Nájdené rozsudky pre výraz: generálna prokuratúra

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2965 dokumentov
2614 dokumentov
2269 dokumentov
28 dokumentov
5 dokumentov
83 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 18 ZFEÚ, ktorý zakotvuje všeobecnú zásadu zákazu diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, je uplatniteľný na situáciu, akou je situácia v konaní vo veci samej, v ktorej prvý členský štát vyžaduje od leteckého dopravcu, ktorý je držiteľom prevádzkovej licencie vydanej druhým členským štátom, aby získal povolenie na vstup do vzdušného priestoru prvého členského štátu, na vykonanie súkromných nepravidelných letov s odletom z tretej krajiny a s určením v predmetnom prvom členskom štáte, keď sa takéto povolenie nevyžaduje od leteckých dopravcov, ktorí sú držiteľmi prevádzkovej licenci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑628/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Braunschweig (Nemecko) z 24. novembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 7. decembra 2011, ktorý súvisí s trestným konaním proti: International Jet Management GmbH, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsedovia komôr A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, L. Bay Larsen, E. Juhász, A. Borg Barthet, C. G. Fernl
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 6. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Občianstvo Európskej únie – Vydanie štátneho príslušníka členského štátu, ktorý vykonával svoje právo na voľný pohyb, do tretieho štátu – Rozsah pôsobnosti práva Únie – Ochrana štátnych príslušníkov členského štátu pred vydaním – Neexistencia ochrany štátnych príslušníkov iných členských štátov – Obmedzenie voľného pohybu – Odôvodnenie založené na zabránení beztrestnosti
Keywords 1. Európska únia – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Rámcové rozhodnutie o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi – Dôvody na povinné nevykonanie európskeho zatykača (Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, článok 54; rámcové rozhodnutie Rady 2002/584, článok 3 bod 2) 2. Európska únia – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Rámcové rozhodnutie o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátm
Opinion of the Advocate-General 1. Európsky zatykač, zavedený rámcovým rozhodnutím Rady 2002/584/SVV(2) nahradil formálny postup vydávania osôb medzi členskými štátmi systémom vydávania medzi súdnymi orgánmi, založeným na vysokej miere dôvery medzi nimi. Je správne považovaný za nástroj súdnej spolupráce v trestných veciach, ktorý prináša najlepšie výsledky. 2. Rámcové rozhodnutie taxatívne vymenováva dôvody, ktoré môžu brániť vykonaniu európskeho zatykača. Toto prejudiciálne konanie sa po prvýk
Keywords 1. Životné prostredie – Odpady – Nariadenie č. 259/93 o preprave odpadu (Nariadenie Rady č. 259/93, príloha II) 2. Životné prostredie – Odpady – Nariadenie č. 259/93 o preprave odpadu (Nariadenie Rady č. 259/93, príloha II) Summary 1. Kód GC 020, týkajúci sa šrotu z elektronického vybavenia, zo zeleného zoznamu odpadov uvedeného v prílohe II nariadenia č. 259/93 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva, zmeneného a doplneného nariaden
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Rekreačné plavidlá – Smernica 94/25 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/25, článok 2 ods. 2, a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/44) 2. Voľný pohyb tovaru – Množstevné obmedzenia – Opatrenia s rovnakým účinkom – Pojem (Článok 28 ES) 3. Voľný pohyb tovaru – Množstevné obmedzenia – Opatrenia s rovnakým účinkom (Články 28 ES a 30 ES) Summary 1. Smernica 94/25 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení č
Keywords Právo Spoločenstva – Zásady – Rovnosť zaobchádzania – Sloboda usadiť sa – Slobodné poskytovanie služieb – Zadávacie konanie – Zmluva, ktorá nedosahuje prahovú hodnotu stanovenú smernicou 2004/18 (Články 43 ES a 49 ES) Summary Právo Spoločenstva sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje pre zadávacie konanie, ktorého hodnota nedosahuje prahovú hodnotu uvedenú v článku 7 prvom odseku písm. c) smernice 2004/18 o koordinácii postupov za
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Rekreačné plavidlá – Smernica 94/25 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/25, článok 2 ods. 2 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/44) 2. Voľný pohyb tovaru – Množstevné obmedzenia – Opatrenia s rovnakým účinkom – Zákaz používať vodné skútre mimo označených koridorov – Prípustnosť – Odôvodnenie – Podmienky (Články 34 ZFEÚ a 36 ZFEÚ) 3. Aproximácia právnych predpisov – Postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a pre
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 11. júla 2019 (*) „Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine – Zmrazenie finančných prostriedkov – Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa uplatňuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov – Ponechanie mena žalobcu na zozname – Povinnosť Rady overiť, či rozhodnutie orgánu tretieho štátu bolo prijaté pri dodržaní práva na obhajobu a práva na
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 27. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Naliehavé prejudiciálne konanie – Justičná a policajná spolupráca v trestných veciach – Európsky zatykač – Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV – Článok 6 ods. 1 – Pojem ‚súdny orgán vydávajúci zatykač‘ – Európsky zatykač vydaný prokuratúrou členského štátu – Postavenie – Existencia podriadenosti voči orgánu výkonnej moci – Právomoc ministra spravodlivosti udeľova
MENU