Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na začatie prejudiciálneho konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3834

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

176 dokumentov
35 dokumentov
320 dokumentov
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Súdny dvor Európskej únie nemá právomoc odpovedať na otázky, ktoré položila Komisia za zaštita ot diskriminacia v rozhodnutí o predložení návrhu na začatie prejudiciálneho konania z 19. júla 2011.

Úryvok z textu:
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Súdny dvor opäť rieši otázku zdaňovania koncernov členskými štátmi a jeho zlučiteľnosť so slobodou usadiť sa. Napriek tomu, že koncerny sa skladajú z právne samostatných spoločností, členské štáty majú sklon rôznym spôsobom zaobchádzať s nimi v oblasti daňového práva tak, ako keby išlo viac‑menej o jednu spoločnosť. Lenže v prípade, ak sa koncern skladá zo spoločností rôznych členských štátov, a teda podlieha viacerým daňovým právomociam, zaobchádzani
Právna veta: 1. Článok 1 písm. a) smernice Rady 93/37/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania prác sa má vykladať v tom zmysle, že zmluva, ktorej hlavným predmetom je výstavba diela spĺňajúceho potreby uvedené obstarávateľom, predstavuje verejnú zákazku na práce, a preto nemôže byť zahrnutá medzi výnimky stanovené v článku 1 písm. a) bode iii) smernice Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb, hoci obsahuje záväzok prenajať dotknuté dielo.............................. 2. V rozsahu, v akom to uplatniteľné vnútroštátne procesné normy pov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑213/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Consiglio di Stato (Taliansko) z 11. januára 2013 a doručený Súdnemu dvoru 23. apríla 2013, ktorý súvisí s konaním: Impresa Pizzarotti & C. SpA proti Comune di Bari, Giunta comunale di Bari, Consiglio comunale di Bari, za účasti: Complesso Residenziale Bari 2 Srl, Commissione di manutenzione della Corte d’appello di Bari, Giuseppe Albenzio, v postavení commiss
Právna veta: 1. Osvedčenie, ktoré vydala príslušná inštitúcia členského štátu vo forme osvedčenia E 101 s cieľom potvrdiť, že pracovník podlieha sociálnej právnej úprave tohto členského štátu, hoci spadá do pôsobnosti dohody o sociálnom zabezpečení lodníkov na Rýne, ktorú prijala medzivládna konferencia poverená revíziou dohody z 13. februára 1961 o sociálnom zabezpečení lodníkov na Rýne, a ktorá bola podpísaná 30. novembra 1979 v Ženeve, nezaväzuje inštitúcie iných členských štátov. Skutočnosť, že inštitúcia, ktorá osvedčenie vydala, nemala v úmysle vyhotoviť práve osvedčenie E 101, ale len použila vzorov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑72/14 a C‑197/14, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Odvolacieho súdu v ’s‑Hertogenbosch (Gerechtshof te ’s‑Hertogenbosch, Holandsko) a Najvyššieho súdu Holandska (Hoge Raad der Nederlanden) zo 7. februára a 28. marca 2014 a doručené Súdnemu dvoru v uvedenom poradí 10. februára a 18. apríla 2014, ktoré súvisia s konaniami: X proti Inspecteur van Rijksbelastingdienst (C‑72/14), a T. A. van Di
Právna veta: 1) Ak Európska komisia v súvislosti s opatrením, ktoré počas vykonávania nebolo oznámené, začala podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ konanie vo veci formálneho zisťovania stanovené v odseku 2 uvedeného článku, vnútroštátny súd rozhodujúci o návrhu smerujúcom k pozastaveniu vykonávania tohto opatrenia a k vráteniu súm, ktoré už boli vyplatené, je povinný prijať všetky opatrenia nevyhnutné na vyvodenie dôsledkov z prípadného porušenia povinnosti pozastaviť vykonávanie uvedeného opatrenia. Vnútroštátny súd môže na tento účel rozhodnúť o pozastavení vykonávania sporného opatrenia a uložiť vrátenie súm, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑284/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Koblenz (Nemecko) z 30. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 7. júna 2012, ktorý súvisí s konaním: Deutsche Lufthansa AG proti Flughafen Frankfurt‑Hahn GmbH, za účasti: Ryanair Ltd, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot a A. Arabadžiev
