Nájdené rozsudky pre výraz: podpora v zamestnanosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 36

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

198 dokumentov
74 dokumentov
1528 dokumentov
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Právo Únie umožňuje, že osoba môže uplatniť nárok na rodinné dávky pre rodinných príslušníkov, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte než v tom, ktorý je povinný vyplácať tieto dávky a jednak že podať žiadosť o rodinné dávky sa priznáva nie len osobám, ktoré žijú na území členského štátu príslušného vyplávať rodinné dávky, ale zároveň všetkým „dotknutým osobám“, ktoré nárok na tieto dávky môžu uplatniť, medzi ktoré patria aj rodičia dieťaťa, pre ktoré sú tieto dávky požadované...............2. Za predpokladu, že rodičia dieťaťa, pre ktoré sa rodinné dávky požadujú, patria pod pojem „dotk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑378/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesfinanzhof (Nemecko) z 8. mája 2014 a doručený Súdnemu dvoru 7. augusta 2014, ktorý súvisí s konaním: Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Sachsen proti Tomislaw Trapkowski, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: podpredseda Súdneho dvora A. Tizzano, vykonávajúci funkciu predsedu prvej komory, sudcovia F. Biltgen, A. Borg Barthet, M. Berger a S. Rodin (sprav
Právna veta: 1. Požiadavka právnej istoty a transparentnosti vyžaduje, aby právna situácia migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín bola jasná a presná v tej miere, aby mohli poznať nielen všetky svoje práva, ale prípadne aj ich obmedzenia (pozri analogicky rozsudok Altmark Trans a Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, bod 58, ako aj 59). 2. Článok 76 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑4/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesfinanzhof (Nemecko) z 27. septembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 2. januára 2013, ktorý súvisí s konaním: Agentur für Arbeit Krefeld – Familienkasse proti Susanne Fassbenderovej‑Firmanovej, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia A. Rosas (spravodajca), E. Juhász, D. Šváby a C. Vajda, generálny advokát: M. Wathelet
Právna veta: 1) Vrátenie dane priznané na základe daňového štítu je daňovou výhodou, ktorú stanovuje francúzska právna úprava a ktorá obmedzuje daňové zaťaženie daňovníka tým, že uplatňuje systém obmedzenia výšky zdanenia zaručujúci vrátenie dane zaplatenej nad rámec určitého percentuálneho podielu. Taký mechanizmus obmedzenia výšky zdanenia neovplyvňuje možnosť Francúzskej republiky zdaňovať činnosti vykonávané na jej území a navyše nebráni možnosti tohto členského štátu zdaňovať príjmy dosiahnuté v inom členskom štáte.......................2)Články 49 ZFEÚ, 63 ZFEÚ a 65 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑375/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal administratif de Grenoble (Francúzsko) z 26. júla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 6. augusta 2012, ktorý súvisí s konaním: Margaretha Bouanich proti Directeur des services fiscaux de la Drôme, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia E. Juhász, A. Rosas (spravodajca), D. Šváby a C. Vajda, generálny advokát: M. Wat
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Toto konanie sa týka vypočítania istého príspevku poskytovaného na základe kolektívnej zmluvy („Überbrückungsbeihilfe“, ďalej len „dočasný príspevok“), ktorý sa vypláca pri skončení pracovného pomeru. II – Právny rámec A – Nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 (2) z 15. októbra 1968 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva (ďalej len „nariadenie č. 1612/68“). 2. Článok 7 ods. 4 znie: „Každá klauzula kolektívnej alebo individuálnej zmluvy alebo ak
Keywords 1. Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Uplatniteľná právna úprava – Nezamestnaný pracovník v členskom štáte bydliska po vykonaní povinnej vojenskej služby v inom členskom štáte – Pôsobnosť právnej úpravy členského štátu bydliska [Nariadenie Rady č. 1408/71, článok 13 ods. 2 písm. f)] 2. Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Nezamestnanosť – Osobitné kolízne normy – Nezamestnaný pracovník, ktorý mal počas svojho posledného zamestnania bydlisko na území iného člens
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Vo svojich rozsudkoch z 21. júna 1988 vo veci Lair a Brown Súdny dvor rozhodol, že za aktuálneho stavu vývoja práva Spoločenstva podpora poskytovaná študentom na pokrytie životných nákladov a štúdium, na rozdiel od podpory pokrývajúcej náklady na prístup k vzdelaniu, sa v zásade vymyká z rozsahu pôsobnosti Zmluvy EHS.(2) Vzhľadom na vývoj práva Spoločenstva, ku ktorému odvtedy došlo, High Court of Justice of England and Wales, Queen’s Bench Division (
Keywords 1. Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Právna úprava Spoločenstva – Vecná pôsobnosť [Nariadenie Rady č. 1408/71, článok 4 ods. 1 písm. g)] 2. Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Rovnosť zaobchádzania [Článok 39 ES; nariadenie Rady č. 1408/71, článok 4 ods. 1 písm. g)] Summary 1. Dávku, akou je preddavok vyplácaný nezamestnaným, ktorí v rámci zákonného režimu starobného poistenia alebo úrazového poistenia požiadali o čiastočný alebo úplný invalidný dôchod
Opinion of the Advocate-General 1. Smernica Rady 2003/86/ES(2) určuje podmienky na uplatňovanie práva na zlúčenie rodiny štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov. Jedinou požiadavkou, ktorú môže členský štát stanoviť v prípade, ak člen rodiny požiada o povolenie pripojiť sa k takémuto rezidentovi, je, aby tento rezident mal trvalý a pravidelný príjem postačujúci na uživenie rodiny „bez toho, aby sa uchýlil k systému sociálnej pomoci príslušnéh
Opinion of the Advocate-General 1. V Luxembursku majú zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú nezamestnaných pracovníkov starších ako 45 rokov, nárok na získanie príspevku na podporu zamestnávania.(2) Podpora je vyplácaná v podobe príspevkov na sociálne zabezpečenie zamestnávateľovi vo vzťahu k prijatému pracovníkovi. Príslušný pracovník však musí byť zaradený do evidencie ako uchádzač o prácu na luxemburskom úrade práce.(3) Cour administrative (Odvolací správny súd) (Luxembursko) sa pýta, či takáto
MENU