SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum žiadosti:
od:
do:
Forma dokumentu:
Spisová značka:
Dátum dokumentu:
od:
do:
Forma rozhodnutia:
Autor dokumentu:
Predmet úpravy:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1201542
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65097
USSR: 36101
NSČR: 125254
NSSČR: 67650
USČR: 80345
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426158
Krajské súdy (ČR): 45919
Posledná aktualizácia
04.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: priame zadanie


Približný počet výsledkov: 35 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: priame zadanie
  • priamy nájdené 25742 krát v 4755 dokumentoch
  • zadanie nájdené 1413 krát v 224 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR8 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky1 dokument
Krajské súdy SR9 dokumentov


Právna veta: 1.Vzhľadom na všeobecnú zásadu práva Únie zákaz zneužitia práva (pozri analogicky rozsudok 3M Italia, C‑417/10, EU:C:2012:184, bod 33) nemožno uplatnenie týchto právnych predpisov rozšíriť tak, aby sa vzťahovali aj na zneužívajúce praktiky združení dobrovoľníkov alebo dokonca ich členov. Činnosť združení dobrovoľníkov môžu vykonávať pracovníci len v rozsahu nevyhnutnom na ich riadne fungovanie. Pokiaľ ide o náhradu nákladov, malo by sa dohliadnuť na to, aby sa pod zámienkou dobrovoľníckej činnosti nevykonávala žiadna zisková činnosť, a to ani nepriamym spôsobom, a aby sa dobrovoľníkovi nahradi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑113/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Consiglio di Stato (Taliansko) z 25. januára 2013 a doručený Súdnemu dvoru 8. marca 2013, ktorý súvisí s konaním: Azienda sanitaria locale n. 5 „Spezzino“, Associazione nazionale pubblica assistenza (ANPAS) – Comitato regionale Liguria, Regione Liguria proti San Lorenzo Soc. coop. sociale, Croce Verde Cogema cooperativa sociale Onlus, za účasti: Croce Rossa Italiana – .
Právna veta: 1) Keď subjektom, ktorému sa zadáva verejná zákazka, je verejnoprospešné neziskové združenie, ktorého členmi sú v čase zadania tejto zákazky nielen subjekty, ktoré patria do verejného sektora, ale aj súkromné inštitúcie sociálnej solidarity vykonávajúce neziskové činnosti, podmienka týkajúca sa „obdobnej kontroly“, ktorú formuluje judikatúra Súdneho dvora, nie je na to, aby zadanie verejnej zákazky bolo možné považovať za transakciu „ in‑house “, splnená, a preto sa uplatní smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vykonávajúcimi neziskové činnosti, vykonávať hospodársku činnosť v rámci hospodárskej súťaže s inými hospodárskymi subjektmi. V dôsledku toho priame zadanie zákazky SUCH by mohlo jeho súkromným členom poskytnúť konkurenčnú výhodu. 41. Preto úvahy, ktoré viedli Súdny dvor ... konania vnútroštátny súd vyzýva Súdny dvor k tomu, aby spresnil svoju judikatúru týkajúcu sa zadávania verejných zákaziek priamym zadaním zvaným „ in house “ bez uplatnenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca .
Právna veta: 1. Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá umožňuje miestnym orgánom poveriť poskytovaním služieb zdravotníckej prepravy priamym zadaním bez akejkoľvek formy zverejnenia dobrovoľnícke združenia, pokiaľ právny a zmluvný rámec, v ktorom sa vykonáva činnosť týchto organizácií, účinne prispieva k naplneniu sociálneho účelu, ako aj cieľov solidarity a rozpočtovej efektívnosti. 2. Ak členský štát umožňuje verejným orgánom priamo poveriť dobrovoľnícke združenia plnením určitých úloh, verejný o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... upraviť poverenie dobrovoľníckeho združenia, poskytovaním služieb zdravotníckej prepravy možno poveriť tieto združenia priamym zadaním bez akejkoľvek formy zverejnenia. 70      Neexistencia požiadavky zverejnenia implikuje, že verejné ... zákazu diskriminácie, transparentnosti a proporcionality – vnútroštátnej právnej úprave, ktorá umožňuje priame zadanie služby zdravotníckej prepravy dobrovoľníckym združeniam prevažne organizovaným na základe bezodplatnej pracovnej sily .
Právna veta: 1. Ako vyplýva zo znenia článku 26 ods. 2 smernice 92/50, členské štáty môžu oprávniť niektoré skupiny hospodárskych subjektov na poskytovanie určitých služieb. Môžu regulovať činnosť subjektov, akými sú univerzity a výskumné ústavy, ktorých cieľom nie je dosiahnutie zisku a ich hlavným zameraním je podporovať rozvoj vzdelania a výskumu. Môžu najmä povoliť alebo nepovoliť takýmto subjektom pôsobiť na trhu podľa toho, či dotknutá činnosť je alebo nie je zlučiteľná s cieľmi, na ktoré boli založené a ktoré vyplývajú z ich štatútu. Pokiaľ sú tieto subjekty oprávnené za odmenu poskytovať niektoré s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zakázané zúčastňovať sa verejného obstarávania s tým, že za určitých okolností sa pripúšťa zadanie zákazky v ich prospech na základe priameho zadania. Azienda ako verejný subjekt, ktorého výlučným cieľom je správa verejnej nemocnice vo Florencii, teda nemohla vystupovať v podmienkach voľnej hospodárskej .
