SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum žiadosti:
od:
do:
Forma dokumentu:
Spisová značka:
Dátum dokumentu:
od:
do:
Forma rozhodnutia:
Autor dokumentu:
Predmet úpravy:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1231421
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65528
USSR: 36293
NSČR: 126262
NSSČR: 68326
USČR: 80787
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427386
Krajské súdy (ČR): 46936
Posledná aktualizácia
27.09.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: poľnohospodárstvo


Približný počet výsledkov: 984 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: poľnohospodárstvo
  • polnohospodarstvo nájdené 2787 krát v 984 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR62 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky30 dokumentov
Krajské súdy SR262 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky4 dokumenty
Odborné články16 dokumentov


Právna veta: 1) Článok 73a ods. 2a nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadeniach Rady (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 73/2009, ako aj na uplatňovanie krížového plnenia uvedeného v nariadení (ES) č. 479/2008, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 380/2009 z 8. mája 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že platobné nároky poľnohospodára sa majú prepočítať, ak sa v rámci pôvodného stanovenia jeho platobných nárokov referenčná suma tohto poľn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑105/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím College van Beroep voor het bedrijfsleven (Holandsko) z 27. februára 2013 a doručený Súdnemu dvoru 4. marca 2013, ktorý súvisí s konaním: P. J. Vonk Noordegraaf proti Staatssecretaris van Economische Zaken, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia A. Borg Barthet (spravodajca), E. Levits, M. Berger a F. Biltgen, generálna advokátka: J.  .
Právna veta: 1) Článok 2 rozhodnutia Komisie 1999/183/ES z 20. mája 1998 o štátnej pomoci v odvetví spracovania a uvádzania poľnohospodárskych výrobkov na trh, ktorú môže poskytnúť Nemecko na základe existujúcich schém regionálnej pomoci, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby sa poskytla pomoc na investície týkajúce sa mlynárstva, pri ktorých bolo konečné rozhodnutie investovať prijaté pred uplynutím lehoty poskytnutej Spolkovej republike Nemecko na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím alebo pred uverejnením opatrení, ktoré boli prijaté v tejto súvislosti, v Bundessteuerblatt, pričom k dodaniu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑129/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Finanzgericht des Landes Sachsen‑Anhalt (Nemecko) z 27. februára 2012 a doručený Súdnemu dvoru 8. marca 2012, ktorý súvisí s konaním: Magdeburger Mühlenwerke GmbH proti Finanzamt Magdeburg, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia G. Arestis, J.‑C. Bonichot, A. Arabadžiev (spravodajca) a J. L. da Cruz Vilaça, .
Právna veta: 1)Článok 2 ods. 4 druhý pododsek nariadenia Rady (EHS) č. 4045/89 z 21. decembra 1989 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), vykonávaných členskými štátmi, a o zrušení smernice 77/435/EHS, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 3094/94 z 12. decembra 1994, treba vykladať v tom zmysle, že ak sa členský štát rozhodne rozšíriť kontrolované obdobie, uvedené obdobie nemusí nutne skončiť v priebehu predchádzajúceho kontrolného obdobia, ale môže skončiť aj po tomto období. Uvedené ustan ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania V spojených veciach C‑671/11 až C‑676/11, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Conseil d᾽État (Francúzsko) z 28. novembra 2011 a doručené Súdnemu dvoru 29. decembra 2011, ktoré súvisia s konaniami: Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), ktorý je právnym nástupcom Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor), proti Société .
Právna veta: 1) Článok 107 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že rozhodnutie vnútroštátneho orgánu rozširujúce uplatňovanie dohody, ako je medziodborová dohoda, o ktorú ide vo veci samej, ktorá zavádza príspevok v rámci medziodborovej organizácie uznanej vnútroštátnym orgánom a robí ho tým povinným, aby umožnila vykonávanie činností komunikácie, propagácie, vonkajších vzťahov, zabezpečenia kvality, výskumu a obrany záujmov dotknutého odvetvia, na všetkých podnikateľov určitého odvetvia poľnohospodárstva nepredstavuje prvok štátnej pomoci. 2) Súdny dvor uviedol, že článok 107 ods. 1 ZFEÚ sa vzťahuje ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑677/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Conseil d’État (Francúzsko) z 28. novembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 29. decembra 2011, ktorý súvisí s konaním: Doux Élevage SNC, Coopérative agricole UKL‑ARREE proti Ministčre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire, Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF), SÚDNY DVOR (piata komora), v  .
