Nájdené rozsudky pre výraz: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 64

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

48 dokumentov
11 dokumentov
160 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 6 ods. 3 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín sa má vykladať v tom zmysle, že plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí so správou lokality európskeho významu alebo pre ňu nie je potrebný, ktorý môže mať nepriaznivý vplyv na typ prirodzeného biotopu, ktorý sa v nej nachádza, a predpokladá opatrenia spočívajúce vo vytvorení rovnako veľkého alebo väčšieho územia tohto typu biotopu v tejto lokalite, ovplyvňuje jej integritu. Takéto opatrenia môžu byť v prípade potreby kvalifikované ako kompenzačné opatrenia v zmysl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑521/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Raad van State (Holandsko) zo 7. novembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 19. novembra 2012, ktorý súvisí s konaním: T. C. Briels a i. proti Minister van Infrastructuur en Milieu, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (spravodajca), J.‑C. Bonichot a A. Arabadžiev, generálna adv
Právna veta: 1. Smernica 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia, a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti, smernice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, ktorá do smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie vložila článok 10a, sa má vzhľadom na to, že stanovila, že má byť prebratá najneskôr do 25. júna 2005, vykladať v tom zmysle, že ustanovenia vnútroštátneh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑72/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) z 10. januára 2012 a doručený Súdnemu dvoru 13. februára 2012, ktorý súvisí s konaním: Gemeinde Altrip, Gebrüder Hört GbR, Willi Schneider proti Land Rheinland Pfalz, za účasti: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapue
Právna veta: 1. Smernica 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, sa má vykladať v tom zmysle, že skúšobný vrt, o aký ide vo veci samej, v rámci ktorého sa predpokladá skúšobná ťažba zemného plynu a ropy s cieľom určiť komerčnú hospodárnosť ložiska, nepatrí do pôsobnosti tohto ustanovenia.............. 2. Článok 4 ods. 2 smernice 85/337, zmenenej a doplnenej smernicou 2009/31, v spojení s bodom 2 písm. d) prílohy II uvedenej smernice, sa má vykladať v tom zmysle, že povinnosť vykonať posudzovanie vplyvov hĺbkového vrtu, o aký ide vo veci samej, na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑531/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) z 11. septembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 8. októbra 2013, ktorý súvisí s konaním: Marktgemeinde Straßwalchen a i. proti Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend, za účasti: Rohöl‑Aufsuchungs AG, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, podpredseda Súdneho dvora K. Lenaerts
Právna veta: 1. Článok 267 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny súd, akým je súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, má povinnosť obrátiť sa z vlastného podnetu na Súdny dvor Európskej únie s návrhom na začatie prejudiciálneho konania, aj keď rozhoduje vo veci, ktorá mu bola vrátená na konanie po tom, ako bolo jeho prvé rozhodnutie zrušené ústavným súdom dotknutého členského štátu a vnútroštátne pravidlo mu stanovuje povinnosť rozhodnúť v spore v zmysle právneho názoru vyjadreného týmto ústavným súdom. 2. Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑416/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 17. augusta 2010 a doručený Súdnemu dvoru 23. augusta 2010, ktorý súvisí s konaním: Jozef Križan, Katarína Aksamitová, Gabriela Kokošková, Jozef Kokoška, Martina Strezenická, Jozef Strezenický, Peter Šidlo, Lenka Šidlová, Drahoslava Šidlová, Milan Šimovič, Elena Šimovičová, Stanislav Aksamit, Tom
Právna veta: 1. Bulharská republika si tým, že: – nezahrnula v celom rozsahu územia dôležité pre ochranu vtáctva do osobitne chráneného územia pokrývajúceho oblasť Kaliakra, nesplnila povinnosť označiť za osobitne chránené územie počtom a rozlohou najvhodnejšie územia na ochranu jednak biologických druhov podľa prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva a jednak sťahovavých druhov, ktoré nie sú uvedené v tejto prílohe, ale ktoré sa pravidelne vyskytujú v geografických oblastiach mora a pevniny, kde sa uplatní táto smerni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) zo 14. januára 2016 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Smernica 2009/147/ES – Ochrana voľne žijúceho vtáctva – Osobitne chránené územia Kaliakra a Belite skali – Smernica 92/43/EHS – Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich druhov – Lokalita európskeho významu Komplex Kaliakra – Smernica 2011/92/EÚ – Posudzovanie vplyvov určitých projektov na životné prostredie – Uplatnenie ratione temporis na režim ochrany – Zničenie prir
Právna veta: 1) Článok 2 ods. 1, ako aj článok 4 ods. 2 písm. b) a ods. 3 smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 97/11/ES z 3. marca 1997, bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá posúdeniu vplyvov na životné prostredie podrobuje projekty týkajúce sa zmeny infraštruktúry letiska, na ktoré sa vzťahuje príloha II tejto smernice, len v prípade, ak sa v dôsledku týchto projektov môže zvýšiť počet pohybov lietadiel najmenej o 20 000 ročne. 2) Ak členský štát podľa článku 4 ods. 2 písm. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑244/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) z 19. apríla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 21. mája 2012, ktorý súvisí s konaním: Salzburger Flughafen GmbH proti Umweltsenat, za účasti: Landesumweltanwaltschaft Salzburg, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia A. Rosa
Právna veta: 1. Článok 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide v konaní vo veci samej, podľa ktorej má správne rozhodnutie o tom, že v prípade určitého projektu nie je potrebné uskutočniť posúdenie vplyvov projektu na životné prostredie, záväzný účinok vo vzťahu k susedom vylúčeným z práva podať opravný prostriedok proti uvedenému správnemu rozhodnutiu, a to pod podmienkou, že títo susedia, ktorí sú súčasťou „dotk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑570/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) zo 16. októbra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 6. novembra 2013, ktorý súvisí s konaním: Karoline Gruber proti Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, EMA Beratungs‑ und Handels GmbH, Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia C. Vajda,
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Ak treba posúdiť vplyvy projektu na životné prostredie podľa smernice 85/337(2), ale toto posúdenie sa nevykonalo, nesmie sa projekt uskutočniť.(3) Rovnako je podľa konštatovaní Súdneho dvora dotknutý členský štát povinný nahradiť všetky škody, ktoré vznikli nevykonaním posúdenia vplyvov na životné prostredie.(4) Zahŕňa však tento nárok aj náhradu za zníženie hodnoty domu na základe uskutočnenia projektu, ktorého vplyv posúdený nebol? O túto otázku id
Keywords 1. Životné prostredie – Posudzovanie vplyvov určitých projektov na životné prostredie – Smernica 85/337 (Smernica Rady 85/337 zmenená a doplnená smernicou 97/11, článok 2 ods. 1 a článok 4 ods. 1 a príloha I bod 10) 2. Životné prostredie – Posudzovanie vplyvov určitých projektov na životné prostredie – Smernica 85/337 (Smernica Rady 85/337 zmenená a doplnená smernicou 97/11, článok 2 ods. 1 a článok 4 ods. 1 a príloha I) 3. Životné prostredie – Posudzovanie vplyvov určitých projekto
MENU