Nájdené rozsudky pre výraz: predmet opravných prostriedkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
2 dokumenty
60 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 13 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby colné orgány aj bez akéhokoľvek podnetu držiteľa práva duševného vlastníctva samy začali a viedli konanie uvedené v tomto ustanovení pod podmienkou, že rozhodnutia vo veci prijaté týmito orgánmi môžu byť predmetom opravných prostriedkov zaručujúcich dodržiavanie práv, ktoré oprá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑583/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Riigikohus (Estónsko) z 5. decembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 12. decembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Sintax Trading OÜ proti Maksu‑ ja Tolliamet, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot (spravodajca) a A. Arabadžiev, generálny advokát: P. Cruz Villalón,
Právna veta: 1. Osvedčenie, ktoré vydala príslušná inštitúcia členského štátu vo forme osvedčenia E 101 s cieľom potvrdiť, že pracovník podlieha sociálnej právnej úprave tohto členského štátu, hoci spadá do pôsobnosti dohody o sociálnom zabezpečení lodníkov na Rýne, ktorú prijala medzivládna konferencia poverená revíziou dohody z 13. februára 1961 o sociálnom zabezpečení lodníkov na Rýne, a ktorá bola podpísaná 30. novembra 1979 v Ženeve, nezaväzuje inštitúcie iných členských štátov. Skutočnosť, že inštitúcia, ktorá osvedčenie vydala, nemala v úmysle vyhotoviť práve osvedčenie E 101, ale len použila vzorov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑72/14 a C‑197/14, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Odvolacieho súdu v ’s‑Hertogenbosch (Gerechtshof te ’s‑Hertogenbosch, Holandsko) a Najvyššieho súdu Holandska (Hoge Raad der Nederlanden) zo 7. februára a 28. marca 2014 a doručené Súdnemu dvoru v uvedenom poradí 10. februára a 18. apríla 2014, ktoré súvisia s konaniami: X proti Inspecteur van Rijksbelastingdienst (C‑72/14), a T. A. van Di
Právna veta: 1) 1. Článok 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia, sa má vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že štátny príslušník členského štátu odišiel do iného členského štátu, aby v ňom po úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia získal odbornú kvalifikáciu advokáta, a následne sa vrátil do členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, aby v ňom vykonával povolanie advokáta pod odborným titulom udeleným v členskom štáte, v ktorom bola táto odborná kvalifi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑58/13 a C‑59/13, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Consiglio Nazionale Forense (Taliansko) z 29. septembra 2012 a doručené Súdnemu dvoru 4. februára 2013, ktoré súvisia s konaniami: Angelo Alberto Torresi (C‑58/13), Pierfrancesco Torresi (C‑59/13) proti Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, preds
Keywords Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Advokáti – Skúška podmieňujúca prístup k povolaniu – Zloženie skúšobnej komisie – Účasť advokátov – Prípustnosť – Porušenie článkov 81 ES a 82 ES – Neexistencia (Články 43 ES, 81 ES a 82 ES) Summary Článkom 43 ES, 81 ES a 82 ES neodporuje vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej sa pri skúške, ktorou sa umožňuje prístup k advokátskemu povolaniu, skúšobná komisia skladá z piatich členov menovaných ministrom spravodlivosti, a to z dvoch sudcov
Keywords Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Prejudiciálna otázka zmenená odvolacím súdom, ktorý sám rozhodol o spore medzi účastníkmi konania vo veci samej – Neexistencia konania prejednávaného pred vnútroštátnym súdom – Zastavenie konania (Článok 234 ES) Summary Zdôvodnením návrhu na začatie prejudiciálneho konania nie je formulovanie poradných názorov na všeobecné alebo hypotetické otázky, ale potreba spojená s efektívnym riešením sporu. Súdny dvor teda nemusí odpovedať na
Keywords 1. Žaloba o nesplnenie povinnosti – Nedodržanie rozhodnutia Komisie o štátnej pomoci (Článok 88 ods. 2 druhý pododsek ES) 2. Pomoc poskytovaná štátmi – Vymáhanie protiprávnej pomoci (Nariadenie Rady č. 659/1999, odôvodnenie č. 13 a článok 14 ods. 3) 3. Právo Spoločenstva – Zásady – Právo na účinnú súdnu ochranu (Článok 230 ES) 4. Pomoc poskytovaná štátmi – Rozhodnutie Komisie konštatujúce nezlučiteľnosť pomoci so spoločným trhom a nariaďujúce jej vrátenie (Článok 88 ods. 2 ES, čl
Účastníci konania Vo veci T‑153/10, Schneider España de Informática, SA, so sídlom v Torrejón de Ardoz (Španielsko), v zastúpení: P. De Baere a P. Muñiz, advokáti, žalobkyňa, proti Európskej komisii, v zastúpení: R. Lyal a L. Bouyon, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2010) 22 v konečnom znení z 18. januára 2010, ktorým sa konštatuje, že vykonanie dodatočného zapísania cla pri dovoze je odôvodnené a odpustenie tohto cla v určitom ko
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti – Smernica 2001/29 – Elektronický obchod – Smernica 2000/31 – Spracovávanie osobných údajov a ochrana súkromia v sektore elektronických komunikácií – Smernica 2002/58 – Dodržiavanie práv duševného vlastníctva – Smernica 2004/48 (Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31 a 2001/29; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58, článok 15 ods. 1, a s
Účastníci konania Vo veci F‑11/08, ktorej predmetom je žaloba podaná v zmysle článku 40 ods. 3 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole) vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a článku 93 ods. 1 služobného poriadku uplatniteľného na zamestnancov Europolu, Jörg Mölling , vyslaný národný expert pri Európskom policajnom úrade, bydliskom v Haagu (Holandsko), pôvodne v zastúpení: P. de Casparis, advokát, neskôr P. de Casparis, N. D. Dane a W. J. Dammin
MENU