Právna veta: 1) Články 6 a 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné siete a služby (smernica o povolení) sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby poskytovatelia elektronických komunikačných sietí alebo služieb boli povinní platiť všeobecný poplatok za zariadenia z dôvodu existencie stĺpov, stožiarov alebo antén mobilných rádiokomunikačných systémov nachádzajúcich sa na pozemkoch vo verejnom alebo v súkromnom vlastníctve a potrebných na ich činnosť. SKUTKOVÝ STAV: Návrhy na začatie prejudiciálneho konania sa týkajú výkladu člá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑256/13 a C‑264/13, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Hof van beroep te Antwerpen (Belgicko) z 30. apríla a 7. mája 2013 a doručené Súdnemu dvoru 10., resp. 15. mája 2013, ktoré súvisia s konaniami: Provincie Antwerpen proti Belgacom NV van publiek recht (C‑256/13), Mobistar NV (C‑264/13), SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó 
Právna veta: 1. Na účely posúdenia toho, či ide o „napodobenie“ označenia musí vnútroštátny súd vychádzať z konceptu vnímania riadne informovaného, primerane pozorného a obozretného priemerného spotrebiteľa, pričom pod týmto pojmom treba chápať európskeho spotrebiteľa, a nielen spotrebiteľa z členského štátu, v ktorom sa vyrába výrobok, ktorý predstavuje napodobenie chráneného zemepisného označenia. 2. Článok 16 písm. b) nariadenia č. 110/2008 sa má vykladať v tom zmysle, že pri posúdení, či pri názve „Verlados“ ide o „napodobenie“ chráneného zemepisného označenia „Calvados“ pre analogické výro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 21. januára 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana zemepisných označení liehovín – Nariadenie (ES) č. 110/2008 – Článok 16 písm. b) – Napodobenie – Destilát z jablčného vína vyrobený vo Fínsku a uvedený na trh pod názvom ‚Verlados‘ – Chránené zemepisné označenie ‚Calvados‘“ Vo veci C‑75/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Markkinaoike
Právna veta: 1. Článok 7 smernice Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnemu predpisu, ktorého presné pravidlá neposkytujú spotrebiteľovi efektívne zabezpečenie refundácie všetkých finančných prostriedkov, ktoré zaplatil, a jeho repatriácie v prípade platobnej neschopnosti organizátora zájazdu. Je v právomoci vnútroštátneho súdu učiť, či k tomu došlo v prípade vnútroštátneho predpisu v konaní, o ktorom rozhoduje. 2. Článok 7 smernice 90/314 sa má vykladať v tom zmysle, že členský štát nemá diskrečnú právomoc u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑430/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Fővárosi Ítélőtábla (Maďarsko) z 12. júla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 29. júla 2013, ktorý súvisí s konaním: Ilona Baradics, Adrienn Bóta, Éva Emberné Stál, Lászlóné György, Sándor Halász, Zita Harászi, Zsanett Hideg, Katalin Holtsuk, Gábor Jancsó, Mária Katona, Gergely Kézdi, László Korpás, Ferencné Kovács, Viola Kőrösi, Tamás Kuzsel, Attila
Právna veta: 1. Článok 63 ZFEÚ, týkajúci sa voľného pohybu kapitálu, sa uplatňuje na situáciu, o akú ide vo veci samej, keď podľa vnútroštátnej daňovej právnej úpravy dividendy vyplácané spoločnosťami usadenými v členskom štáte v prospech investičného fondu usadeného v treťom štáte nie sú predmetom daňového oslobodenia, kým investičné fondy usadené v uvedenom členskom štáte môžu využiť takéto oslobodenie.......... 2. Články 63 ZFEÚ a 65 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že v rozpore s nimi je taká daňová právna úprava členského štátu, o akú ide vo veci samej, podľa ktorej sa na dividendy vyplatené spolo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑190/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (Poľsko) z 28. marca 2012 a doručený Súdnemu dvoru 23. apríla 2012, ktorý súvisí s konaním: Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company proti Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia A. Borg Barthet, E. Levits (spravodajca), M. Berger
Právna veta: 1. Pri určení, či systém zliav, ako ten vo veci samej, uplatňovaný podnikom v dominantnom postavení môže mať účinok vylúčenia z trhu v rozpore s článkom 82 ES, je potrebné posúdiť všetky okolnosti prejednávanej veci, predovšetkým kritériá a podmienky poskytovania zliav, rozsah dominantného postavenia predmetného podniku a konkrétne podmienky hospodárskej súťaže na relevantnom trhu. Skutočnosť, že systém zliav pokrýva väčšinu zákazníkov na trhu, môže predstavovať užitočný nepriamy dôkaz o rozsahu tejto praktiky a jej vplyvu na trh, čím môže zvyšovať pravdepodobnosť protisúťažného účinku vylúčen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑23/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Sø‑ og Handelsretten (Dánsko) z 8. januára 2014 a doručený Súdnemu dvoru 16. januára 2014, ktorý súvisí s konaním: Post Danmark A/S proti Konkurrencerĺdet, za účasti: Bring Citymail Danmark A/S, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J.‑C. Bonichot, A. Arabadžiev, J. L. da Cruz Vilaça (spravodajca) a C. Lycou
MENU