Právna veta: 1) Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 972/2007 z 20. augusta 2007, sa má vykladať v tom zmysle, že keď sú automatizované krížové kontroly na overenie oprávnenost ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... A. van Oosterom‑Boelhouwer (ďalej len „Maatschap“) a Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (štátny tajomník pre hospodárske záležitosti, poľnohospodárstvo a inovácie, ďalej len „Staatssecretaris“) vo veci podmienok pre určenie plochy, na ktorú sa vzťahuje podpora udelená na základe režimu .
Právna veta: 1. Článok 26 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) sa má vykladať v tom zmysle, že pojem zlepšenie celkovej výkonnosti poľnohospodárskeho podniku v zmysle uvedeného ustanovenia nemôže zahŕňať operáciu, ktorou podnik prevádzkujúci mlyny ukončí činnosť pôvodných mlynov a nahradí ich novým mlynom, bez rozšírenia existujúcej kapacity................................. 2. Článok 20 písm. b) bod iii) a článok 28 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 1698/2005 sa majú vykla ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pridanie hodnoty k poľnohospodárskym a lesníckym produktom, podporu vývoja nových produktov, procesov a technológií v poľnohospodárstve a potravinárskom odvetví a v odvetví lesného hospodárstva, zlepšenie a rozvoj infraštruktúry poľnohospodárstva a lesného hospodárstva ... zamerať sa na obmedzený počet hlavných cieľov na úrovni Spoločenstva, ktoré sa týkajú konkurencieschopnosti v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, manažmentu krajiny a životného prostredia, kvality života a diverzifikácie činností v  .
Právna veta: 1. Právo Únie bráni tomu, aby členský štát odmietol priznať pracovníčke dávku v materstve z dôvodu, že ako stálej zamestnankyni vo verejnej službe, ktorá bola zaradená z osobných dôvodov mimo činnú službu, aby mohla pracovať ako zamestnankyňa v pracovnom pomere, nesplnila v rámci tohto zamestnania minimálnu dobu platenia príspevkov stanovenú vnútroštátnym právom na to, aby vznikol nárok na uvedenú dávku, aj keď bezprostredne pred predpokladaným termínom svojho pôrodu pracovala viac ako dvanásť mesiacov................2. „Doby predchádzajúceho zamestnania“ nemôžu byť obmedzené len na jedno zame ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 349) vo svojom článku 2 ods. 1 stanovuje: „Táto smernica sa vzťahuje na všetky odvetvia činnosti, verejné a súkromné (priemysel, poľnohospodárstvo, obchod, administratívu, služby, vzdelávanie, kultúru, voľný čas atď.).“ 4. Článok 3 písm. a) tejto smernice stanovuje: „Na účely tejto smernice .
Právna veta: 1. Na účely posúdenia toho, či ide o „napodobenie“ označenia musí vnútroštátny súd vychádzať z konceptu vnímania riadne informovaného, primerane pozorného a obozretného priemerného spotrebiteľa, pričom pod týmto pojmom treba chápať európskeho spotrebiteľa, a nielen spotrebiteľa z členského štátu, v ktorom sa vyrába výrobok, ktorý predstavuje napodobenie chráneného zemepisného označenia. 2. Článok 16 písm. b) nariadenia č. 110/2008 sa má vykladať v tom zmysle, že pri posúdení, či pri názve „Verlados“ ide o „napodobenie“ chráneného zemepisného označenia „Calvados“ pre analogické výro ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 21. januára 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana zemepisných označení liehovín – Nariadenie (ES) č. 110/2008 – Článok 16 písm. b) – Napodobenie – Destilát z jablčného vína vyrobený vo Fínsku a uvedený na trh pod názvom ‚Verlados‘ – Chránené zemepisné označenie ‚Calvados‘“ Vo veci C‑75/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Markkinaoikeus (Súd .
Právna veta: 1) Nariadenie Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín, zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 535/97 zo 17. marca 1997, sa má vykladať v tom zmysle, že nestanovuje režim ochrany pre zemepisné označenie, ktoré nie je registrované na úrovni Spoločenstva, ale toto označenie môže byť prípadne chránené podľa vnútroštátnej právnej úpravy týkajúcej sa zemepisných označení výrobkov, pri ktorých neexistuje osobitná spojitosť medzi ich vlastnosťami a zemepisným pôvodom, avšak pod podmienkou, že uplatňovanie tejto ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑35/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Corte suprema di cassazione (Taliansko) z 13. decembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 24. januára 2013, ktorý súvisí s konaním: Assica – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Kraft Foods Italia SpA proti Associazione fra produttori per la tutela del „Salame Felino“, La Felinese Salumi SpA, Salumificio Monpiù Srl, Salumi Boschi Fratelli SpA, Gualerzi SpA, .
