Nájdené rozsudky pre výraz: Prisťahovalecká politika

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 28

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords 1. Akty inštitúcií – Nariadenia – Základné nariadenia a vykonávacie nariadenia – Vykonávacie právomoci vyhradené Radou – Podmienky – Osobitné a odôvodnené prípady – Vykonávacie opatrenia vzťahujúce sa na spôsoby uplatňovania predpisov týkajúcich sa prekročenia vonkajších hraníc a víz (Článok 202 ES a 253 ES; nariadenia Rady č. 789/2001 a 790/2001; rozhodnutie Rady 1999/468, článok 1 prvý odsek) 2. Európska únia – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Dohovor, ktorým sa vy
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec (Odkaz) III – Skutkový stav, konanie pred podaním žaloby a konanie pred Súdnym dvorom IV – Úvodné poznámky A – Význam správnej praxe pre posúdenie právnych predpisov B – Význam jednotlivých prípadov pre posúdenie správnej praxe V – Prvý žalobný dôvod: povaha vyhostenia A – Nesprávne prebratie smernice do vnútroštátneho právneho poriadku 1. Tvrdenia účastníkov konania 2. Právne posúdenie B – Nesprávne uplatnenie 1. Obsah žalobného d
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Touto žalobou Európsky parlament napáda článok 4 ods. 1 posledný pododsek a odsek 6, ako aj článok 8 smernice Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny(2) (ďalej len „smernica“). Na rozdiel od jej názvu táto smernica neupravuje zlúčenie rodiny vo všeobecnosti, ale len práva rodín, ktorých ani jeden príslušník nie je občan Únie. 2. Podľa smernice má štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa oprávnene zdržiava na území Spoločenstv
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Nariadenie (ES) č. 460/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca 2004 o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií(2) (ďalej len „nariadenie ENISA“(3) ) bolo založené na článku 95 ES. Spojené kráľovstvo zastáva názor, že namiesto toho mal byť uplatnený článok 308 ES, a z toho dôvodu podalo žalobu o neplatnosť. 2. Tento právny spor má veľký význam pre zákonodarnú prax, keďže zákonodarca Spoločenstva v poslednom čase zriaďovanie a
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Prejednávaná vec opäť raz kladie citlivú otázku týkajúcu sa podmienok, za ktorých môžu rodinní príslušníci občanov Spoločenstva z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, žiadať o právo na pobyt v členskom štáte Európskej únie. Osobitne sa týka otázky, či tieto osoby musia mať legálny pobyt v Európskej únii skôr, ako môžu žiadať o práva, ktoré majú podľa sekundárneho práva Spoločenstva, tak ako to rozhodol Súdny dvor vo veci Akrich(2) . Alebo naopa
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou (Článok 230 ES) 2. Právo Spoločenstva – Zásady – Základné práva – Rešpektovanie rodinného života (Charta základných práv Európskej únie, články 7 a 24) 3. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Právo na zlúčenie rodiny – Smernica 2003/86/ES (Smernica Rady 2003/86, článok 4 ods. 1, článok 5 ods. 5 a článok 17) 4. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Právo na zlúčenie rodiny – Smernic
Keywords 1. Európska únia – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Protokol, ktorým sa začleňuje Schengenské acquis – Článok 5 ods. 1 druhý pododsek – Pôsobnosť (Protokol, ktorým sa začleňuje Schengenské acquis do rámca Európskej únie, článok 4 a článok 5 ods. 1 druhý pododsek) 2. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prekročenie vonkajších hraníc členských štátov – Spoločné pravidlá týkajúce sa noriem a postupov kontrol (Protokol, ktorým sa začleňuje Schengenské acquis do rámca Európske
Keywords 1. Európska únia – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Protokol, ktorým sa začleňuje Schengenské acquis – Článok 5 ods. 1 druhý pododsek – Pôsobnosť (Protokol, ktorým sa začleňuje Schengenské acquis do rámca Európskej únie, článok 4 a článok 5 ods. 1 druhý pododsek) 2. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prekročenie vonkajších hraníc členských štátov – Spoločné pravidlá týkajúce sa noriem a postupov kontrol (Protokol, ktorým sa začleňuje Schengenské acquis do rámca Európske
Keywords 1. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Azylová politika – Konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca (Článok 202 ES; smernica Rady 2005/85, odôvodnenia č. 19 a 24) 2. Akty inštitúcií – Postup vypracovania – Pravidlá Zmluvy – Kogentná povaha (Článok 67 ods. 2 druhá zarážka ES) 3. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Azylová politika – Konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca [Článok 63 prvý odsek bod 1 a bod 2 písm. a), článok 67 ods.
Keywords 1. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Vrátenie neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín – Zaistenie na účely odsunu – Maximálna doba – Výpočet – Zahrnutie obdobia zaistenia, ktoré uplynulo v rámci konania o odsune začatého predtým, než nadobudol účinnosť režim upravený v smernici 2008/115 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115, článok 15 ods. 5 a 6) 2. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Vrátenie neoprávne
MENU