Nájdené rozsudky pre výraz: Odvetvie elektrickej energie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Prejednávanou žalobou o nesplnenie povinnosti Európska komisia navrhuje, aby Súdny dvor určil, že Rakúska republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 6 ods. 3 a prílohy II smernice Rady 91/440/EHS(2), zmenenej a doplnenej smernicou 2001/12/ES(3) (ďalej len „smernica 91/440“), ako aj z článku 4 ods. 2 a článku 14 ods. 2 smernice 2001/14/ES(4), zmenenej a doplnenej smernicou 2004/49/ES(5) (ďalej len „smernica 2001/14“). Rakúska repub
Účastníci konania Vo veci C‑124/10 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 26. februára 2010, Európska komisia, v zastúpení: E. Gippini Fournier, B. Stromsky a D. Grespan, splnomocnení zástupcovia, ktorí si zvolili adresu na doručovanie v Luxemburgu, odvolateľka, ktorú v konaní podporuje: Dozorný orgán EZVO, v zastúpení: X. Lewis a B. Alterskjær, splnomocnení zástupcovia, vedľajší účastník konania v odvolacom konaní, ďalší účastníci konania
Keywords 1. Pomoc poskytovaná štátmi – Pojem – Náhrada poskytnutá za vyvlastnenie aktív – Vylúčenie (Článok 87 ods. 1 ES) 2. Právo Únie – Zásady – Právo na obhajobu – Uplatnenie na správne konania začaté Komisiou – Preskúmanie plánovanej pomoci – Rozsah (Článok 88 ods. 2 ES) 3. Pomoc poskytovaná štátmi – Rozhodnutie Komisie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania o štátnom opatrení – Predmet a účel konania (Článok 88 ods. 2 ES) Summary 1. Zvýhodnenia v zmysle článku 87 ods. 1 E
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Prejednávanou žalobou o nesplnenie povinnosti Európska komisia navrhuje, aby Súdny dvor určil, že Spolková republika Nemecko si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 6 ods. 3 a prílohy II smernice Rady 91/440/EHS z 29. júla 1991 o rozvoji železníc spoločenstva(2), zmenenej a doplnenej smernicou 2001/12/ES(3) (ďalej len „smernica 91/440“), článku 4 ods. 2 a článku 14 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/14/ES(4) z 26. februára
Účastníci Vo veci C‑357/14 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 21. júla 2014, Electrabel SA, so sídlom v Bruseli (Belgicko), Dunamenti Erőmű Zrt , so sídlom v Százhalombatta (Maďarsko), v zastúpení: J. Philippe, F.‑H. Boret a A.‑C. Guyon, avocats, a P. Turner, QC, odvolateľky, ďalší účastník konania: Európska komisia , v zastúpení: L. Flynn a K. Talabér‑Ritz, splnomocnení zástupcovia, žalovaná v prvostupňovom konaní, SÚDNY DVOR (tretia ko
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 28. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii – Smernica 2003/87/ES – Článok 10a ods. 5 – Spôsob prideľovania kvót – Bezodplatné pridelenie kvót – Spôsob výpočtu jednotného medziodvetvového korekčného faktora – Rozhodnutie 2011/278/EÚ – Článok 15 ods. 3 – Rozhodnutie 2013/448/EÚ – Článok 4 – Príloha II – Platnosť“ V spojených veciach C‑191
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Záujem na konaní (Článok 230 štvrtý odsek ES; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87, článok 9 ods. 3) 2. Životné prostredie – Znečistenie ovzdušia – Smernica 2003/87 – Národný alokačný plán emisných kvót skleníkových plynov (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87, článok 9 ods. 3) 3. Životné prostredie – Znečistenie ovzdušia – Smernica 2003/87 – Národný alokačný plán emisných kvót skleníkových plynov (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 200
Keywords 1. Pomoc poskytovaná štátmi – Pojem – Náhrada poskytnutá za vyvlastnenie aktív – Vylúčenie (Článok 87 ods. 1 ES) 2. Pomoc poskytovaná štátmi – Preskúmanie Komisiou – Správne konanie – Povinnosť Komisie vyzvať dotknuté osoby na predloženie ich pripomienok – Právo príjemcu pomoci zúčastniť sa na konaní v primeranom rozsahu – Hranice (Článok 88 ods. 2 ES) 3. Právo Únie – Zásady – Právo na obhajobu – Uplatnenie na správne konania začaté Komisiou – Preskúmanie plánovanej pomoci – Rozsah
MENU