SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum žiadosti:
od:
do:
Forma dokumentu:
Spisová značka:
Dátum dokumentu:
od:
do:
Forma rozhodnutia:
Autor dokumentu:
Predmet úpravy:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1118341
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35194
NSČR: 122989
NSSČR: 66298
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423354
Krajské súdy (ČR): 43533
Posledná aktualizácia
07.04.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: odborná škola


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: odborná škola
  • odborny nájdené 5563 krát v 1047 dokumentoch
  • skola nájdené 1062 krát v 170 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR81 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky16 dokumentov
Krajské súdy SR2057 dokumentov


Právna veta: 1) Články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia takej právnej úprave členského štátu, o akú ide v konaní vo veci samej, ktorá podmieňuje priznanie pomoci na vzdelávanie štátnej príslušníčke s bydliskom v tomto členskom štáte v prípade štúdia v inom členskom štáte tým, aby toto vzdelávanie bolo po najmenej dvoch rokoch štúdia ukončené získaním odborného diplomu rovnocenného s tými, ktoré udeľuje odborná škola v štáte poskytovania pomoci, zatiaľ čo ak by sa dotknutá osoba rozhodla, že bude v tomto štáte navštevovať štúdium rovnocenné s tým, ktoré chcela navštevovať v inom čl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑275/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Verwaltungsgericht Hannover (Nemecko) z 22. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 4. júna 2012, ktorý súvisí s konaním: Samantha Elrick proti Bezirksregierung Köln, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (spravodajca), C. Toader a E. Jarašiūnas, generálna advokátka: E. Sharpston, tajomník: C. Strömholm .
Právna veta: 1) Článok 1 písm. u) bod i) a článok 4 ods. 1 písm. h) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným a doplneným nariadením Rady (ES) č. 1606/98 z 29. júna 1998, ako aj článok 10 ods. 1 písm. b) bod i) nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia č. 1408/71, v znení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rovnakého zákonníka nárok na rodinné prídavky trvá najneskôr do dovŕšenia veku 27 rokov v prípade žiakov stredných škôl a stredných odborných škôl, ktorí sa venujú hlavne svojmu štúdiu. 17. Článok 299 luxemburského Zákonníka sociálneho zabezpečenia stanovuje: „1. Príspevok na výchovu sa poskytuje .
Kľúčové slová: právo na prístup k zamestnaniu, Migrujúci pracovník

Právna veta: Na čo najlepšie zaručenie možnosti mobility migrujúceho pracovníka vrátane jeho možného návratu na trh práce do jeho štátu pôvodu a pritom umožnenie predovšetkým zachovania jeho rodinného života je potrebné poskytnúť manželovi a deťom migrujúceho pracovníka nielen vstup a právo pobytu, ale aj právo na prácu v tom istom členskom štáte, v ktorom je činný migrujúci pracovník. V prípade návratu migrujúceho pracovníka na trh práce do štátu jeho pôvodu preto musí aj tam patriť jeho rodinným príslušníkom právo na prístup k zamestnaniu podľa článku 11 nariadenia č. 1612/68.

Úryvok z textu:
... pracovník(6), ako aj odbornú stáž(7) . Zo spisu vyplýva, že pani Mattern dostala 30. júna 2003 od svojej belgickej odbornej školy záverečné vysvedčenie(8) . Na obdobie od 15. júla 2003 mala pracovnú zmluvu na dobu neurčitú s firmou z Petange v .
Právna veta: 1. Článok 2 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a článok 6 ods. 1 smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá vylučuje započítanie období školskej dochádzky absolvovaných úradníkom pred dovŕšením veku 18 rokov na účely priznania práv na dôchodok a výpočtu výšky jeho starobného dôchodku, vzhľadom na to, že na jednej strane je objektívne a primerane odôvodnená legitímnym cieľom v oblasti politiky zamestnanosti a trhu pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... započítaním. (2) Započítavajú sa nasledujúce obdobia: … h) dĺžka ukončenej časti štúdia absolvovaného na… strednej odbornej škole, vyššej odbornej škole, akadémii alebo obdobnej vzdelávacej inštitúcii, pokiaľ nedošlo k prekročeniu minimálnej dĺžky školskej dochádzky. … Vylúčenie započítania ... existuje také odôvodnenie bez ohľadu na okolnosť, že ani za obdobia návštevy stredných alebo vyšších odborných škôl po dovŕšení veku 18 rokov najprv netreba odvádzať nijaké príspevky a že v prípade neskoršieho .
... druhej strane zjednodušiť prístup k preprave osobám a inštitúciám v Biscaye, ktoré potrebujú osobitné prepravné podmienky (napríklad miestne úrady, asociácie, odborné školy a univerzity). Takisto z neho vyplýva, že program Adineko bol vytvorený autonómnymi baskickými orgánmi s cieľom nahradiť od roku 1996 .
... právo na rodinné prídavky na deti, ktoré dovŕšili vek 18 rokov, týka len detí, ktoré navštevujú strednú školu alebo strednú odbornú školu (už nie vysokú školu)(23), a to bez ohľadu na zvolené miesto štúdia. Pokiaľ ide o bonus na dieťa, ten .
... členskom štáte, pretože podľa informácií poskytnutých vnútroštátnym súdom dotknutá osoba navštevovala od 6. augusta 1988 do 15. júla 1990 odbornú školu, a na druhej strane v septembri 2001 začala odbornú prípravu ako vodič kamiónov. 73. Pojem „odborná príprava“ ... najprv do základnej školy od roku 1982 do roku 1988, potom od augusta 1988 až do júla 1990 do odbornej školy. Školskú dochádzku ukončil v roku 1991 získaním diplomu „mittlere Reife“ (diplom o ukončení stredoškolského štúdia nižšieho stupňa). V .
... do Nemecka pán Derin od augusta 1982 do júla 1988 navštevoval základnú školu a od augusta 1988 do júla 1990 odbornú školu. Školskú dochádzku ukončil v roku 1991 získaním diplomu o ukončení stredoškolského štúdia nižšieho stupňa („mittlere Reife“). 22. Po ukončení školskej .
... štátnym príslušníkom tretích krajín, ak: (1) spĺňajú podmienky časti I a (2) sú riadnymi alebo mimoriadnymi študentmi na univerzite, vysokej odbornej škole alebo akreditovanej súkromnej univerzite a v prípade univerzitného študijného odboru nejde o taký odbor, ktorý by bol zameraný výlučne na .
... pre maloleté deti a plnoleté deti mladšie ako 26 rokov, ktoré sa pripravujú na povolanie alebo absolvujú ďalšie vzdelávanie na odbornej škole, ak im návšteva školy neumožňuje vykonávať povolanie. Nárok na rodinné prídavky má v zásade osoba, s ktorou deti žijú v .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.