Nájdené rozsudky pre výraz: Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 57

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Podanie návrhu na Súdny dvor – Vnútroštátny súd v zmysle článku 35 EÚ – Pojem – Sudca poverený predbežným vyšetrovaním – Začlenenie (Článok 35 EÚ) 2. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Rámcové rozhodnutie týkajúce sa aproximácie právnych predpisov – Návrh na výklad zahŕňajúci zásadu konformného výkladu vnútroštátneho práva – Právomoc poskytnúť tento výklad [Článok 234 ES, článok 35 EÚ a 46 písm.
Keywords 1. Európska únia – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Protokol, ktorým sa začleňuje Schengenské acquis – Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda – Zásada ne bis in idem (Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, článok 54) 2. Európska únia – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Protokol, ktorým sa začleňuje Schengenské acquis – Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda – Zásada ne bis in idem (Protokol č. 7 k Európskemu dohovoru o ľudsk
Účastníci V spojených veciach C‑317/13 a C‑679/13, ktorej predmetom sú dve žaloby o neplatnosť podľa článku 263 ZFEÚ, podané 7. júna a 19. decembra 2013, Európsky parlament, v zastúpení: F. Drexler, A. Caiola a M. Penčeva, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobca, proti Rade Európskej únie, v zastúpení: K. Pleśniak a A. F. Jensen, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorú v konaní podporujú: Rakúska republika, v zastúpení: C. Pesendorfer, splnomocnená zástupky
Opinion of the Advocate-General 1. Spory týkajúce sa voľby právneho základu viedli nedávno k vyhláseniu viacerých rozsudkov, v ktorých Súdny dvor musel rozhodnúť o oblastiach patriacich do pôsobnosti Európskeho spoločenstva a tých, ktoré patria do pôsobnosti Európskej únie.(2) 2. Rozdelenie oblastí právomocí v rámci samotnej konštitučnej štruktúry pozostávajúcej z troch pilierov, konkrétne komunitárneho piliera a dvoch pilierov, ktoré majú viac medzivládny rozmer, vyvoláva tento druh sporov, pri
Keywords 1. Konanie – Právne odôvodnenie žaloby – Výber prislúchajúci žalobcovi a nie súdu Spoločenstva – Prípustnosť posudzovaná s ohľadom na výber žalobcu 2. Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou – Žaloba podaná členským štátom proti vyhláseniu výberových konaní Eurojustom na miesta dočasných zamestnancov – Vylúčenie – Požiadavka súdneho preskúmania – Postupy [Článok 230 ES; články 35 EÚ, 41 EÚ, článok 46 písm. b) EÚ; Štatút Súdneho dvora, články 40 a 56; Služobný poriadok
Účastníci Vo veci C‑540/13, ktorej predmetom je žaloba o neplatnosť podľa článku 263 ZFEÚ, podaná 15. októbra 2013, Európsky parlament, v zastúpení: F. Drexler, A. Caiola a M. Penčeva, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobca, proti Rade Európskej únie, v zastúpení: K. Pleśniak a A. F. Jensen, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen (spravodajca), sudcovia K. Jürimäe, J. Malenovský, M. Saf
Keywords 1. Európska únia – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Protokol, ktorým sa začleňuje Schengenské acquis – Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda – Zásada ne bis in idem (Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, článok 54) 2. Európska únia – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Protokol, ktorým sa začleňuje Schengenské acquis – Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda – Zásada ne bis in idem (Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská doh
Keywords Konanie – Rozhodnutie, ktoré v priebehu konania nahradilo napadnuté rozhodnutie (pozri body 37 – 40) 2. Akty inštitúcií – Voľba právneho základu – Nariadenie, ktoré ukladá sankcie namierené proti niektorým osobám nemajúcim žiaden vzťah s treťou krajinou (články 60 ES, 301 ES a 308 ES; nariadenie Rady č. 2580/2001) (pozri body 98 – 102) 3. Právo Spoločenstva – Zásady – Právo na obhajobu – Rozhodnutie o zmrazení finančných prostriedkov prijaté proti určitým osobám a subjektom podozrivým
Opinion of the Advocate-General 1. Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy prinieslo významné zmeny inštitucionálneho rámca Európskej únie, ktorý je právnym pozadím na prijímanie opatrení týkajúcich sa policajnej a súdnej spolupráce EÚ v trestných veciach (bývalá hlava VI Zmluvy EÚ) (tiež „tretí pilier“). Pre tretí pilier bolo tradične typické medzivládne rozhodovanie a Európsky parlament mal len okrajový význam. „Lisabonizáciou“ však bol tretí pilier začlenený do nadnárodného rámca EÚ, v dôsl
MENU