Nájdené rozsudky pre výraz: Pojem produkt

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Pojmy „uvedenie na trh“ a „doba skladovateľnosti“ sú definované jednotlivo v nariadeniach č. 178/2002 a č. 2073/2005. Článok 3 bod 8 nariadenia č. 178/2002 tak definuje pojem „uvedenie na trh“ ako skladovanie, uchovávanie potravín alebo krmív na účely predaja, vrátane ponúkania na predaj alebo akúkoľvek inú formu prevodu, či už bezplatnú alebo nie, a predaj, distribúciu alebo iné formy prevodu samy osebe. Článok 2 písm. f) nariadenia č. 2073/2007 definuje pojem „doba skladovateľnosti“ ako obdobie zodpovedajúce lehote predchádzajúcej „spotrebujete do“ (dátum spotreby) alebo dátumu minimálnej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑443/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol (Rakúsko) z 1. augusta 2013 a doručený Súdnemu dvoru 7. augusta 2013, ktorý súvisí s konaním: Ute Reindl, zástupkyňa trestne zodpovedná za MPREIS Warenvertriebs GmbH, proti Bezirkshauptmannschaft Innsbruck, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen (spravodajca), sudcovia J. Malenovský, M. Saf
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Komisia a Spojené kráľovstvo vedú spor o tom, či uhoľná elektráreň, ktorá vyrába elektrinu na výrobu hliníka, musí dodržiavať emisný limit stanovený smernicou 2001/80/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2001 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení(2) . Ide pritom o emisie oxidu siričitého, oxidov dusíka a prachu. 2. Konkrétne je potrebné objasniť, či je elektrický prúd produktom spaľovania
Keywords Životné prostredie – Znečistenie ovzdušia – Smernica 2001/80 – Pôsobnosť – Veľké spaľovacie zariadenia – Výnimky (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/80, článok 2 ods. 7 druhý pododsek prvá veta) Summary Vzhľadom na to, že smernica 2001/80 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení definuje spaľovacie zariadenie ako technické zariadenie, v ktorom sa okysličujú palivá s cieľom využitia takto vzniknutého tepla, nie je elektri
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) zo 4. júla 2019(*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2005/29/ES – Nekalé obchodné praktiky – Pôsobnosť – Pojem ‚obchodné praktiky‘ – Smernica 2006/123/ES – Služby na vnútornom trhu – Trestné právo – Systémy udeľovania povolení – Vysokoškolské vzdelávanie – Diplom, ktorým sa udeľuje titul ‚magister‘ – Zákaz udeľovať určité tituly bez akreditácie“ Vo veci C‑393/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudici
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) zo 4. júla 2019(*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2005/29/ES – Nekalé obchodné praktiky – Pôsobnosť – Pojem ‚obchodné praktiky‘ – Smernica 2006/123/ES – Služby na vnútornom trhu – Trestné právo – Systémy udeľovania povolení – Vysokoškolské vzdelávanie – Diplom, ktorým sa udeľuje titul ‚magister‘ – Zákaz udeľovať určité tituly bez akreditácie“ Vo veci C‑393/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudici
Opinion of the Advocate-General 1. Tento spor sa týka troch úverových inštitúcií – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (ďalej len „BBVA“), Banco de Sabadell, S.A. (ďalej len „Sabadell“) a Liberbank, S.A. (ďalej len „Liberbank“) (spoločne označované ako „banky“) – a platobnej inštitúcie Safe Interenvios, S.A. (ďalej len „Safe“)(2) . Banky zrušili účty, ktoré v nich mala vedené Safe, lebo mali obavy z prania špinavých peňazí. Safe tvrdí, že išlo o nekalú obchodnú praktiku. 2. Vznikli otázky, či
MENU