Nájdené rozsudky pre výraz: Prípustnosť žaloby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 547

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

195 dokumentov
70 dokumentov
926 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 21 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti sa má vykladať v tom zmysle, že k dostatočným právomociam, ktoré musí mať likvidačný zástupca, patrí aj oprávnenie likvidačného zástupcu platne prijímať doručované súdne písomnosti nevyhnutné na začatie konania o náhrade poistného plnenia pred príslušným súdom. 2. Za okolností, akými sú okolnosti vo veci samej, keď vnútroštátna právna úprava doslovne prebrala ustanove ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑306/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Landgericht Saarbrücken (Nemecko) z 1. júna 2012 a doručený Súdnemu dvoru 26. júna 2012, ktorý súvisí s konaním: Spedition Welter GmbH proti Avanssur SA, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot (spravodajca) a A. Arabadžiev, generálny advokát: P. Cruz Vi
Právna veta: 1) Článok 1 ods. 1 a 3, ako aj článok 2a ods. 2 posledný pododsek smernice Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, sa majú vykladať v tom zmysle, že lehota na podanie žaloby o neplatnosť proti rozhodnutiu o zadaní zákazky musí začať plynúť odznova v situácii, keď verejný obst ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑161/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Taliansko) z 19. decembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 29. marca 2013, ktorý súvisí s konaním: Idrodinamica Spurgo Velox srl, Giovanni Putignano e figli srl, Cogeir srl, Splendor Sud srl, Sceap srl proti Acquedotto Pugliese SpA, za účasti: Tundo srl, Giovanni XXIII Soc. coop. arl, SÚDNY DVOR (piata komora), v
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V tomto konaní sa Komisia domáha určenia, že Írsko si tým, že umožňuje nezdaniteľným osobám byť členmi skupiny na účely dane z pridanej hodnoty (DPH) (jednej zdaniteľnej osoby na účely DPH), nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článkov 9 a 11 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH“)(2) . 2. Súbežne s týmto konaním Komisia podala žalobu o nesplnenie povinnosti proti Švé
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora) z 22. júna 2016 (*) „Žaloba o neplatnosť – Štátna pomoc – Domáce elektrospotrebiče – Pomoc na reštrukturalizáciu – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom s výhradou dodržania určitých podmienok – Rozhodnutie prijaté po zrušení skoršieho rozhodnutia týkajúceho sa toho istého konania Všeobecným súdom – Neexistencia osobnej dotknutosti – Neexistencia podstatného ovplyvnenia konkurenčného postavenia – Neprípu
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Rozhodnutie prijaté po preskúmaní skoršieho rozhodnutia – Rozhodnutie prijaté výberovou komisiou výberového konania po preskúmaní situácie uchádzača (Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2 a článok 91 ods. 1) 2. Konanie – Opatrenia na zabezpečenie priebehu konania – Žiadosť o predloženie dokumentov týkajúcich sa prípustnosti žaloby – Prípustnosť dokumentov predložených po lehote stanovenej Súdom prvého stupňa (R
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú – Rozhodnutie o určitých obmedzujúcich opatreniach s cieľom boja proti terorizmu – Skupiny a subjekty, ktorým sú tieto opatrenia určené – Prípustnosť – Posúdenie z prípadu na prípad (Článok 230 štvrtý odsek ES) 2. Konanie – Prípustnosť žalôb – Posúdenie s ohľadom na stav v čase podania žaloby – Neexistencia vplyvu rozhodnutia, ktoré v priebehu konania nahradilo napadnuté rozhodnutie 3.
Keywords 1. Odvolanie – Prípustnosť – Rozhodnutia, ktoré môžu byť predmetom odvolania – Časť rozsudku Súdu prvého stupňa, v ktorej sa výslovne zamieta námietka neprípustnosti ešte pred zamietnutím žaloby ako nedôvodnej (Štatút Súdneho dvora ES, článok 49 prvý odsek) 2. Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou – Odmietnutie Komisie preskúmať sťažnosť, ktorá ju vyzýva konať podľa článku 90 ods. 3 Zmluvy ES (teraz článok 86 ods. 3 ES) – Vylúčenie [Zmluva ES, článok 90 ods. 1 a 3
Opinion of the Advocate-General 1. Predmetom tejto veci je odvolanie podané viacerými vlastníkmi pozemkov(2) a združením poľnohospodárov a lesníkov(3) (ďalej len „odvolatelia“) proti uzneseniu Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 22. júna 2006, Sahlstedt a i./Komisia.(4) 2. Napadnutým uznesením Súd prvého stupňa zamietol žalobu o neplatnosť podanú odvolateľmi proti rozhodnutiu Komisie 2005/101/ES z 13. januára 2005, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS(5) prijíma zoznam lokalít európ
Keywords 1. Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Podmienky prípustnosti – Prima facie prípustnosť žaloby vo veci samej (Články 242 ES a 243 ES; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 104 ods. 2) 2. Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Podmienky prípustnosti – Prima facie prípustnosť žaloby vo veci samej (Články 242 ES a 243 ES; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 104 ods. 2; smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/37, článok 2 ods. 1 a článok 7 ods. 1 a 2) 3. Ko
MENU