Nájdené rozsudky pre výraz: rámcová dohoda o práci na kratší pracovný čas

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Doložka 4 ods. 2 Rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, uzatvorenej 6. júna 1997, ktorá je uvedená v prílohe smernice Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúcej sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 98/23/ES zo 7. apríla 1998, sa má vykladať v tom zmysle, že zásada časového pomeru sa uplatňuje na výpočet výšky príspevku na vyživované dieťa, ktorý poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi na kratší pracovný čas na základe takej kolektívnej zmluvy, akou je kolektívna zmluva pre rakúskych zamestnancov bán ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑476/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberster Gerichtshof (Rakúsko) z 13. septembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 24. októbra 2012, ktorý súvisí s konaním: Österreichischer Gewerkschaftsbund proti Verband Österreichischer Banken und Bankiers, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia S. Rodin, A. Borg Barthet, E. Levits (spravodajca) a M. Berger, generálna advokát
Právna veta: 1. Článok 4 ods. 1 smernice Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právne úprave, ktorá stanovuje, že medziobdobia neplatenia príspevkov, ktoré sú zahrnuté v referenčnom období na účely výpočtu invalidného dôchodku príspevkového typu a ktoré nasledovali po období zamestnania na kratší pracovný čas, sa zohľadnia do výšky platných minimálnych príspevkových základov znížených o redukčný koeficient za toto zamestnanie, zatiaľ čo v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑527/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) z 10. septembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 7. októbra 2013, ktorý súvisí s konaním: Lourdes Cachaldora Fernández proti Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsed
Právna veta: 1. V prípade zvýšenia počtu hodín práce odpracovaných pracovníkom majú členské štáty povinnosť stanoviť, že nárok na platenú dovolenku za kalendárny rok, ktorý už vznikol, prípadne bol vyčerpaný, bude znova spätne vypočítaný v závislosti od nového rozvrhu práce uvedeného pracovníka. Nový výpočet sa musí vykonať za obdobie, v ktorom došlo k nárastu pracovného času........................ 2. Doložka 4 bod 2 rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas a článok 7 smernice 2003/88 sa majú vykladať v tom zmysle, že výpočet nároku na platenú dovolenku za kalendárny rok sa má vykonať podľa rovnaký ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vec C‑219/14 ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Employment Tribunal Birmingham (Spojené kráľovstvo) z 23. apríla 2014 a doručený Súdnemu dvoru 6. mája 2014, ktorý súvisí s konaním: Kathleen Greenfield proti The Care Bureau Ltd, SÚDNY DVOR (šiesta komora), v zložení: predseda desiatej komory F. Biltgen (spravodajca), vykonávajúci funkciu predsedu šiestej komory, sudcovia A. Borg Barthet a S. Rodin, generálny advokát:
Právna veta: 1. Doložka 4 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorá sa nachádza v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, sa má vykladať v tom zmysle, že sa na ňu možno priamo odvolávať proti štátnemu subjektu, akým je Poste Italiane SpA.................................... 2. Doložka 4 bod 1 tejto rámcovej dohody o práci na dobu určitú sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „pracovnoprávne podmienky“ zahŕňa náhradu škody, ktorú je zamestnávateľ povinný zaplatiť zamestnancovi z dôvodu protiprávneho stanovenia sko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑361/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale di Napoli (Taliansko) z 13. júna 2012 a doručený Súdnemu dvoru 31. júla 2012, ktorý súvisí s konaním: Carmela Carratù proti Poste Italiane SpA, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader (spravodajkyňa) a E. Jarašiūnas, generálny advokát: N. Wahl, tajomník: L. Hewlett, h
Účastníci konania Vo veci C‑393/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Supreme Court of the United Kingdom (Spojené kráľovstvo) z 28. júla 2010 a doručený Súdnemu dvoru 4. augusta 2010, ktorý súvisí s konaním: Dermod Patrick O’Brien proti Ministry of Justice, predtým Department for Constitutional Affairs, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predseda druhej komory J. N. Cunha Rodrigues, sudcovia U. Lõhmus, A. Rosas, A. Ó Caoim
Keywords 1. Sociálna politika – Rámcová dohoda o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 97/81 (Smernica Rady 97/81, zmenená a doplnená smernicou 98/23, príloha, doložka 4 bod 2) 2. Sociálna politika – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 1999/70 (Smernica Rady 1999/70, príloha, doložka 4) 3. Sociálna politika – Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 96/34 (Smernic
Opinion of the Advocate-General 1. Je zlučiteľné so smernicou 97/81/ES(2), ak členský štát prijme predpisy, ktoré umožňujú zamestnávateľovi jednostranne zmeniť pracovný pomer, čím vznikne pracovníkovi povinnosť prejsť z práce na kratší pracovný čas na prácu na plný úväzok proti vlastnej vôli pracovníka? To je v podstate otázka, o ktorej má Súdny dvor v prejednávanom prípade rozhodnúť. I – Právny rámec A – Právo Únie 2. Smernicou 97/81 sa do práva Únie preberá rámcová dohoda o práci na kratší p
Opinion of the Advocate-General 1. V prejednávaných návrhoch na začatie prejudiciálneho konania podaných Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza (Odvolací súd v Ríme, Senát pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia) je Súdnemu dvoru položená otázka, či smernica Rady 97/81/ES (ďalej len „smernica 97/81“ alebo „smernica“)(2) bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, ktorá vylučuje započítanie neodpracovaných období podľa niektorých pracovných zmlúv na kratší pracovný čas na ú
Opinion of the Advocate-General 1. Kolektívna zmluva medzi odborovou organizáciou a zamestnávateľským zväzom vyžaduje, aby pracovné zmluvy v určitom hospodárskom odvetví obsahovali ustanovenia o tom, že zamestnávateľ bude platiť príspevok na „vyživované dieťa“, aby pokryl časť zamestnancových nákladov na výživu jeho dieťaťa. Môže sa zásada časového pomeru ( pro rata temporis ) obsiahnutá v doložke 4 ods. 2 rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas (ďalej len „rámcová dohoda“), ktorá tvorí p
MENU