Nájdené rozsudky pre výraz: jednotné uplatňovanie práva Únie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 99

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General 1. Uzneseniami zo 7. júna 2004 vo veci Gestoras Pro Amnistía a i./Rada, T‑333/02 (neuverejnené v Zbierke) a Segi a i./Rada, T‑338/02, (Zb. s. II‑1647) (ďalej len „napadnuté uznesenia“) zamietol Súd prvého stupňa žaloby proti Rade Európskej únie podané organizáciami Gestoras Pro Amnistía a Segi a príslušnými hovorcami, ktorými sa domáhali náhrady škody, ktorá im údajne vznikla zápisom Gestoras Pro Amnistía a Segi do zoznamu osôb, skupín alebo entít, uvedeného v spo
Keywords Sociálna politika – Aproximácia právnych predpisov – Prevody podnikov – Zachovanie práv zamestnancov – Smernica 2001/23 – Autonómnosť prevedeného subjektu – Pojem (Smernica Rady 2001/23, článok 6 ods. 1) Summary Hospodársky subjekt si zachová autonómnosť v zmysle článku 6 ods. 1 smernice 2001/23 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov, ak sa právomoci priznané jeho vedúcim
Keywords 1. Základné práva – Rešpektovanie súkromného a rodinného života (Charta základných práv Európskej únie, článok 7) 2. Súdna spolupráca v občianskych veciach – Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností – Nariadenie č. 2201/2003 – Opatrovnícke právo (Charta základných práv Európskej únie, články 7 a 24; nariadenie Rady č. 2201/2003, článok 2 bod 11) Summary 1. Z článku 52 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie vyp
Právna veta: 1.Pojem „primeraná kompenzácia“ je v zmysle článku 5 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti autonómnym pojmom práva Únie, ktorý sa má vykladať jednotne vo všetkých členských štátoch, ktoré zaviedli výnimky pre rozmnoženiny na súkromné použitie, bez ohľadu na možnosť priznanú týmto členským štátom určiť v medziach stanovených právom Únie, a to najmä uvedenou smernicou, formu, podmienky financovania a uhrádzania, ako aj výšku tejto primeranej kompenzácie. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a súvisiace práva – Smernica 2001/29 – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti – Právo rozmnožovania [Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29, článok 5 ods. 2 písm. b)] 2. Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a súvisiace práva – Smernica 2001/29 – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti – Právo rozmn
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Postupy preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác – Smernica 89/665 – Povinnosť členských štátov stanoviť postup preskúmavania – Prístup k postupom preskúmavania (Smernica Rady 89/665, článok 2 ods. 8) Summary Článok 2 ods. 8 smernice 89/665 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác, zmenenej a doplnenej smer
Keywords 1. Európska únia – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Rámcové rozhodnutie o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi – Dôvody na povinné nevykonanie európskeho zatykača (Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, článok 54; rámcové rozhodnutie Rady 2002/584, článok 3 bod 2) 2. Európska únia – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Rámcové rozhodnutie o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátm
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Článok 169 Zmluvy o fungovaní Európskej únie poveruje Úniu, aby podporila záujmy spotrebiteľov a aby zaistila zvýšenú úroveň ochrany spotrebiteľov. Účelom smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlam
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právo Únie B – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav, konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky IV – Konanie pred Súdnym dvorom V – Hlavné tvrdenia účastníkov konania A – Prvá otázka B – Druhá otázka C – Tretia otázka VI – Právne posúdenie A – Úvodné poznámky B – Preskúmanie prejudiciálnych otázok 1. Pojem „strpenie“ v práve Únie a) Neexistencia výslovného odkazu na právo členských štátov b) Harmonizácia práv z ochranných z
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právo Únie B – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav, konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky IV – Konanie pred Súdnym dvorom V – Hlavné tvrdenia účastníkov konania VI – Právne posúdenie A – Hlavné otázky prejednávanej veci B – Požiadavky práva Únie týkajúce sa povahy a výšky nároku na platenú dovolenku za kalendárny rok 1. Nárok na platenú dovolenku za kalendárny rok v právnom poriadku Únie a) Základy práva Únie b) Právo
Keywords 1. Poľnohospodárstvo – Spoločná poľnohospodárska politika – Integrovaný systém spravovania a kontroly určitých schém poskytovania pomoci – Kontroly na mieste – Pojem zabránenie kontrole na mieste (Nariadenie Rady č. 1782/2003; nariadenie Komisie č. 796/2004, článok 23 ods. 2) 2. Poľnohospodárstvo – Spoločná poľnohospodárska politika – Integrovaný systém spravovania a kontroly určitých schém poskytovania pomoci – Kontroly na mieste – Podmienky zamietnutia žiadosti o získanie podpory v 
MENU