Právna veta: 1) Zásada vrátenia daní vybratých v členskom štáte v rozpore s pravidlami práva Únie sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby tento štát odmietol vrátiť časť dane z pridanej hodnoty, ktorej odpočtu bolo zabránené vnútroštátnym opatrením, ktoré je v rozpore s právom Únie, z dôvodu, že táto časť dane bola dotovaná formou pomoci schválenej zdaniteľnej osobe a financovaná tak Európskou úniou, ako aj uvedeným štátom, pod podmienkou, že hospodárske zaťaženie súvisiace so zamietnutím odpočtu dane z pridanej hodnoty bolo úplne neutralizované, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu. 2) Na úč ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vidieka, ďalej len „poskytovateľ finančnej pomoci“) zmluvu o grante, ktorá jej mala umožniť financovať projekt v rámci operačného programu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v druhom polroku roku 2005 (ďalej len „pomoc“). 8. Z článku 38 ods. 1 písm. a) zákona .
Právna veta: 1. Článok 2 ods. 4 písm. b) smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2004/74/ES z 29. apríla 2004, sa má vykladať v tom zmysle, že používanie jednak uhlia ako vykurovacieho paliva v postupe výroby cukru a jednak oxidu uhličitého, ktorý vznikne spaľovaním tohto energetického výrobku, na výrobu chemických hnojív nepredstavuje „dvojité používanie“ uvedeného energetického výrobku v zmysle tohto ustanovenia. Naopak takéto „dvojité používanie“ predstavuje použív ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... purifikácie odparuje a kryštalizuje, čoho výsledkom je kryštálový cukor. Týmto procesom vzniká aj usadenina, vápenaté hnojivo, ktoré sa používa v poľnohospodárstve na zachovanie rovnováhy pH v pôde. Táto usadenina sa nazýva „saturačný kal“ a je zložená hlavne z uhličitanu vápenatého. 12 .
Právna veta: 1) Článok 27 ods. 1 písm. f) nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu, sa má vykladať tak, že používanie látky uvedenej v tomto ustanovení je právnymi predpismi schválené len pod podmienkou, že právny predpis Únie alebo vnútroštátny právny predpis, ktorý je s ním zlučiteľný, priamo stanovuje pridávanie uvedenej látky do potraviny, ak sa má vôbec uviesť na trh. V zmysle tohto ustano ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  rozpore s článkom 6 písm. b) nariadenia č. 834/2007, podľa ktorého sa doplnkové látky do potravín musia v ekologickom poľnohospodárstve obmedziť na minimum. 24. Za týchto podmienok Bayerisches Verwaltungsgericht München rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne .
Právna veta: 1. Článok 19 ods. 1 písm. a) nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 3403/93 z 10. decembra 1993, sa má vykladať v tom zmysle, že záruka zriadená vývozcom na účely zabezpečenia vrátenia zaplatenej zálohy na vývozné náhrady sa nemá považovať za zrušenú, ak sa síce preukáže, že vývozca predložil dokumenty o prijatí vývozného colného vyhlásenia, dôkaz o tom, že tovar opustil colné územie Únie najneskôr v 60. deň po tomto prijatí ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 1995 Cruz & Companhia požiadala Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (Národný inštitút pre intervenc ie a záruky v poľnohospodárstve) (ďalej len „INGA“) o zaplatenie zálohy na náhradu. Predložila na tieto účely dôkaz o prijatí vývozného colného vyhlásenia, čo bol .
Právna veta: 1. Opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, sa má vykladať v tom zmysle, že členské štáty sú s výhradou udelenia výnimky povinné odmietnuť povolenie konkrétneho projektu, pokiaľ môže spôsobiť zhoršenie stavu útvaru povrchovej vody alebo ohrozuje dosiahnutie dobrého stavu povrchovej vody alebo dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu takejto vody k dátumu stanovenému touto smernicou....................... 2. Pojem „zhoršenie stavu“ útvaru povrchovej vody uvedený v článku 4 ods. 1 písm. a) bode i) smernice 2000/60 sa má vykladať v tom zmysle, že o zhoršenie ide v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  trvalo udržateľné hospodárenie s vodou (manažment vôd) je potrebné začleniť aj do ďalších sektorov politiky spoločenstva, ako je energetika, doprava, poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo, regionálna politika a cestovný ruch. … … (25) Je potrebné vytvoriť všeobecne platné definície kvalitatívneho a, ak je to relevantné .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.