Nájdené rozsudky pre výraz: Právo na riadnu správu vecí verejných

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 74

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
2 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Jednotlivci sa môžu pred vnútroštátnymi súdmi priamo dovolávať zásady dodržiavania práva na obhajobu správnymi orgánmi a z nej vyplývajúceho práva každej osoby byť vypočutý pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia, ktoré môže nepriaznivo ovplyvniť jej záujmy, ako sa uplatňujú v rámci nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 zo 16. novembra 2000........................ 2. Zásada dodržiavania práva na obhajobu a osobitne právo každého byť vypočutý pred prij ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑129/13 a C‑130/13, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) z 22. februára 2013 a doručené Súdnemu dvoru 18. marca 2013, ktoré súvisia s konaniami: Kamino International Logistics BV (C‑129/13), Datema Hellmann Worldwide Logistics BV (C‑130/13), proti Staatssecretaris van Financiën, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, su
Právna veta: 1) Za okolností, ako sú okolnosti vo veci samej, sa právo byť vypočutý v akomkoľvek konaní, ako sa uplatňuje v rámci smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, a najmä jej článku 6, má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby vnútroštátny orgán nevypočul štátneho príslušníka tretej krajiny osobitne k otázke rozhodnutia o návrate, ak po konštatovaní nezákonnosti jeho pobytu na štátnom území vychádzajúcom z konania, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑166/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal administratif de Melun (Francúzsko) z 8. marca 2013 a doručený Súdnemu dvoru 3. apríla 2013, ktorý súvisí s konaním: Sophie Mukarubega proti Préfet de police, Préfet de la Seine‑Saint‑Denis, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia A. Rosas (spravodajca), E. Juhász, D. Šváby a C. Vajda, generálny advokát: M. Wa
Právna veta: 1. Článok 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov sa má vykladať v tom zmysle, že údaje týkajúce sa žiadateľa o azyl nachádzajúce sa v takom správnom dokumente, akým je „zápisnica“ dotknutá vo veci samej, v ktorej sú uvedené dôvody, ktoré úradník uvádza na podporu návrhu rozhodnutia, ktoré je poverený vyhotoviť v rámci konania predchádzajúceho prijatiu rozhodnutia o žiadosti o takéto povolenie, a prípadne takéto údaje nachádzajúce sa v právnej analýze obsiahnutej v tomto d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑141/12 a C‑372/12, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Rechtbank Middelburg (C‑141/12) a Raad van State (C‑372/12) (Holandsko) z 15. marca 2012 a z 1. augusta 2012 a doručené Súdnemu dvoru 20. marca 2012 a 3. augusta 2012, ktoré súvisia s konaniami: YS (C‑141/12) proti Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel , a Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C‑372/12) proti M, S, SÚDN
Právna veta: 1. Podľa článku 12 smernice 95/46 sa musia sprístupniť údaje, ktoré spadajú pod definíciu pojmu „osobné údaje“ uvedenú v tejto smernici, pokiaľ taký prístup nie je obmedzený alebo vylúčený na základe článku 13 uvedenej smernice. Smernica 95/46 nestanovuje právo prístupu k nijakému konkrétnemu dokumentu alebo spisu, v ktorom sú uvedené alebo použité osobné údaje. Tiež nešpecifikuje hmotnú podobu, v akej sa osobné údaje musia sprístupniť. Podľa článku 12 smernice 95/46 majú členské štáty značnú mieru voľnej úvahy na to, aby určili formu, v akej sa majú osobné údaje sprístupniť. Pri rozhodovaní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Opinion of the Advocate-General 1. Y. S., M. a S. sú štátni príslušníci tretích krajín, ktorý požiadali o legálny pobyt v Holandsku. Žiadosť Y. S. bola zamietnutá. Žiadostiam M. a S. sa vyhovelo. Každý z nich sa na základe práva EÚ domáha sprístupnenia dokumentu (ďalej len „návrh rozhodnutia“)(2) vypracovaného zamestnancom príslušného orgánu, ktorý obsahuje právnu analýzu v podobe interného odporúčania o udelení alebo neudelení práva na pobyt. Tvrdia, že uvedená právna analýza predstavuje osobné
Právna veta: 1. Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že na posúdenie, za okolností, akými sú okolnosti v spore vo veci samej, či licenčná zmluva, ktorej predmetom je poskytnutie know‑how, ktoré umožňuje prevádzkovanie internetovej stránky, ktorou sa poskytujú interaktívne audiovizuálne služby, uzatvorená so spoločnosťou usadenou v inom členskom štáte, ako je členský štát, na ktorého území je usadená spoločnosť, ktorá poskytuje túto licenciu, predstavuje zneužitie práva s cieľom získať prospech z nižšej sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňovanej na tieto služby v tomto inom členskom štáte, sa skutočnosť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑419/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi bíróság (Správny a pracovný súd v Budapešti, Maďarsko) z 3. septembra 2014 a doručený Súdnemu dvoru 8. septembra 2014, ktorý súvisí s konaním: WebMindLicenses Kft. proti Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Kiemelt Adó‑ és Vám Főigazgatóság, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda druhej komory M. Ilešič, vykonávajúci funkciu preds
Opinion of the Advocate-General 1. Prejednávaný návrh na začatie prejudiciálneho konania opäť vyvoláva otázku organizácie konania o poskytnutí medzinárodnej ochrany v Írsku a nadväzuje na rozsudky M.(2) a D. a A.(3) . 2. Supreme Court (Najvyšší súd, Írsko) sa konkrétne pýta Súdneho dvora, či vnútroštátna procesná norma, ktorá podmieňuje preskúmanie žiadosti o doplnkovú ochranu predchádzajúcim zamietnutím žiadosti o priznanie postavenia utečenca, zodpovedá požiadavkám smernice 2004/83/ES(4) a naj
13.5.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 164/34 Odvolanie podané 1. marca 2019: Ryanair DAC, predtým Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta rozšírená komora) z 13. decembra 2018 vo veci T-53/16, Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia (Vec C-204/19 P) (2019/C 164/37) Jazyk
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 8. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 49 ZFEÚ – Článok 15 ods. 2 a článok 16 Charty základných práv Európskej únie – Sloboda usadiť sa a slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenie – Rozhodnutie o okamžitom zatvorení podniku – Chýbajúce odôvodnenie – Naliehavé dôvody všeobecného záujmu – Predchádzanie spáchania trestných činov osobami, ktoré sa uchyľujú k prostitúcii – Ochrana verejného zdravia – Primeran
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 8. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 49 ZFEÚ – Článok 15 ods. 2 a článok 16 Charty základných práv Európskej únie – Sloboda usadiť sa a slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenie – Rozhodnutie o okamžitom zatvorení podniku – Chýbajúce odôvodnenie – Naliehavé dôvody všeobecného záujmu – Predchádzanie spáchania trestných činov osobami, ktoré sa uchyľujú k prostitúcii – Ochrana verejného zdravia – Primeran
MENU