Nájdené rozsudky pre výraz: Prisťahovalecká politika

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 28

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Účastníci Vo veci C‑656/11, ktorej predmetom je žaloba o neplatnosť podľa článku 263 ZFEÚ, podaná 16. decembra 2011, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , v zastúpení: pôvodne C. Murrell, neskôr M. Holt, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dashwood, QC, žalobca, ktoré v konaní podporuje: Írsko , v zastúpení: E. Creedon, L. Williams a J. Stanley, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci N. J. Travers, BL, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, vedľajší účastník kona
Keywords 1. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Právo na zlúčenie rodiny – Smernica 2003/86 [Smernica Rady 2003/86, článok 7 ods. 1 úvodná časť a písm. c)] 2. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Právo na zlúčenie rodiny – Smernica 2003/86 [Smernica Rady 2003/86, článok 2 úvodná časť a písm. d) a článok 7 ods. 1 úvodná časť a písm. c)] Summary 1. Výraz „aby sa uchýlil k systému sociálnej pomoci“ obsiahnutý v článku 7 ods. 1 úvodnej časti a písm
Účastníci konania Vo veci C‑179/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Conseil d’État (Francúzsko) zo 7. apríla 2011 a doručený Súdnemu dvoru 18. apríla 2011, ktorý súvisí s konaním: Cimade, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) proti Ministre de l’Intérieur, de l’Outre‑mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: M. J.‑C. Bonichot, predseda štvrtej komory,
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Touto žalobou sa začalo ďalšie kolo úporného sporu medzi Spojeným kráľovstvom a Radou Európskej únie o tom, aký právny základ sa má uplatniť, keď chce Európska únia v rámci pridruženia tretieho štátu spolupracovať pri prijatí právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré majú pôsobiť v prospech jednak štátnych príslušníkov tretích krajín, a jednak občanov Únie. 2. Rada má v úmysle, podobne ako vo veciach C‑431/11 a C‑656/11, zaviesť na n
Účastníci konania Vo veci C‑291/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Nemecko) z 15. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 12. júna 2012, ktorý súvisí s konaním: Michael Schwarz proti Stadt Bochum, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia M. Safjan, J. Malenovský (spravodajca), U. Lõhmus a A. Prechal, generálny advokát: P. Mengozzi, tajomník: K. Mala
Keywords 1. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Azylová politika – Konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca (Článok 202 ES; smernica Rady 2005/85, odôvodnenia č. 19 a 24) 2. Akty inštitúcií – Postup vypracovania – Pravidlá Zmluvy – Kogentná povaha (Článok 67 ods. 2 druhá zarážka ES) 3. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Azylová politika – Konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca [Článok 63 prvý odsek bod 1 a bod 2 písm. a), článok 67 ods.
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Nariadenie (ES) č. 460/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca 2004 o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií(2) (ďalej len „nariadenie ENISA“(3) ) bolo založené na článku 95 ES. Spojené kráľovstvo zastáva názor, že namiesto toho mal byť uplatnený článok 308 ES, a z toho dôvodu podalo žalobu o neplatnosť. 2. Tento právny spor má veľký význam pre zákonodarnú prax, keďže zákonodarca Spoločenstva v poslednom čase zriaďovanie a
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Prejednávaná vec opäť raz kladie citlivú otázku týkajúcu sa podmienok, za ktorých môžu rodinní príslušníci občanov Spoločenstva z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, žiadať o právo na pobyt v členskom štáte Európskej únie. Osobitne sa týka otázky, či tieto osoby musia mať legálny pobyt v Európskej únii skôr, ako môžu žiadať o práva, ktoré majú podľa sekundárneho práva Spoločenstva, tak ako to rozhodol Súdny dvor vo veci Akrich(2) . Alebo naopa
Keywords 1. Európska únia – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Protokol, ktorým sa začleňuje Schengenské acquis – Článok 5 ods. 1 druhý pododsek – Pôsobnosť (Protokol, ktorým sa začleňuje Schengenské acquis do rámca Európskej únie, článok 4 a článok 5 ods. 1 druhý pododsek) 2. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prekročenie vonkajších hraníc členských štátov – Spoločné pravidlá týkajúce sa noriem a postupov kontrol (Protokol, ktorým sa začleňuje Schengenské acquis do rámca Európske
Keywords 1. Európska únia – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Protokol, ktorým sa začleňuje Schengenské acquis – Článok 5 ods. 1 druhý pododsek – Pôsobnosť (Protokol, ktorým sa začleňuje Schengenské acquis do rámca Európskej únie, článok 4 a článok 5 ods. 1 druhý pododsek) 2. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prekročenie vonkajších hraníc členských štátov – Spoločné pravidlá týkajúce sa noriem a postupov kontrol (Protokol, ktorým sa začleňuje Schengenské acquis do rámca Európske
MENU