Nájdené rozsudky pre výraz: Prípojné vozidlá

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 37

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

26 dokumentov
2 dokumenty
371 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Poľská republika si tým, že podriadila prihlásenie osobných motorových vozidiel do evidencie na svojom území tomu, aby mechanizmus riadenia umiestnený v nových osobných motorových vozidlách alebo v motorových vozidlách už prihlásených do evidencie v iných členských štátoch na pravej strane bol premiestnený na ľavú stranu, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 2a smernice Rady 70/311/EHS z 8. júna 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa mechanizmu riadenia motorových a ich prípojných vozidiel, článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 200 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑639/11, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 13. decembra 2011, Európska komisia , v zastúpení: G. Wilms, G. Zavvos a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Poľskej republike , v zastúpení: B. Majczyna a M. Szpunar, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorú v konaní podporuje: Litovská republika , v zastúpení: D. Kriaučiūnas a R. Krasuckaitė, splnomocnení zástupcovia, vedľajší
Právna veta: 1) Článok 3 ods. 1 smernice Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „prevádzka vozidiel“ uvedený v tomto ustanovení sa vzťahuje na akékoľvek používanie vozidla, ktoré je v súlade s jeho obvyklou funkciou. Uvedený pojem by sa teda mohol vzťahovať na pohyb traktora na dvore farmy, ktorého cieľom je umiestniť vlečku tohto traktora do stodoly, ako v konaní vo veci samej, pričom vnú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑162/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Vrhovno sodišče (Slovinsko) z 11. marca 2013 a doručený Súdnemu dvoru 29. marca 2013, ktorý súvisí s konaním: Damijan Vnuk proti Zavarovalnica Triglav d.d., SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader a E. Jarašiūnas (spravodajca), generálny advokát: P. Mengozzi, tajomník: A. Calot Escobar
Právna veta: 1. Právo Únie umožňuje uvedenie nových náhradných dielov pre cestné vozidlá – v tomto prípade vodných púmp a palivových filtrov – na trh v členskom štáte podmieňuje uplatnením postupu osvedčenia alebo typového schválenia v tomto členskom štáte, pokiaľ táto právna úprava stanovuje aj výnimky s cieľom zabezpečiť, aby z tohto postupu boli vyňaté časti, ktoré boli legálne vyrobené a uvedené na trh v iných členských štátoch, alebo v prípade neexistencie výnimiek, pokiaľ predmetné časti predstavujú vážne nebezpečenstvo pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho envi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑354/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunalul Cluj (Rumunsko) z 18. júna 2014 a doručený Súdnemu dvoru 22. júla 2014, ktorý súvisí s konaním: SC Capoda Import‑Export SRL proti Registrul Auto Român, Benone‑Nicolaeovi Bejanovi, SÚDNY DVOR (siedma komora), v zložení: predseda siedmej komory J.‑C. Bonichot (spravodajca), sudcovia J. L. da Cruz Vilaça a C. Lycourgos, generálny advokát: N. Jääskinen, taj
Právna veta: 1. Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá na vydanie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly vozidiel podnikom alebo skupinou podnikov stanovuje podmienku po prvé, aby existovala minimálna vzdialenosť medzi touto stanicou a už existujúcou stanicou tohto podniku alebo tejto skupiny podnikov, a po druhé, aby tento podnik alebo táto skupina podnikov nemali po vydaní povolenia viac než 50 % podiel na trhu, okrem prípadov, keď sa preukáže, že táto podmienka je skutočne primeraná na dosiahnutie cieľov ochrany spotrebiteľov a bezpečnosti na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑168/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal Supremo (Španielsko) z 20. marca 2014 a doručený Súdnemu dvoru 7. apríla 2014, ktorý súvisí s konaním: Grupo Itevelesa SL, Applus Iteuve Technology, Certio ITV SL, Asistencia Técnica Industrial SAE proti OCA Inspección Técnica de Vehículos SA, Generalidad de Cataluña, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka prvej komory R. Silva de Lapuerta,
Právna veta: 1. Článok 110 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že: – nebráni tomu, aby členský štát zaviedol daň z motorových vozidiel, ktorá zaťažuje dovezené ojazdené vozidlá pri ich prvom prihlásení v tomto členskom štáte a vozidlá už prihlásené v uvedenom členskom štáte pri prvom zápise vlastníckeho práva k posledným uvedeným vozidlám v tom istom štáte, – bráni tomu, aby tento členský štát od tejto dane oslobodil už prihlásené vozidlá, za ktoré bola zaplatená skôr platná daň, ktorá bola vyhlásená za nezlučiteľnú s právom Únie.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑76/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Curtea de Apel Braşov (Rumunsko) z 29. januára 2014 a doručený Súdnemu dvoru 12. februára 2014, ktorý súvisí s konaním: Mihai Manea proti Instituția Prefectului județul Brașov – Serviciul public comunitar regim de permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsedovia komôr
Právna veta: 1) Článok 101 ZFEÚ v spojení s článkom 4 ods. 3 ZEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že im odporuje vnútroštátna právna úprava, ako je úprava dotknutá vo veci samej, podľa ktorej nemôže byť cena za služby nákladnej cestnej dopravy na účet iných osôb nižšia, ako sú minimálne prevádzkové náklady, ktoré stanovil orgán zložený najmä zo zástupcov dotknutých hospodárskych subjektov.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑184/13 až C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 a C‑208/13, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Taliansko) zo 17. januára 2013 a doručené Súdnemu dvoru 12. a 15. apríla 2013, ktoré súvisia s konaniami: API – Anonima Petroli Italiana SpA proti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo economico, za účasti: FEDIT – Federazi
Opinion of the Advocate-General 1. Komisia Európskych spoločenstiev svojou žalobou navrhuje, aby Súdny dvor určil, že Talianska republika si tým, že zachovala v platnosti právnu úpravu zakazujúcu ťahať prípojné vozidlo mopedom, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 28 ES. I – Právny rámec A – Právo Spoločenstva 1. Zmluva o založení Európskeho spoločenstva 2. Článok 28 ES stanovuje: „Množstevné obmedzenia dovozu a všetky opatrenia s rovnocenným účinkom sú medzi členskými štátmi zak
Keywords 1. Voľný pohyb tovaru – Množstevné obmedzenia – Opatrenia s rovnakým účinkom – Pojem (Článok 28 ES) 2. Voľný pohyb tovaru – Množstevné obmedzenia – Opatrenia s rovnakým účinkom (Články 28 ES a 30 ES) Summary 1. Článok 28 ES odzrkadľuje povinnosť dodržiavať zásady zákazu diskriminácie a vzájomného uznávania výrobkov legálne vyrobených a uvádzaných na trh v iných členských štátoch, ako aj povinnosť zaručiť výrobkom Spoločenstva voľný prístup na vnútroštátne trhy. Za opatrenia s r
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 25. januára 2018 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Doprava – Smernica 2006/126/ES – Vodičský preukaz – Definícia skupín C1 a C, ako aj skupiny D1“ Vo veci C‑314/16, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 1. júna 2016, Európska komisia, v zastúpení: J. Hottiaux a Z. Malůšková, splnomocnené zástupkyne, žalobkyňa, proti Českej republike, v zastúpení: M. Smolek, T. Müller a J. Vláčil, sp
MENU