Nájdené rozsudky pre výraz: Prisťahovalecká politika

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 28

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Účastníci konania Vo veci C‑291/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Nemecko) z 15. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 12. júna 2012, ktorý súvisí s konaním: Michael Schwarz proti Stadt Bochum, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia M. Safjan, J. Malenovský (spravodajca), U. Lõhmus a A. Prechal, generálny advokát: P. Mengozzi, tajomník: K. Mala
Účastníci konania Vo veci C‑431/11, ktorej predmetom je žaloba o neplatnosť podľa článku 263 ZFEÚ, podaná 16. augusta 2011, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, v zastúpení: C. Murrell, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci A. Dashwood, QC, žalobca, ktoré v konaní podporuje: Írsko, v zastúpení: E. Creedon, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci N. Travers, BL, vedľajší účastník konania, proti Rade Európskej únie, v zastúpení: M. Veiga, A. De Elera a G. Marhic, splnom
Opinion of the Advocate-General 1. Myšlienka, že občan Únie môže vyhlásiť „ civis europeus sum “ a odvolávať sa na tento status pri porušeniach, ktoré nastali v iných členských štátoch, bola predstavená pred 20 rokmi.(2) Prejednávaná vec nastoľuje otázku, či sa na tento status možno spoliehať aj v súčasnosti vzhľadom na ekonomické ťažkosti moderného života. 2. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania podal Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd) (Rakúsko), ktorý rozhoduje v poslednom stupni o 
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Na akom právnom základe môže Európska únia rozšíriť svoje vnútorné predpisy z oblasti práva sociálneho zabezpečenia na tretie štáty? Táto politicky citlivá otázka predstavuje centrálny bod prejednávaného právneho sporu, v ktorom proti sebe stoja Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Rada Európskej únie, ako aj vedľajší účastníci konania na podporu ich návrhov. 2. Príčinou vzniku tohto sporu bolo rozšírenie nových predpisov upravujúcic
Účastníci konania Vo veci C‑179/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Conseil d’État (Francúzsko) zo 7. apríla 2011 a doručený Súdnemu dvoru 18. apríla 2011, ktorý súvisí s konaním: Cimade, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) proti Ministre de l’Intérieur, de l’Outre‑mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: M. J.‑C. Bonichot, predseda štvrtej komory,
Opinion of the Advocate-General 1. Žalobou v predmetnej veci sa Európsky parlament domáha toho, aby Súdny dvor zrušil rozhodnutie Rady 2010/252/EÚ z 26. apríla 2010, ktorým sa dopĺňa Kódex schengenských hraníc(2), pokiaľ ide o dozor nad vonkajšími morskými hranicami vo vzťahu k operačnej spolupráci, ktorú koordinuje Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“)(3) . V prípade, že Súdny dvor žalobe
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Akt prijatý na základe hlavy IV tretej časti Zmluvy o ES – Podanie návrhu zo strany súdu, ktorého rozhodnutia možno napadnúť opravným prostriedkom podľa vnútroštátneho práva – Podanie návrhu v prechodnom období, ktoré prechádzalo nadobudnutiu platnosti Lisabonskej zmluvy – Zahrnutie (Článok 267 ZFEÚ) 2. Prejudiciálne otázky – Podanie návrhu na Súdny dvor – Potreba prejudiciálneho rozhodnutia na účely vydania rozhodnutia vnútroštátneho
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Predložený návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu nariadenia Rady č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach(2) . Podstatou prejudiciálnej otázky je, či môže dožiadaný súd podmieniť výsluch svedka vyplatením svedočného dožadujúcim súdom. Najskôr však treba vyjasniť, či je podanie návrhu na začatie prejudiciálneho konania prípustné, pretože vnútroštá
Keywords 1. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Právo na zlúčenie rodiny – Smernica 2003/86 [Smernica Rady 2003/86, článok 7 ods. 1 úvodná časť a písm. c)] 2. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Právo na zlúčenie rodiny – Smernica 2003/86 [Smernica Rady 2003/86, článok 2 úvodná časť a písm. d) a článok 7 ods. 1 úvodná časť a písm. c)] Summary 1. Výraz „aby sa uchýlil k systému sociálnej pomoci“ obsiahnutý v článku 7 ods. 1 úvodnej časti a písm
MENU