Nájdené rozsudky pre výraz: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
1 dokument
3 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Belgické kráľovstvo si tým, že požadovalo od uchádzačov o zamestnania v miestnej službe v regiónoch francúzskeho jazyka alebo nemeckého jazyka, u ktorých z požadovaných diplomov a osvedčení nevyplýva, že absolvovali štúdium v dotknutom jazyku, aby preukázali svoje jazykové znalosti prostredníctvom jediného výlučného typu osvedčenia, ktoré výhradne vydáva jediný oficiálny belgický subjekt po vykonaní skúšky organizovanej týmto subjektom na belgickom území, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 45 ZFEÚ a z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑317/14, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 2. júla 2014, Európska komisia, v zastúpení: J. Enegren a D. Martin, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Belgickému kráľovstvu, v zastúpení: L. Van den Broeck, J. Van Holm a M. Jacobs, splnomocnené zástupkyne, žalovanému, SÚDNY DVOR (šiesta komora), v zložení: predseda šiestej komory S. Rodin, sudcovia A. Borg Barthet a M. Berger (spravodajk
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 13. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb pracovníkov – Článok 45 ZFEÚ – Nariadenie (EÚ) č. 492/2011 – Článok 7 ods. 1 – Zákaz diskriminácie na základe štátnej príslušnosti – Nárok na platenú každoročnú dovolenku v závislosti od počtu rokov, ktoré pracovník odpracoval u zamestnávateľa – Len čiastočné započítanie predchádzajúcich dôb zamestnania získaných u iných zamestnávateľov – Sociálne
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 8. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Zákaz diskriminácie na základe veku – Smernica 2000/78/ES – Vylúčenie odbornej praxe získanej pred dovŕšením veku 18 rokov – Nový systém odmeňovania a služobného postupu – Zachovanie rozdielov v zaobchádzaní – Voľný pohyb pracovníkov – Článok 45 ZFEÚ – Nariadenie (EÚ) č. 492/2011 – Článok 7 ods. 1 – Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje čiastočné zoh
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Keď členský štát prijme opatrenia, aby podporil zamestnávanie zahraničných pracovníkov v tuzemsku, na prvý pohľad sa nepredpokladá, že by sa tým identifikoval problém pre voľný pohyb na vnútornom trhu. Holandské kráľovstvo však v prejednávanom prípade obmedzilo túto podporu na určitých zahraničných pracovníkov tým, že vzdialenosť ich bydliska od holandskej hranice považovalo za znak ich odkázanosti na podporu. Len ak je táto vzdialenosť dostatočne veľ
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb osôb – Rovnosť zaobchádzania – Sociálne výhody – Nariadenie (EÚ) č. 492/2011 – Článok 7 ods. 2 – Finančná podpora na vyššie odborné štúdium – Študenti bez bydliska v dotknutom štáte – Podmienky týkajúce sa doby, ktorú rodičia odpracovali na území štátu – Minimálna doba piatich rokov – Referenčné obdobie siedmich rokov – Spôsob výpočtu referenčného obdobia –Deň p
Opinion of the Advocate-General 1. Táto vec poskytuje Súdnemu dvoru príležitosť vyjadriť sa k významu a rozsahu „vykonávacích aktov“ uvedených v článku 291 ZFEÚ, a to s prihliadnutím na svoj rozsudok z 18. marca 2014(2), v ktorom sa veľká komora po prvýkrát vyjadrila k vymedzeniu uvedených vykonávacích aktov, pokiaľ ide o „delegované“ právne akty ustanovené v článku 290 ZFEÚ. Súdny dvor musí teraz na základe doktríny stanovenej v uvedenom rozsudku rozhodnúť o žalobe o neplatnosť, ktorú podal Eur
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Prejednávaný návrh na začatie prejudiciálneho konania vyvoláva v podstate otázku, či členský štát môže vylúčiť nárok štátnych príslušníkov iných členských štátov, ktorí nie sú alebo už nie sú ekonomicky činní a nachádzajú sa v stave hmotnej núdze, na nepríspevkové dávky na zabezpečenie existenčného minima v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia(2), zmeneného a d
Opinion of the Advocate-General 1. Môže byť zamestnanec, ktorý je štátnym príslušníkom tretej krajiny, vylúčený pri platobnej neschopnosti svojho zamestnávateľa z práva na záruku svojich neuspokojených mzdových nárokov z dôvodu, že sa na území daného členského štátu zdržiava neoprávnene? 2. Taká je podstata otázky, ktorú položil Centrale Raad van Beroep (Holandsko) v nadväznosti na zamietnutie žiadosti o dávky v prípade platobnej neschopnosti, ktorú podal pán Tümer, zo strany Raad van bestuur va
Účastníci Vo veci C‑65/13, ktorej predmetom je žaloba o neplatnosť podľa článku 263 ZFEÚ, podaná 7. februára 2013, Európsky parlament , v zastúpení: A. Tamás a J. Rodrigues, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobca, proti Európskej komisii , v zastúpení: J. Enegren a C. Zadra, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalovanej, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, podpredseda Súdneho dvora K
MENU