Nájdené rozsudky pre výraz: objektívne a transparentné kritériá

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Doložka 5 rámcovej dohody o práci na dobu určitú uzavretej 18. marca 1999, ktorá sa nachádza v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá univerzitám umožňuje obnovovať pracovné zmluvy na dobu určitú opakovane uzatvorené s externými profesormi bez akéhokoľvek obmedzenia, pokiaľ ide o maximálnu dĺžku a počet obnovení takýchto zmlúv, pokiaľ je uzavretie týchto zmlúv objektívne odôvodnené v zmysle bodu 1 písm. a) ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑190/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Juzgado de lo Social n° 3 de Barcelona (Španielsko) zo 4. apríla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 15. apríla 2013, ktorý súvisí s konaním: Antonio Márquez Samohano proti Universitat Pompeu Fabra, SÚDNY DVOR (ôsma komora), v zložení: predseda ôsmej komory C. G. Fernlund, sudcovia A. Ó Caoimh (spravodajca) a E. Jarašiūnas, generálny advokát: M. Szpunar, tajomník: A. Cal
Právna veta: 1.Článok 82 ES sa musí vykladať v tom zmysle, že konanie organizácie kolektívnej správy autorských práv, ktorá má v členskom štáte postavenie faktického monopolu, predstavuje zneužívanie dominantného postavenia vtedy, ak pri výpočte odmeny, ktorú požaduje za používanie chránených hudobných diel zahrnutých do jej hromadného súboru diel, uplatňuje metódu, podľa ktorej sa táto odmena rovná pevnému podielu z príjmov, ktoré televízne kanály získavajú zo zmlúv o reklame a zo zmlúv o pripojení. Naopak, metóda výpočtu, podľa ktorej odmena zodpovedá pohyblivému podielu z príjmov, nie je zneužívajúca po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právna úprava Spoločenstva B – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav, spor vo veci samej a prejudiciálna otázka A – Skutkový stav B – Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka IV – Konanie pred Súdnym dvorom V – Tvrdenia účastníkov konania VI – Právne posúdenie A – Úvodné poznámky B – O prvej prejudiciálnej otázke 1. Plnenia poskytované zo strany STIM 2. Odmena 3. Vzťah medzi odmenou a plnením a) Pevný podiel príjmov b) Pohybl
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Obsahuje vnútroštátna právna úprava, ktorá pedagogickým pracovníkom a administratívnym, technickým a pomocným pracovníkom umožňuje uzatvárať pracovné zmluvy na dobu určitú na účely zastupovania v oblasti verejného školstva na dlhé obdobie, t. j. niekoľko rokov, pričom nestanovuje konkrétnu lehotu na uskutočnenie výberových konaní na obsadenie pracovných miest a neupravuje právo na náhradu škody, dostatočné opatrenia na zamedzenie zneužitiu takýchto zm
Keywords Sociálna politika – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 1999/70 – Opatrenia zamerané na predchádzanie zneužitiu pracovných zmlúv opakovane uzatváraných na dobu určitú – Objektívne dôvody odôvodňujúce obnovovanie takýchto zmlúv – Uplatnenie na pracovné zmluvy opakovane uzatvárané na dobu určitú vo verejnom sektore – Odôvodnenie [Smernica Rady 1999/70, príloha, doložka 5 bod 1 písm. a)] Summary Doložku 5 bod 1 písm. a) rámcovej dohody
Keywords 1. Sociálna politika – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 1999/70 (Článok 249 tretí odsek ES; smernica Rady 1999/70, odôvodnenie č. 17 a článok 2 prvý odsek) 2. Sociálna politika – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 1999/70 (Článok 137 ods. 5 ES; smernica Rady 1999/70, príloha, doložka 4 bod 1) 3. Sociálna politika – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CE
Účastníci konania V spojených veciach C‑352/07 až C‑356/07, C‑365/07 až C‑367/07 a C‑400/07, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podané rozhodnutiami Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Taliansko), zo 14. februára, 28. marca a 26. apríla 2007, doručenými Súdnemu dvoru 31. júla, 2 a 29. augusta 2007, ktoré súvisia s konaním A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl a i. (C‑352/07) proti Ministero della Salute, Agenzia Italiana del F
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Hranice (Článok 234 ES) 2. Sociálna politika – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 1999/70 [Smernica Rady 1999/70, príloha, doložka 5 bod 1 písm. a)] 3. Sociálna politika – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 1999/70 (Smernica Rady 1999/70, príloha, doložka 5) 4. Sociálna politika – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli
Účastníci Vo veci C‑238/14, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 13. mája 2014, Európska komisia, v zastúpení: J. Enegren a D. Martin, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Luxemburskému veľkovojvodstvu, v zastúpení: D. Holderer, splnomocnená zástupkyňa, žalovanému, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia A. Ó Caoimh (spravodajca), C. Toader, E. Jarašiūnas a C. G. Fer
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 22. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Duševné vlastníctvo – Autorské právo a s ním súvisiace práva – Smernica 2001/29/ES – Výlučné právo rozmnožovania – Výnimky a obmedzenia – Článok 5 ods. 2 písm. b) – Výnimka pre rozmnoženinu na súkromné použitie – Primeraná kompenzácia – Uzavretie zmlúv podľa súkromného práva na určenie kritérií oslobodenia od platenia primeranej kompenzáci
MENU