Nájdené rozsudky pre výraz: európsky exekučný titul

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
6 dokumentov
242 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 6 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky, sa má vykladať v tom zmysle, že sa nevzťahuje na zmluvy uzavreté medzi dvomi osobami, ktoré nekonajú v rámci svojich obchodných činností alebo svojho povolania.................2) Zo znenia článku 6 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 805/2004 vyplýva, že spotrebiteľ je osoba, ktorá uzavrela zmluvu na účel, ktorý nemožno považovať za súčasť jeho povolania. Toto ustanovenie nespresňuje, či na účely posúdenia zmluvnej strany ako „spotrebi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑508/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Landesgericht Salzburg (Rakúsko) z 31. októbra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 9. novembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Walter Vapenik proti Josefovi Thurnerovi , SÚDNY DVOR (deviata komora), v zložení: predseda deviatej komory M. Safjan (spravodajca), sudcovia J. Malenovský a A. Prechal, generálny advokát: P. Cruz Villalón, tajomník: A. Calot Escobar, so zre
Právna veta: 1. S cieľom zabezpečiť úroveň ochrany, ktorú chce smernica 93/13 dosiahnuť, Súdny dvor viackrát zdôraznil, že takéto nerovné postavenie spotrebiteľa a predajcu alebo dodávateľa môže byť kompenzované iba pozitívnym zásahom, vonkajším vo vzťahu k samotným zmluvným stranám.(25) S prihliadnutím na tieto zásady Súdny dvor rozhodol, že vnútroštátny súd má ex offo posúdiť prípadnú nekalú povahu zmluvnej podmienky.(26) Právomoc súdu skúmať prípadnú nekalú povahu podmienky aj ex offo predstavuje podľa názoru Súdneho dvora „prostriedok vhodný na dosiahnutie výsledku stanoveného v& ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Normatívny rámec A – Právo Únie B – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav, konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky IV – Konanie pred Súdnym dvorom V – Hlavné tvrdenia účastníkov konania VI – Právne posúdenie A – Úvodné poznámky B – O prvej prejudiciálnej otázke 1. O úlohe vnútroštátneho súdu pri zakazovaní nekalých zmluvných podmienok podľa judikatúry Súdneho dvora 2. Uplatniteľnosť zásad judikatúry na situáciu vo veci samej a) Prístup Sú
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 27. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (ES) č. 805/2004 – Európsky exekučný titul pre nesporné nároky – Osvedčenie súdneho rozhodnutia ako európskeho exekučného titulu – Minimálne pravidlá pre konania o nesporných nárokoch – Žalovaný bez známej adresy, ktorý sa nezúčastnil pojednávania“ Vo veci C‑518/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudic
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) z 28. februára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (ES) č. 805/2004 – Európsky exekučný titul pre nesporné nároky – Podmienky osvedčenia – Minimálne pravidlá pre konania o nesporných nárokoch – Práva dlžníka – Neuvedenie adresy inštitúcie, na ktorú môže byť doručené napadnutie nároku alebo na ktorú môže byť podaný opravný prostriedok proti rozhodnutiu“ Vo veci
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) zo 16. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (ES) č. 805/2004 – Európsky exekučný titul pre nesporné nároky – Článok 3 ods. 1 písm. b) – Podmienky osvedčenia – Rozsudok pre zmeškanie – Pojem ‚nesporný nárok‘ – Procesné správanie účastníka konania, ktoré môže predstavovať ‚nespochybnenie nároku‘“ Vo veci C‑511/14,
Účastníci konania Vo veci C‑292/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Landgericht Regensburg (Nemecko) zo 17. mája 2010 a doručený Súdnemu dvoru 11. júna 2010, ktorý súvisí s konaním: G proti Corneliusovi de Visserovi, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia M. Safjan (spravodajca), A. Borg Barthet, J.‑J. Kasel a M. Berger, generálny advokát: P. Cruz Villalón, tajomník: B. Fülöp, refere
Predbežné znenie NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA MICHAL BOBEK prednesené 7. mája 2019 (1) Vec C‑347/18 Alessandro Salvoni proti Anne Marii Fiermonteovej [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Milano (Okresný súd Miláno, Taliansko)] „Súdna spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Článok 53 – Osvedčenie potvrdzujúce, že rozsudok vydaný súdom pôvodu je vykonateľný – Konanie – Právomoci súdu pôvodu – Ochrana spotrebiteľa – Č
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania umožní Súdnemu dvoru spresniť rozsah právomocí vnútroštátneho súdu pri skúmaní nekalých podmienok v spotrebiteľských zmluvách, ktoré patria do pôsobnosti smernice 93/13/EHS(2) . 2. Vnútroštátny súd, na ktorý bol podaný návrh na začatie konania o platobnom rozkaze, sa pýta, či je povinný ex offo skúmať neúčinnosť nekalej zmluvnej podmienky aj v prípade, ak pri skúmaní návrhu na vydanie platobného rozkazu
Opinion of the Advocate-General 1. Prejednávaný návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000(2) . 2. Otázka sa konkrétnejšie týka toho, či členské štáty majú priestor na voľnú úvahu, pokiaľ ide o určenie prípadov, v ktorých sa má uskuto
MENU