Nájdené rozsudky pre výraz: jednotné uplatňovanie práva Únie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 99

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General 1. Predmetom prejednávaného návrhu na začatie prejudiciálneho konania je opäť problematika podmienok prístupu jednotlivcov k informáciám o životnom prostredí, ktorými disponuje orgán verejnej moci a ktorých sprístupnenie je predmetom smernice 2003/4(2), pričom tento návrh sa osobitne týka otázky, či je orgán, ktorému je určená žiadosť o informácie v zmysle smernice, „orgánom verejnej moci“. Táto otázka je sporná, keďže ide o súkromné spoločnosti, ktoré prevádzkujú
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Najvyšší súd, Holandsko), sa týka výkladu článku 3 a nasledujúcich nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla.(2) Tento článok 3 umožňuje fyzickej osobe, ktorá sa sťahuje z „bydliska“ v tretej krajine na colné územie Európskej únie, využiť také oslobodenie v súvislosti s osobným majetkom, ktorý pri tejt
Opinion of the Advocate-General 1. V tomto prejudiciálnom konaní má Súdny dvor po prvý raz príležitosť rozhodnúť o dosahu ustanovení článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EH
Opinion of the Advocate-General 1. Súdny dvor má na základe prejednávaného návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyložiť a prípadne posúdiť platnosť článku 4a ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi(2) v znení zmenenom a doplnenom rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009(3) o posilnení procesných práv osôb, podpore uplatňovania zásady vzájomného uznávania, pokiaľ ide o rozhodnut
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora) z 27. apríla 2016 (*) „Smernica 2004/17/ES – Postupy obstarávania v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb – Vykonávacie rozhodnutie vynímajúce niektoré služby poštového odvetvia v Rakúsku z uplatňovania smernice 2004/17 – Článok 30 smernice 2004/17 – Povinnosť odôvodnenia – Zjavne nesprávne posúdenie“ Vo veci T‑463/14, Österreichische Post AG, so sídlom vo Viedni (Rakúsko), v zastúpení: H. 
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právo Únie B – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav, konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky IV – Konanie pred Súdnym dvorom V – Hlavné tvrdenia účastníkov konania VI – Právne posúdenie A – Hlavné otázky prejednávanej veci B – Požiadavky práva Únie týkajúce sa povahy a výšky nároku na platenú dovolenku za kalendárny rok 1. Nárok na platenú dovolenku za kalendárny rok v právnom poriadku Únie a) Základy práva Únie b) Právo
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právo Únie 1. Smernica 93/13 2. Smernica 2003/55 B – Vnútroštátne právo 1. AVBGasV z 21. júna 1979 2. Bürgerliches Gesetzbuch III – Skutkový stav, konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky IV – Konanie pred Súdnom dvorom V – Hlavné tvrdenia účastníkov konania A – Prvá prejudiciálna otázka B – Druhá prejudiciálna otázka VI – Právne posúdenie A – O prvej prejudiciálnej otázke 1. Neexistencia legálnej definície pojmu záväzné pr
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Uplatniteľné právo A – Medzinárodné právo 1. Rímsky dohovor 2. WPPT 3. TRIPS B – Právo Únie 1. Smernica 92/100 2. Smernica 2006/115 3. Smernica 2001/29 C – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav, konanie pred vnútroštátnymi súdmi a prejudiciálne otázky IV – Konanie na Súdnom dvore V – Predbežné poznámky VI – O štvrtej a piatej prejudiciálnej otázke A – Podstatné tvrdenia účastníkov konania B – O prípustnosti prejudiciálnych otázok C – Právne po
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právo Únie B – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav, konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky IV – Konanie pred Súdnym dvorom V – Hlavné tvrdenia účastníkov konania A – Prvá otázka B – Druhá otázka C – Tretia otázka VI – Právne posúdenie A – Úvodné poznámky B – Preskúmanie prejudiciálnych otázok 1. Pojem „strpenie“ v práve Únie a) Neexistencia výslovného odkazu na právo členských štátov b) Harmonizácia práv z ochranných z
MENU