Nájdené rozsudky pre výraz: Odvetvie elektrickej energie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 10 smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni uplatneniu takých vnútroštátnych legislatívnych opatrení, akými sú opatrenia dotknuté v konaniach vo veci samej, ktorých cieľom a účinkom je znížiť odmenu za výrobu elektrickej energie o sumu, o ktorú bola táto odmena zvýšená v dôsledku toho, že hodnota bezodplatne pridelených emisných kvót sa premietla do ceny obsiahnutej v ponukách pred ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania V spojených veciach C‑566/11, C‑567/11, C‑580/11, C‑591/11, C‑620/11 a C‑640/11, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Tribunal Supremo (Španielsko) z 19., 20., 24. a 28. októbra 2011, ako aj z 18. novembra 2011, doručené Súdnemu dvoru 14., 21. a 25. novembra 2011, ako aj 2. a 14. decembra 2011, ktoré súvisia s konaniami: Iberdrola SA, Gas Natural SDG SA, za účasti: Administración del Estado a i. (C‑566/11),
Keywords 1. Pomoc poskytovaná štátmi – Pojem – Opatrenia, ktoré rozlišujú medzi podnikmi v súvislosti s nákladmi vyplývajúcimi z povahy alebo zo štruktúry systému predmetných nákladov – Vylúčenie (Článok 87 ES) 2. Pomoc poskytovaná štátmi – Pojem – Spôsob financovania pomoci – Začlenenie – Podmienka – Spôsob financovania pomoci tvoriaci neoddeliteľnú súčasť opatrenia – Záväzný vzťah určenia medzi poplatkom nedaňového charakteru a pomocou 3. Aproximácia právnych predpisov – Opatrenia určené na
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Európsky systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov podľa smernice 2003/87(2) má vyriešiť problém v oblasti životného prostredia prostredníctvom trhového mechanizmu. Podstatný prvok jeho zavedenia je však v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže: 95 % emisných kvót muselo byť v danom čase pridelených zadarmo, hoci na sekundárnom trhu ich možno predať za hotovosť. 2. Prejednávaný prípad vyplýva zo snahy Španielska vyrovnať sa s násled
Keywords 1. Hospodárska súťaž – Koncentrácie – Preskúmanie Komisiou – Povinnosť rozhodnúť o žiadosti o postúpenie v lehote 10 dní (Nariadenie Rady č. 139/2004, článok 22 ods. 3) 2. Hospodárska súťaž – Koncentrácie – Preskúmanie Komisiou (Nariadenie Rady č. 139/2004) 3. Hospodárska súťaž – Koncentrácie – Preskúmanie Komisiou – Právomoc Komisie obmedzená na operácie s významom na úrovni Spoločenstva (Článok 10 ES; nariadenie Rady č. 139/2004, článok 1 ods. 1 a článok 21) 4. Hospodárska súťaž
Keywords 1. Pomoc poskytovaná štátmi – Preskúmanie Komisiou – Správne konanie – Povinnosť Komisie vyzvať dotknuté osoby na predloženie ich pripomienok – Právo príjemcu pomoci zúčastniť sa konania v primeranom rozsahu (Článok 88 ods. 2 ES; nariadenie Rady č. 659/1999, článok 6) 2. Pomoc poskytovaná štátmi – Rozhodnutie Komisie – Posúdenie zákonnosti rozhodnutia na základe informácií dostupných v čase jeho prijatia (Článok 87 ES) 3. Pomoc poskytovaná štátmi – Ovplyvnenie obchodu medzi členským
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 20. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 2003/87/ES – Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov – Zariadenie na spracovanie zemného plynu – Zachytávanie síry – ‚Clausov proces‘ – Výroba elektrickej energie vo vedľajšej jednotke – Výroba tepla – Vlastné emisie oxidu uhličitého (CO2) – Článok 2 ods. 1 – Pôsobnosť – Príloha I – Činnosť ‚spaľovania palív‘ – Článok 3 písm. u
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 20. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 2003/87/ES – Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov – Zariadenie na spracovanie zemného plynu – Zachytávanie síry – ‚Clausov proces‘ – Výroba elektrickej energie vo vedľajšej jednotke – Výroba tepla – Vlastné emisie oxidu uhličitého (CO2) – Článok 2 ods. 1 – Pôsobnosť – Príloha I – Činnosť ‚spaľovania palív‘ – Článok 3 písm. u
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 20. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 2003/87/ES – Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov – Zariadenie na spracovanie zemného plynu – Zachytávanie síry – ‚Clausov proces‘ – Výroba elektrickej energie vo vedľajšej jednotke – Výroba tepla – Vlastné emisie oxidu uhličitého (CO2) – Článok 2 ods. 1 – Pôsobnosť – Príloha I – Činnosť ‚spaľovania palív‘ – Článok 3 písm. u
Opinion of the Advocate-General 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania je prvým návrhom týkajúcim sa výkladu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou a o zrušení smernice 96/92/ES (ďalej len „smernica“)(2) . 2. Súdny dvor má v tejto veci vyložiť článok 20 ods. 1 uvedenej smernice, ktorý sa týka voľného prístupu tretích strán do prenosových a distribučných sústav. 3. Táto otázka vyvstala v súvislost
MENU