Nájdené rozsudky pre výraz: jednotné uplatňovanie práva Únie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 99

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Právo Únie, tak ako vyplýva najmä z článku 7 ods. 1 písm. b), článku 8 ods. 4 a článku 24 ods. 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej právnej úprave členského štátu, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá aj počas obdobia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑140/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberster Gerichtshof (Rakúsko) zo 14. februára 2012 a doručený Súdnemu dvoru 19. marca 2012, ktorý súvisí s konaním: Pensionsversicherungsanstalt proti Petrovi Breyovi, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh (spravodajca), C. Toader a C. G. Fernlund, generálny advokát: N. Wahl, tajomník:
Právna veta: 1. S cieľom stanoviť, či také subjekty ako United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd a Southern Water Services Ltd možno kvalifikovať ako právnické osoby, ktoré na základe vnútroštátneho práva vykonávajú „funkcie verejnej správy“ v zmysle článku 2 bodu 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS, je potrebné preskúmať, či sú týmto subjektom na základe vnútroštátneho práva, ktoré sa na ne uplatňuje, zverené výsadné právomoci vo vzťahu k pravidlám ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑279/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) (Spojené kráľovstvo) z 21. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 4. júna 2012, ktorý súvisí s konaním: Fish Legal, Emily Shirley proti Information Commissioner, United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, pod
Právna veta: 1.Článok 4 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov sa má vykladať v tom zmysle, že právo na rozširovanie rozmnoženiny počítačového programu sa vyčerpá, ak majiteľ práva povolil stiahnutie rozmnoženiny počítačového programu z internetu na nosič dát a tiež priznal za odplatu právo na používanie uvedenej rozmnoženiny na neobmedzený čas. Pod predajom sa v zmysle tohto ustanovenia totiž rozumie sprístupnenie rozmnoženiny počítačového programu v Únii v akejkoľvek forme a akýmikoľvek prostriedkami, aby sa tento program použív ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Opinion of the Advocate-General 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 4 ods. 2 a článku 5 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov(2) . 2. Otázky boli položené v rámci sporu medzi UsedSoft GmbH, v zastúpení konkurzným správcom Axelom W. Bierbachom,(3) a Oracle International Corp.(4), ktorý sa týka predaja „použitého“ softvéru spoločnosťou UsedSoft spoločnosti Oracle. I – Právny rámec A –
Právna veta: 1. Článok 8 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (kodifikované znenie), resp. smernice Rady 92/100/EHS z 19. novembra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva sa má vykladať tak, že prevádzkovateľ hotela alebo izieb na ubytovanie, ktorý v izbách poskytuje televízne alebo rozhlasové prijímače, do ktorých šíri vysielaný signál, používa zvukové záznamy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Uplatniteľné právo A – Medzinárodné právo 1. Rímsky dohovor 2. WPPT B – Právo Únie 1. Smernica 92/100 2. Smernica 2006/115 3. Smernica 2001/29 C – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav IV – Konanie pred vnútroštátnym súdom a prejudiciálne otázky V – Konanie pred Súdnym dvorom VI – Predbežné poznámky VII – O prvej a druhej prejudiciálnej otázke A – Podstatné tvrdenia účastníkov konania B – Právne posúdenie 1. O výklade pojmu verejný prenos v čl
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Predmetné odvolanie proti uzneseniu Všeobecného súdu(2) (ďalej len „napadnuté uznesenie“) vyvoláva viaceré otázky prevažne procesného charakteru, ktoré majú značný praktický význam. 2. V zásade ide o to, či, a ak áno, za akých podmienok, môže byť na súdy Únie, pokiaľ majú tieto súdy na základe arbitrážnej doložky v zmysle článku 272 ZFEÚ právomoc rozhodovať o spore medzi Európskou komisiou a súkromným podnikom, podaná určovacia žaloba. II – Okolnosti
Opinion of the Advocate-General 1. Uzneseniami zo 7. júna 2004 vo veci Gestoras Pro Amnistía a i./Rada, T‑333/02 (neuverejnené v Zbierke) a Segi a i./Rada, T‑338/02, (Zb. s. II‑1647) (ďalej len „napadnuté uznesenia“) zamietol Súd prvého stupňa žaloby proti Rade Európskej únie podané organizáciami Gestoras Pro Amnistía a Segi a príslušnými hovorcami, ktorými sa domáhali náhrady škody, ktorá im údajne vznikla zápisom Gestoras Pro Amnistía a Segi do zoznamu osôb, skupín alebo entít, uvedeného v spo
Účastníci Vo veci C‑146/13, ktorej predmetom je žaloba o neplatnosť podľa článku 263 ZFEÚ, podaná 22. marca 2013, Španielske kráľovstvo, v zastúpení: E. Chamizo Llatas a S. Centeno Huerta, splnomocnené zástupkyne, žalobca, proti Európskemu parlamentu, v zastúpení: M. Gómez‑Leal, M. Dean a U. Rösslein, splnomocnení zástupcovia, Rade Európskej únie, v zastúpení: T. Middleton, F. Florindo Gijón, M. Balta a L. Grønfeldt, splnomocnení zástupcovia, žalovaným, ktorých v konaní podporujú: Belgické kr
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 6. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Bilaterálna investičná dohoda uzavretá v roku 1991 medzi Holandským kráľovstvom a Českou a Slovenskou federatívnou republikou, ktorá sa stále uplatňuje medzi Holandským kráľovstvom a Slovenskou republikou – Ustanovenie, ktoré umožňuje investorovi jednej zmluvnej strany obrátiť sa na rozhodcovský súd v prípade sporu s druhou zmluvnou stranou – Zlučiteľnosť s článkami 18, 267 a 3
Účastníci konania Vo veci C‑281/11, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 6. júna 2011, Európska komisia, v zastúpení: L. Pignataro‑Nolin a M. Owsiany‑Hornung, splnomocnené zástupkyne, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Poľskej republike, v zastúpení: B. Majczyna a M. Szpunar, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, vykonávajúci funkciu predsedu komory, sudcovia
Účastníci konania Vo veci C‑166/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Audiencia Provincial de Oviedo (Španielsko) z 24. marca 2011 a doručený Súdnemu dvoru 5. apríla 2011, ktorý súvisí s konaním: Ángel Lorenzo González Alonso proti Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory M. Safjan, sudcovia E. Levits a M. Berger (spravodajkyňa), generálna advokát
MENU