Právna veta: 1) Článok 2d ods. 4 smernice Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, sa má vykladať v tom zmysle, že pokiaľ zadávacie konanie prebehlo bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie bez toho, aby to povoľovala smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , by členské štáty mali ustanoviť výnimku pre každé zistenie neplatnosti v prípadoch, ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ domnieva, že priame zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie je prípustné v súlade so smernicami [2004/18] a [2004/17 .
Právna veta: 1. Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že hospodársky subjekt určitého členského štátu sa môže pred súdmi tohto členského štátu odvolávať na porušenie povinnosti transparentnosti vyplývajúcej z týchto článkov, ku ktorému došlo v súvislosti s uzatvorením dohody, ktorou jeden alebo niekoľko verejných subjektov uvedeného členského štátu buď previedlo na hospodársky subjekt toho istého členského štátu koncesiu na služby, ktoré majú nepochybný cezhraničný význam, alebo previedlo na hospodársky subjekt výlučné právo vykonávať ekonomickú činnosť majúcu takýto význam. 2. Články 49 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . I‑7287, bod 19), poukázal na možnosť odôvodnenia rozdielneho zaobchádzania predstavujúceho nepriamu diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti, ktoré vyplývalo z priameho zadania koncesie na služby, „objektívnymi okolnosťami“. Vnútroštátny súd sa však pýta na rozsah tohto pojmu vo vzťahu k pojmu „naliehavé dôvody .
Právna veta: 1. Článok 30 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch sa má vykladať v tom zmysle, že zmeny, na ktoré sa toto ustanovenie vzťahuje, zahŕňajú tak zmeny, ktoré nastanú pri realizácii diela, ako aj zmeny, ku ktorým dôjde neskôr, najmä pri správe tohto diela, pokiaľ tieto zmeny nastanú v lehote piatich rokov upravenej v uvedenom ustanovení.................... 2. Článok 30 ods. 4 nariadenia č. 1260/1999 sa má vykladať v tom zmysle, že posúdenie, či z udelenia koncesie nevyplývajú významné príjmy pre zadávateľa alebo neopodstatnen ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podielom, ktorý sa odhaduje na 18 %, – nevyužívanie časti predmetného diela a – ako hlavný dôvod vo vzťahu k dvom ostatným dôvodom priame zadanie správy tohto diela, čiže zadanie bez použitia zadávacieho konania. 14. Regione Marche prijal na základe týchto zistení rozhodnutie, ktorým nariadil .
Právna veta: Súdny dvor (tretia komora) rozhodol takto: 1. Článok 203 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že: – daň z pridanej hodnoty, ktorú osoba uviedla na faktúre, je táto osoba povinná zaplatiť bez ohľadu na to, či skutočne došlo k zdaniteľnému plneniu, – len zo skutočnosti, že daňová správa v opravnom daňovom výmere zaslanom vystaviteľovi tejto faktúry neopravila daň z pridanej hodnoty, ktorú priznal, nemožno vyvodiť záver, že táto správa uznala, že uvedená faktúra zodpovedá skutočnému zdaniteľnému plneniu. 2. P ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 33. V tejto súvislosti pripomínam, že podľa judikatúry vylúčenie možnosti využiť vzťah in‑house , ktorý umožňuje priame zadanie pri existencii súkromných záujmov na obchodnom imaní subjektu, ktorému sa zadáva zákazka, predstavuje dvojaký úmysel. Ako uviedol ... kvalifikovať vzťah medzi týmto subjektom a jeho verejnoprávnymi členmi ako obstarávanie in‑house , aby bolo možné odôvodniť priame zadanie zákazky tomuto subjektu. 53. Aj táto otázka, rovnako ako tri predchádzajúce, sa týka prvého „kritéria Teckal .
... prejednávanej veci bola WestVerkehr GmbH. 45 Rhenus Veniro podala proti navrhovanému priamemu zadaniu zákazky žalobu na Vergabekammer Rheinland (Komora pre verejné obstarávanie Porýnie, ... Veniro“) a Kreis Heinsberg (okres Heinsberg, Nemecko) vo veci navrhovaného priameho zadania verejných zákaziek na služby v autobusovej osobnej doprave. Právny rámec Nariadenie č .
... verejnej zákazky, ktorej zadanie bolo zamýšľané. 18      Rhenus Veniro podala opravný prostriedok proti navrhovanému priamemu zadaniu zákazky na príslušnú Vergabekammer (Komora pre verejné obstarávanie, Nemecko). 19      Rozhodnutím zo 16. mája ... v danej geografickej oblasti, alebo každý orgán, ktorému bola zverená takáto právomoc; … h)      ‚priame zadanie‘ je zadanie zmluvy o službách vo verejnom záujme určitému poskytovateľovi služieb vo verejnom záujme bez .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.