Nájdené rozsudky pre výraz: preprava odpadov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 38

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
4 dokumenty
40 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu v spojení s článkom 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc sa majú vykladať v tom zmysle, že: – tieto ustanovenia povoľujú samosprávnemu územnému celku, aby podniku poverenému zberom odpadu na jeho území uložil povinnosť odvážať zmesový komunálny odpad zozbieraný zo súkromných domácností, ako aj prípadne od iných pôvodcov odpadu do najbližšieho vhodného zariadenia na spracovanie odpadu, ktoré sa nachádza v tom istom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑292/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tartu ringkonnakohus (Estónsko) z 5. júna 2012 a doručený Súdnemu dvoru 11. júna 2012, ktorý súvisí s konaním: Ragn‑Sells AS proti Sillamäe Linnavalitsus, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby (spravodajca) a C. Vajda, generálny advokát: P. Mengozzi, tajomník: K. Malaček, referent
Právna veta: 1. Článok 2 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 259/93 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 2557/2001 z 28. decembra 2001, sa má vykladať v tom zmysle, že v situácii, o akú ide vo veci samej, sa pojem „odpad“ v zmysle tohto ustanovenia nevzťahuje na dodávku motorovej nafty zmiešanej nedopatrením s inou látkou, pod podmienkou, že držiteľ tejto látky má skutočne úmysel opäť uviesť túto dodávku zmiešanú s iným produktom na trh, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.

Úryvok z textu:
Účastníci konania V spojených veciach C‑241/12 a C‑242/12, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Rechtbank te Rotterdam (Holandsko) z 11. mája 2012 a doručené Súdnemu dvoru 18. mája 2012, ktoré súvisia s trestnými konaniami proti: Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (C‑241/12), Belgian Shell NV (C‑242/12), SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, podpredseda Súdneho dvora K. Lenaerts ako sudca
Právna veta: 1) Pojem „vozidlá používané v súvislosti s údržbou ciest“ uvedený v článku 13 ods. 1 písm. h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85, týkajúci sa vozidiel, ktoré môžu byť oslobodené od používania tachografu, sa má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na vozidlá prepravujúce materiál na miesto, kde sa vykonáva údržba cesty, pod podmienkou, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑222/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tartu ringkonnakohus (Estónsko) zo 4. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 11. mája 2012, ktorý súvisí s konaním: A. Karuse AS proti Politsei‑ ja Piirivalveamet, SÚDNY DVOR (šiesta komora), v zložení: predseda šiestej komory A. Borg Barthet, sudcovia E. Levits a M. Berger (spravodajkyňa), generálny advokát: N. Wahl, tajomník: A. Calot Escobar, so zreteľom na písomnú
Právna veta: 1. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že pri neexistencii právnej úpravy v rámci práva Únie, ktorá by členským štátom nariaďovala presnú metódu, pokiaľ ide o financovanie nákladov na správu komunálneho odpadu, môže byť toto financovanie v závislosti od voľby dotknutého členského štátu zabezpečené ľubovoľne prostredníctvom dane, poplatku alebo akýmkoľvek iným spôsobom, a že na vnútroštátnu právnu úpravu, ktorá na financovanie správy takého systému stanovuje napríklad daň, ktorej výška sa určuje na základe odhadu objemu produkovaného odpadu, a nie na základe množstva odpadu skutočne vyprodukov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑551/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Commissione tributaria provinciale di Cagliari (Taliansko) zo 17. mája 2013 a doručený Súdnemu dvoru 25. októbra 2013, ktorý súvisí s konaním: Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR) SpA proti Comune di Quartu S. Elena, SÚDNY DVOR (šiesta komora), v zložení: sudcovia A. Borg Barthet, vykonávajúci funkciu predsedu šiestej komory, E. Levits a F. B
Keywords 1. Životné prostredie – Odpad – Nariadenie č. 259/93 o preprave odpadu [Nariadenie Rady č. 259/93, článok 2 písm. g bod ii)] 2. Životné prostredie – Odpad – Nariadenie č. 259/93 o preprave odpadu [Nariadenie Rady č. 259/93, článok 7 ods.2 a 4 písm. a) prvá zarážka] 3. Životné prostredie – Odpad – Nariadenie č. 259/93 o preprave odpadu (Nariadenie Rady č. 259/93, článok 6 ods. 5 prvá zarážka) 4. Životné prostredie – Odpad – Nariadenie č. 259/93 o preprave odpadu (Nariadenie Rady č
Keywords Životné prostredie – Odpady – Smernica 75/442 – Preprava odpadu na základe podnikania – Pojem (Smernica Rady 75/442, zmenená a doplnená smernicou 91/156, článok 12) Summary Článok 12 smernice 75/442 o odpadoch, zmenenej a doplnenej smernicou 91/156, podriaďuje registračnej povinnosti zariadenia alebo podniky, ktoré v rámci svojej činnosti zabezpečujú bežným a pravidelným spôsobom prepravu odpadu, či už je to odpad vyprodukovaný tretími osobami, alebo nimi samými. Pojem preprava o
Keywords 1. Akty inštitúcií – Voľba právneho základu – Kritériá (Článok 175 ods. 1 ES; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1013/2006) 2. Životné prostredie – Nariadenie o preprave odpadu – Nástroj vyplývajúci predovšetkým z ochrany ľudského zdravia a životného prostredia (Článok 133 ES a článok 175 ods. 1 ES; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1013/2006) Summary 1. Voľba právneho základu aktu Spoločenstva musí byť založená na objektívnych prvkoch, ktoré môžu byť súdne pre
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 9. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Odpad – Preprava – Nariadenie (ES) č. 1013/2006 – Článok 2 bod 35 písm. g) bod iii) – Nezákonná preprava – Nesprávne alebo nekoherentné informácie vyplnené v dokumente uvedenom v prílohe VII tohto nariadenia – Článok 50 ods. 1 – Sankcie uplatniteľné v prípade porušenia ustanovení daného nariadenia – Proporcionalita“ Vo veci C‑69/15, ktorej pred
Účastníci konania Vo veci C‑1/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Verwaltungsgericht Mainz (Nemecko) z 26. novembra 2010 a doručený Súdnemu dvoru 3. januára 2011, ktorý súvisí s konaním: Interseroh Scrap and Metals Trading GmbH proti Sonderabfall‑Management‑Gesellschaft Rheinland‑Pfalz mbH (SAM), SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory J.‑C. Bonichot, sudcovia A. Prechal, K. Schiemann (spravodajca), L
MENU