací súd v Antverpách, Belgicko) zo 16. júna 2014 a doručený Súdnemu dvoru 20. júna 2014, ktorý súvisí s konaním: Imtech Marine Belgium NV proti Radio Hellenic SA, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda tretej komory L. Bay Larsen, vykonávajúci funkciu predsedu štvrtej komory, sudcovia J. Malenovský, M. Safjan (spravodajca)
Právna veta: 1. S cieľom zabezpečiť úroveň ochrany, ktorú chce smernica 93/13 dosiahnuť, Súdny dvor viackrát zdôraznil, že takéto nerovné postavenie spotrebiteľa a predajcu alebo dodávateľa môže byť kompenzované iba pozitívnym zásahom, vonkajším vo vzťahu k samotným zmluvným stranám.(25) S prihliadnutím na tieto zásady Súdny dvor rozhodol, že vnútroštátny súd má ex offo posúdiť prípadnú nekalú povahu zmluvnej podmienky.(26) Právomoc súdu skúmať prípadnú nekalú povahu podmienky aj ex offo predstavuje podľa názoru Súdneho dvora „prostriedok vhodný na dosiahnutie výsledku stanoveného v& ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Normatívny rámec A – Právo Únie B – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav, konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky IV – Konanie pred Súdnym dvorom V – Hlavné tvrdenia účastníkov konania VI – Právne posúdenie A – Úvodné poznámky B – O prvej prejudiciálnej otázke 1. O úlohe vnútroštátneho súdu pri zakazovaní nekalých zmluvných podmienok podľa judikatúry Súdneho dvora 2. Uplatniteľnosť zásad judikatúry na situáciu vo veci samej a) Prístup Sú
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 27. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (ES) č. 805/2004 – Európsky exekučný titul pre nesporné nároky – Osvedčenie súdneho rozhodnutia ako európskeho exekučného titulu – Minimálne pravidlá pre konania o nesporných nárokoch – Žalovaný bez známej adresy, ktorý sa nezúčastnil pojednávania“ Vo veci C‑518/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudic
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) z 28. februára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (ES) č. 805/2004 – Európsky exekučný titul pre nesporné nároky – Podmienky osvedčenia – Minimálne pravidlá pre konania o nesporných nárokoch – Práva dlžníka – Neuvedenie adresy inštitúcie, na ktorú môže byť doručené napadnutie nároku alebo na ktorú môže byť podaný opravný prostriedok proti rozhodnutiu“ Vo veci
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) zo 16. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (ES) č. 805/2004 – Európsky exekučný titul pre nesporné nároky – Článok 3 ods. 1 písm. b) – Podmienky osvedčenia – Rozsudok pre zmeškanie – Pojem ‚nesporný nárok‘ – Procesné správanie účastníka konania, ktoré môže predstavovať ‚nespochybnenie nároku‘“ Vo veci C‑511/14,
Účastníci konania Vo veci C‑292/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Landgericht Regensburg (Nemecko) zo 17. mája 2010 a doručený Súdnemu dvoru 11. júna 2010, ktorý súvisí s konaním: G proti Corneliusovi de Visserovi, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia M. Safjan (spravodajca), A. Borg Barthet, J.‑J. Kasel a M. Berger, generálny advokát: P. Cruz Villalón, tajomník: B. Fülöp, refere
Predbežné znenie NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA MICHAL BOBEK prednesené 7. mája 2019 (1) Vec C‑347/18 Alessandro Salvoni proti Anne Marii Fiermonteovej [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Milano (Okresný súd Miláno, Taliansko)] „Súdna spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Článok 53 – Osvedčenie potvrdzujúce, že rozsudok vydaný súdom pôvodu je vykonateľný – Konanie – Právomoci súdu pôvodu – Ochrana spotrebiteľa – Č
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania umožní Súdnemu dvoru spresniť rozsah právomocí vnútroštátneho súdu pri skúmaní nekalých podmienok v spotrebiteľských zmluvách, ktoré patria do pôsobnosti smernice 93/13/EHS(2) . 2. Vnútroštátny súd, na ktorý bol podaný návrh na začatie konania o platobnom rozkaze, sa pýta, či je povinný ex offo skúmať neúčinnosť nekalej zmluvnej podmienky aj v prípade, ak pri skúmaní návrhu na vydanie platobného rozkazu
Opinion of the Advocate-General 1. Prejednávaný návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000(2) . 2. Otázka sa konkrétnejšie týka toho, či členské štáty majú priestor na voľnú úvahu, pokiaľ ide o určenie prípadov, v ktorých sa má uskuto
MENU