Nájdené rozsudky pre výraz: Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 54

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 10 ES v spojení s Podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev zavedenými nariadením Rady (EHS, Euratom ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a zavádzajú osobitné prechodné opatrenia uplatniteľné na úradníkov Komisie, zmeneným a doplneným nariadením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, bráni právnej úprave členského štátu, akou je dotknutá vo veci samej, vykladanej v tom zmysle, že na účely vzniku nároku na dávky v nezamest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑647/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour du travail de Bruxelles (Belgicko) z 27. novembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 6. decembra 2013, ktorý súvisí s konaním: Office national de l’emploi proti Marie‑Rose Melchiorovej, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas (spravodajca) a C. G. Fernlund, generálny advokát: P. Mengozz
Právna veta: 1. Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia takej vnútroštátnej právnej úprave, akou je tá v konaní vo veci samej, ktorá môže mať za následok zníženie alebo zamietnutie starobného dôchodku zamestnancovi z tohto členského štátu splatného na základe príspevkov, ktoré odviedol v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu, ak súčet odpracovaných rokov ako zamestnanec v uvedenom členskom štáte a ako úradník Európskej únie pridelený v tom istom členskom štáte prekročí podiel 1/1 zo stanoveného počtu 45 odpracovaných rokov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑408/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal du travail de Bruxelles (Belgicko) z 19. augusta 2014 a doručený Súdnemu dvoru 28. augusta 2014, ktorý súvisí s konaním: Aliny Wojciechowski proti Office national des pensions (ONP), SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas (spravodajca) a C. G. Fernlund, generálny advokát: P. M
Právna veta: 1. Pojem „tretia zodpovedná osoba“ uvedený v článku 85a ods. 1 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev zavedeného nariadením č. 259/68, zmeneným a doplneným nariadením č. 781/98, sa vzťahuje na všetky osoby, vrátane poistiteľov, povinné podľa vnútroštátneho práva nahradiť škodu spôsobenú obeti alebo jej oprávneným nástupcom.............. 2. Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev zavedený nariadením č. 259/68, zmeneným a doplneným nariadením č. 781/98, nemožno vykladať v tom zmysle, že v rámci priamej žaloby podľa článku 85a ods. 4 tohto služobného poriadku dávky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑494/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal de premičre instance francophone de Bruxelles (Belgicko) z 13. októbra 2014 a doručený Súdnemu dvoru 6. novembra 2014, ktorý súvisí s konaním: Európska únia proti Axa Belgium SA, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda štvrtej komory T. von Danwitz (spravodajca), vykonávajúci funkciu predsedu piatej komory, sudcovia D. Šváby, A. Rosas, E. Juhász a C
Účastníci konania Vo veci C‑89/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hof van Cassatie (Belgicko) z 30. januára 2012 a doručený Súdnemu dvoru 17. februára 2012, ktorý súvisí s konaním: Rose Marie Bark proti Galileo Joint Undertaking, v likvidácii, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia J. Malenovský (spravodajca), U. Lõhmus, M. Safjan a A. Prechal, generálny advokát: P. Mengozzi,
Keywords Úradníci – Služobný poriadok – Právna povaha – Nariadenie – Priama uplatniteľnosť – Povinnosti členských štátov (Článok 249 druhý odsek ES; nariadenie Rady č. 259/68) Summary Nariadenie č. 259/68, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, zmeneného a doplneného nariadením Rady č. 2074/83, má všeobecnú platnosť, je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Opinion of the Advocate-General 1. Služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev(2) ukladá v prípade úmrtia zamestnanca alebo pri nehode alebo chorobe zamestnanca Spoločenstvám niektoré peňažné povinnosti v prospech zamestnanca alebo jeho právnych nástupcov. Keď úmrtie, poranenie pri nehode alebo chorobu spôsobila tretia strana, služobný poriadok stanovuje v článku 85a, že na Spoločenstvá prejdú práva, vrátane súdnej vymáhateľnosti nárokov obete aleb
Keywords Výsady a imunity Európskych spoločenstiev – Úradníci a zamestnanci Spoločenstiev – Rozhodnutie inštitúcie Spoločenstva, ktoré stanovuje postavenie zamestnanca a určuje jeho podmienky zamestnania – Záväzný charakter pre vnútroštátne orgány (Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev, články 13 a 16) Summary Na účely uplatnenia článkov 13 a 16 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev rozhodnutie inštitúcie Spoločenstva, ktoré stanovuje postavenie jedn
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Rozhodnutím zo 17. októbra 2006, doručeným Súdnemu dvoru 6. novembra 2006, Tribunal du travail de Bruxelles (Belgicko) (Pracovný súd v Bruseli) položil Súdnemu dvoru prejudiciálnu otázku týkajúcu sa výkladu nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (ďalej len „služobný poriadok“)(2) . 2. Táto otázka bola
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Vo svojom návrhu na začatie prejudiciálneho konania predkladá Unabhängiger Finanzsenat (Nezávislý finančný senát) (Rakúsko) Súdnemu dvoru dve otázky týkajúce sa ustanovení vzťahujúcich sa na dane v Protokole o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev. Podstatou týchto otázok je však to, či orgány členského štátu na účely podrobenia osoby zamestnanej ako miestny zamestnanec inštitúciou Spoločenstva vnútroštátnej dani z príjmov sú oprávnené určovať
MENU