Nájdené rozsudky pre výraz: Minimálna mzdová tarifa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) V takej situácii, o akú ide v konaní vo veci samej, v ktorej uchádzač chce vykonať verejnú zákazku výlučne prostredníctvom pracovníkov zamestnaných subdodávateľom so sídlom v členskom štáte odlišným od štátu, z ktorého pochádza verejný obstarávateľ, článok 56 ZFEÚ bráni uplatneniu právnych predpisov členského štátu, z ktorého pochádza tento verejný obstarávateľ, ktoré tomuto subdodávateľovi ukladajú povinnosť vyplácať uvedeným pracovníkom minimálnu mzdu stanovenú týmito právnymi predpismi...............2) V tejto súvislosti z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že uloženie povinnosti vo vnútr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑549/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Vergabekammer bei der Bezirksregierung Arnsberg (Nemecko) z 22. októbra 2013 a doručený Súdnemu dvoru v ten istý deň, ktorý súvisí s konaním: Bundesdruckerei GmbH proti Stadt Dortmund, SÚDNY DVOR (deviata komora), v zložení: predseda deviatej komory M. Safjan, sudcovia A. Prechal (spravodajkyňa) a K. Jürimäe, generálny advokát: P. Mengozzi, tajomník: A. Calot Escob
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Môže verejný obstarávateľ členského štátu s ohľadom na ustanovenia práva Únie vyžadovať, aby v rámci postupu zadávania verejnej zákazky uchádzači a ich subdodávatelia prijali záväzok vyplácať zamestnancom povereným poskytovaním plnení, ktoré sú predmetom uvedenej zákazky, zákonnú minimálnu hodinovú mzdu? 2. To je v podstate ústredným bodom otázok, ktoré položil Oberlandesgericht Koblenz (Nemecko) v rámci sporu medzi spoločnosťou RegioPost, GmbH & Co.
Keywords 1. Žaloba o nesplnenie povinnosti – Dôkaz o nesplnení povinnosti – Bremeno zaťažujúce Komisiu – Domnienky – Neprípustnosť (Článok 226 ES) 2. Slobodné poskytovanie služieb – Vysielanie pracovníkov uskutočnené v rámci poskytovania služieb – Smernica 96/71 – Podmienky práce a zamestnania – Minimálna mzda – Základné zložky – Vnútroštátna právna úprava nezohľadňujúca mzdové zvýhodnenia a príplatky, ktoré nemajú vplyv na pomer medzi plnením pracovníka a prijatým protiplnením – Neprípustnosť
Právna veta: 1. Právo únie sa má sa má vykladať tak, že: – neodporuje výpočtu minimálnej hodinovej a/alebo úkolovej mzdy na základe zaradenia pracovníkov do platových tried, ako je stanovené v relevantných kolektívnych zmluvách hostiteľského členského štátu, pod podmienkou, že tento výpočet a toto zaradenie sú vykonané podľa záväzných a transparentných pravidiel, čo prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu, – denné diéty, o aké ide v konaní vo veci samej, treba považovať za súčasť minimálnej mzdy za podmienok zhodných s podmienkami, akým podlieha zahrnutie týchto prídavkov do minimálnej mzdy vyplácanej miest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑396/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Satakunnan käräjäoikeus (Fínsko) z 12. júla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 15. júla 2013, ktorý súvisí s konaním: Sähköalojen ammattiliitto ry proti Elektrobudowa Spółka Akcyjna, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda šiestej komory S. Rodin, vykonávajúci funkciu predsedu prvej komory, sudcovia A. Borg Barthet, E. Levits (spravodajca), M. Berger a F. Biltgen,
Keywords 1. Slobodné poskytovanie služieb – Vysielanie pracovníkov uskutočnené v rámci poskytovania služieb – Smernica 96/71 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71, článok 3 ods. 1 a 8) 2. Slobodné poskytovanie služieb – Vysielanie pracovníkov uskutočnené v rámci poskytovania služieb – Smernica 96/71 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71, článok 3) 3. Právo Spoločenstva – Zásady – Základné práva – Právo viesť kolektívnu akciu (Článok 49 ES) 4. Slobodné poskytovanie služieb – O
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právna úprava Spoločenstva B – Vnútroštátne právo 1. Vnútroštátne právo týkajúce sa vysielania pracovníkov 2. Kolektívne zmluvy vo Švédsku 3. Vnútroštátne právo týkajúce sa kolektívnej akcie III – Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky IV – Konanie pred Súdnym dvorom V – Právna analýza A – Úvodné poznámky 1. O uplatniteľnosti práva Spoločenstva 2. O prípustnosti návrhu na začatie prejudiciálneho konania B – O prejudiciálnych
Právna veta: 1. Smernica o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takej právnej úprave regionálnej entity členského štátu, ako je dotknutá vo veci samej, ktorá ukladá uchádzačom a ich subdodávateľom povinnosť prijať na základe písomného vyhlásenia priloženého k ich ponuke záväzok vyplácať zamestnancom, ktorí majú poskytovať plnenia v rámci dotknutej verejnej zákazky, minimálnu hodinovú stanovenú uvedenou právnou úpravou.......................... 2. Článok 26 smernice 2004/18, z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vec C‑115/14 ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Koblenz (Vyšší regionálny súd Koblenz, Nemecko) z 19. februára 2014 a doručený Súdnemu dvoru 11. marca 2014, ktorý súvisí s konaním: RegioPost GmbH & Co. KG proti Stadt Landau in der Pfalz, za účasti: PostCon Deutschland GmbH, Deutsche Post AG, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda tretej komory L. Bay Larsen, vykonávajúci funkciu predsedu
Keywords Slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenia – Vyslanie pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích štátov, do iného členského štátu (Článok 49 ES) Summary Členský štát, ktorý sa neobmedzuje na to, aby podmienil vyslanie pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích štátov, s cieľom poskytnúť služby na jeho území len jednoduchým predchádzajúcim vyhlásením podniku so sídlom v inom členskom štáte, ktorý zamýšľa pristúpiť k vyslaniu takýchto pracovníkov, a ktorý požaduje
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právna úprava Spoločenstva B – Vnútroštátna právna úprava III – Konanie pred podaním žaloby IV – Konanie pred Súdnym dvorom a návrhy účastníkov konania V – Hlavné tvrdenia účastníkov konania A – O prvej výhrade: nesprávne prebratie článku 3 ods. 1 a 10 smernice 96/71 VI – Posúdenie A – Úvodné poznámky 1. Ratio legis smernice 96/71 2. Právny rámec posúdenia B – Skúmanie žalobných dôvodov 1. Pojem politiky verejného poriadku uved
MENU