Nájdené rozsudky pre výraz: Prisťahovalecká politika

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 28

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Smernica o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni v zásade právnej úprave členského štátu, ktorá stanovuje uloženie trestu odňatia slobody štátnemu príslušníkovi tretej krajiny s neoprávneným pobytom, ktorý po tom, ako mu bol nariadený návrat do krajiny jeho pôvodu v rámci skoršieho konania o návrate, opätovne vstúpil protiprávne na územie uvedeného štátu v rozpore so zákazom vstupu. SKUTKOVÝ STAV: S. Celaj bol zatknutý 26. augusta 2011 na ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑290/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale di Firenze (Taliansko) z 22. mája 2014 a doručený Súdnemu dvoru 12. júna 2014, ktorý súvisí s trestným konaním proti: Skerdjanovi Celajovi, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen (spravodajca), sudcovia K. Jürimäe, J. Malenovský, M. Safjan a A. Prechal, generálny advokát: M. Szpunar, tajomník: A. Calot Escobar, so zret
Keywords 1. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Vrátenie neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín – Zaistenie na účely odsunu – Maximálna doba – Výpočet – Zahrnutie obdobia zaistenia, ktoré uplynulo v rámci konania o odsune začatého predtým, než nadobudol účinnosť režim upravený v smernici 2008/115 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115, článok 15 ods. 5 a 6) 2. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Vrátenie neoprávne
Účastníci Vo veci C‑81/13, ktorej predmetom je žaloba o neplatnosť podľa článku 263 ZFEÚ, podaná 15. februára 2013, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , v zastúpení: M. Holt, C. Murrell, E. Jenkinson a S. Behzadi Spencer, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dashwood, QC, žalobca, ktorého v konaní podporuje: Írsko , v zastúpení: L. Williams, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci N. Travers, BL, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, vedľajší účastník konania, pro
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou (Článok 230 ES) 2. Právo Spoločenstva – Zásady – Základné práva – Rešpektovanie rodinného života (Charta základných práv Európskej únie, články 7 a 24) 3. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Právo na zlúčenie rodiny – Smernica 2003/86/ES (Smernica Rady 2003/86, článok 4 ods. 1, článok 5 ods. 5 a článok 17) 4. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Právo na zlúčenie rodiny – Smernic
Účastníci konania Vo veci C‑431/11, ktorej predmetom je žaloba o neplatnosť podľa článku 263 ZFEÚ, podaná 16. augusta 2011, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, v zastúpení: C. Murrell, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci A. Dashwood, QC, žalobca, ktoré v konaní podporuje: Írsko, v zastúpení: E. Creedon, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci N. Travers, BL, vedľajší účastník konania, proti Rade Európskej únie, v zastúpení: M. Veiga, A. De Elera a G. Marhic, splnom
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Akt prijatý na základe hlavy IV tretej časti Zmluvy o ES – Podanie návrhu zo strany súdu, ktorého rozhodnutia možno napadnúť opravným prostriedkom podľa vnútroštátneho práva – Podanie návrhu v prechodnom období, ktoré prechádzalo nadobudnutiu platnosti Lisabonskej zmluvy – Zahrnutie (Článok 267 ZFEÚ) 2. Prejudiciálne otázky – Podanie návrhu na Súdny dvor – Potreba prejudiciálneho rozhodnutia na účely vydania rozhodnutia vnútroštátneho
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Na akom právnom základe môže Európska únia rozšíriť svoje vnútorné predpisy z oblasti práva sociálneho zabezpečenia na tretie štáty? Táto politicky citlivá otázka predstavuje centrálny bod prejednávaného právneho sporu, v ktorom proti sebe stoja Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Rada Európskej únie, ako aj vedľajší účastníci konania na podporu ich návrhov. 2. Príčinou vzniku tohto sporu bolo rozšírenie nových predpisov upravujúcic
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Touto žalobou Európsky parlament napáda článok 4 ods. 1 posledný pododsek a odsek 6, ako aj článok 8 smernice Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny(2) (ďalej len „smernica“). Na rozdiel od jej názvu táto smernica neupravuje zlúčenie rodiny vo všeobecnosti, ale len práva rodín, ktorých ani jeden príslušník nie je občan Únie. 2. Podľa smernice má štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa oprávnene zdržiava na území Spoločenstv
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Predložený návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu nariadenia Rady č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach(2) . Podstatou prejudiciálnej otázky je, či môže dožiadaný súd podmieniť výsluch svedka vyplatením svedočného dožadujúcim súdom. Najskôr však treba vyjasniť, či je podanie návrhu na začatie prejudiciálneho konania prípustné, pretože vnútroštá
MENU