Nájdené rozsudky pre výraz: najlepší záujem dieťaťa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

115 dokumentov
147 dokumentov
1411 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Pokiaľ s prihliadnutím na najlepší záujem dieťaťa nedošlo k zjavnému porušeniu právnej normy, ktorá je považovaná za podstatnú pre právny poriadok členského štátu, alebo práva, ktoré je v tomto právnom poriadku uznané za základné, toto ustanovenie neumožňuje, aby súd tohto členského štátu, ktorý sa považuje za súd s právomocou rozhodnúť o opatrovníckom práve k dieťaťu, odmietol uznať rozsudok súdu iného členského štátu, ktorý rozhodol o opatrovníckom práve k tomuto dieťaťu.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑455/15 PPU, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Varbergs tingsrätt (Prvostupňový súd Varberg, Švédsko) z 25. augusta 2015 a doručený Súdnemu dvoru 28. augusta 2015, ktorý súvisí s konaním: P proti Q , SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda tretej komory L. Bay Larsen, vykonávajúci funkciu predsedu štvrtej komory, sudcovia J. Malenovský, M. Safjan, A. Prechal (spravodajkyňa) a K. Jürimäe, generálny ad
Právna veta: 1. Súdy členského štátu právomoc v otázkach rodičovských práv a povinností aj v iných konaniach, ako sú konania uvedené v odseku 1 tohto článku, ak má na jednej strane dieťa vo vzťahu k tomuto členskému štátu podstatnú väzbu, najmä na základe skutočnosti, že jeden z nositeľov rodičovských práv a povinností má obvyklý pobyt v tomto členskom štáte, alebo že dieťa je štátnym príslušníkom tohto štátu a na druhej strane všetci účastníci konania prijali právomoc súdov výslovne alebo iným jednoznačným spôsobom v čase začatia konania, a ak je to v najlepšom záujme dieťaťa. ...........2. Vo veci samej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑404/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Nejvyššího soudu (Česká republika) z 25. júna 2014 a doručený Súdnemu dvoru 25. augusta 2014, ktorý súvisí s konaním začatým na návrh, ktorý podala: Marie Matoušková, súdna komisárka, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia A. Ó Caoimh, C. Toader (spravodajkyňa), E. Jarašiūnas a C. G. Fernlund, generálna advokátka: J. Kokott,
Právna veta: 1. Pokiaľ bol na súd v členskom štáte podaný návrh na rozluku alebo rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa a na súd iného členského štátu návrh týkajúci sa rodičovských práv a povinností k tomuto dieťaťu, návrh týkajúci sa vyživovacej povinnosti k tomuto istému dieťaťu je vedľajším návrhom výlučne v konaní o rodičovských právach a povinnostiach.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑184/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Corte suprema di cassazione (Taliansko) z 25. februára 2014 a doručený Súdnemu dvoru 14. apríla 2014, ktorý súvisí s konaním: A proti B, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia A. Ó Caoimh, C. Toader (spravodajkyňa), E. Jarašiūnas a C. G. Fernlund, generálny advokát: Y. Bot, tajomník: A. Calot Escobar, so zreteľom na písomn
Právna veta: 1) Právomoc vo veci rodičovských práv a povinností dohodnutá v zmysle článku 12 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000, v prospech súdu členského štátu, pred ktorým bolo na základe spoločnej dohody nositeľov rodičovských práv a povinností začaté konanie, zaniká nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia vyhláseného v rámci tohto konania.......2) Pokiaľ ide o ciele sledované nariadením č. 2201/2003, treba uviesť, že odôvod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑436/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil division) (Spojené kráľovstvo) z 2. augusta 2013 a doručený Súdnemu dvoru v rovnaký deň, ktorý súvisí s konaním: E. proti B., SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, podpredseda Súdneho dvora K. Lenaerts, vykonávajúci funkciu sudcu druhej komory, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, J
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou (Článok 230 ES) 2. Právo Spoločenstva – Zásady – Základné práva – Rešpektovanie rodinného života (Charta základných práv Európskej únie, články 7 a 24) 3. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Právo na zlúčenie rodiny – Smernica 2003/86/ES (Smernica Rady 2003/86, článok 4 ods. 1, článok 5 ods. 5 a článok 17) 4. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Právo na zlúčenie rodiny – Smernic
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Predmetom veci, ktorá je prejednávaná v rámci naliehavého prejudiciálneho konania, je výklad nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000(2) . 2. Článok 56 tohto nariadenia upravuje cezhraničné umiestnenie detí do zariadení starostlivosti o dieťa alebo pestúnskej starostlivosti. Írs
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 19. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností – Nariadenie (ES) č. 2201/2003 – Právomoc súdu členského štátu, ktorému bol predložený návrh na schválenie odmietnutia dedičstva v mene maloletého dieťaťa – Právomoc vo veciach rodičovských práv a povinností – Dohoda o právomoci – Čl
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 27. októbra 2016 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Článok 15 — Postúpenie veci súdu iného členského štátu — Pôsobnosť — Podmienky uplatňovania — Súd, ktorý je vo vhodnejšej situácii — Najlepší záujem dieťaťa“ Vo veci C‑428/1
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 27. októbra 2016 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Článok 15 — Postúpenie veci súdu iného členského štátu — Pôsobnosť — Podmienky uplatňovania — Súd, ktorý je vo vhodnejšej situácii — Najlepší záujem dieťaťa“ Vo veci C‑428/1
MENU