Nájdené rozsudky pre výraz: ochranné osvedčenie pre liečivá

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 3 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá, sa má vykladať v tom zmysle, že na to, aby sa účinná zložka považovala za „chránenú platným základným patentom“ v zmysle tohto ustanovenia, nie je potrebné, aby bola účinná zložka uvedená v patentových nárokoch tohto patentu prostredníctvom štrukturálneho vzorca....................2. Ak sa na túto účinnú zložku vzťahuje funkčný vzorec uvedený v patentových nárokoch patentu, ktorý vydal Európsky patentový úrad, tento článok 3 písm. a) v zásade nebráni vydan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑493/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Spojené kráľovstvo) z 24. októbra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 5. novembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Eli Lilly and Company Ltd proti Human Genome Sciences Inc., SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toa
Právna veta: 1. Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že bráni udeleniu dodatkového ochranného osvedčenia pre účinnú zložku, ktorej terapeutický účinok nepatrí medzi liečebné indikácie zahrnuté v oprávnení na uvedenie na trh. Článok 1 písm. b) nariadenia č. 469/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že proteínový nosič spojený s polysacharidovým antigénom prostredníctvom kovalentnej väzby možno považovať za „účinnú zložku“ v zmysle tohto ustanovenia, len ak je preukázané, že tento nosič má vlastný farmakologický, imunologický alebo metabolický účinok, ktorý patrí medzi liečebné indikácie zahrnuté v oprávnení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑631/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberster Patent‑ und Markensenat (Rakúsko) z 28. augusta 2013 a doručený Súdnemu dvoru 2. decembra 2013, ktorý súvisí s konaním: Arne Forsgren proti Österreichisches Patentamt, SÚDNY DVOR (ôsma komora), v zložení: sudcovia C. Toader, vykonávajúca funkciu predsedníčky ôsmej komory, E. Jarašiūnas a C. G. Fernlund (spravodajca), generálny advokát: Y. Bot, tajomník: A.
Právna veta: 1) Pojem „výrobok“ uvedený v článku 1 bode 8 nariadenia a článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1610/96 z 23. júla 1996 o vytvorení doplnkového ochranného certifikátu pre výrobky na ochranu rastlín, ako aj pojem „aktívne látky“ uvedený v článku 1 bode 3 tohto nariadenia sa majú vykladať v tom zmysle, že sa môžu vzťahovať aj na látku určenú na použitie ako safener, ak má sama osebe toxický, fytotoxický alebo fytofarmaceutický účinok..........2) Treba však uviesť, že hoci je konštatovanie tejto kvalifikácie potrebné, nepostačuje na určenie toho, či pre safener možno vydať doplnkový ochranný certifi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑11/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundespatentgericht (Nemecko) zo 6. decembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 10. januára 2013, ktorý súvisí s konaním: Bayer CropScience AG proti Deutsches Patent‑ und Markenamt, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund (spravodajca), A. Ó Caoimh, C. Toader a E. Jarašiūnas, generálny advokát: N. Jääskinen, tajomn
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Jednotná právna úprava – Priemyselné a obchodné vlastníctvo – Patentové právo – Dodatkové ochranné osvedčenie na liečivá [Nariadenie Rady č. 1768/92, článok 1 písm. b)] 2. Aproximácia právnych predpisov – Jednotná právna úprava – Priemyselné a obchodné vlastníctvo – Patentové právo – Dodatkové ochranné osvedčenie na liečivá [Nariadenie Rady č. 1768/92, článok 1 písm. b)] Summary 1. Vzhľadom na to, že neexistuje žiadna definícia pojmu „účinná
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Jednotná právna úprava – Priemyselné a obchodné vlastníctvo – Patentové právo – Dodatkové ochranné osvedčenie na liečivá [Nariadenie Rady č. 1768/92, článok 1 písm. b)] Summary Článok 1 písm. b) nariadenia č. 1768/92 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá sa má vykladať v tom zmysle, že za predpokladu, že základný patent chráni druhé lekárske použitie účinnej zložky, toto použitie netvorí integrálnu súčasť definície výrobku. (p
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Jednotná právna úprava – Priemyselné a obchodné vlastníctvo – Patentové právo – Dodatkové ochranné osvedčenie na liečivá – Povolenie na uvedenie na trh – Automatické uznanie štátom Európskeho hospodárskeho priestoru povolenia uviesť na švajčiarsky trh – Zohľadnenie ako prvé povolenie uviesť na trh v Spoločenstve (Dohoda EHP, príloha II, zmenená a doplnená prílohou 2 rozhodnutia Rady EHP č. 1/95; nariadenie Rady č. 1768/92 článok 13) Summary Článok
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Jednotná právna úprava – Priemyselné a obchodné vlastníctvo – Patentové právo – Dodatkové ochranné osvedčenie na liečivá [Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1610/96, článok 3 ods. 2; nariadenie Rady č. 1768/92, článok 3 písm. c)] Summary Článok 3 písm. c) nariadenia č. 1768/92 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá, ktorý stanovuje, že osvedčenie sa udelí, ak v členskom štáte, v ktorom je podaná žiadosť a k dátumu podania
8.7.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 230/23 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Švédsko) 3. mája 2019 — Novartis AG/Patent-och registreringsverket (Vec C-354/19) (2019/C 230/28) Jazyk konania: švédčina Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Jednotná právna úprava – Priemyselné a obchodné vlastníctvo – Patentové právo – Dodatkové ochranné osvedčenie na liečivá – Ochrana poskytnutá osvedčením – Rozsah (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 469/2009, články 4 a 5) (pozri body 18 – 21 a výrok) Subject of the case Predmet Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Landgericht Düsseldorf – Výklad článkov 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. má
MENU