SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum žiadosti:
od:
do:
Forma dokumentu:
Spisová značka:
Dátum dokumentu:
od:
do:
Forma rozhodnutia:
Autor dokumentu:
Predmet úpravy:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1231421
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65528
USSR: 36293
NSČR: 126262
NSSČR: 68326
USČR: 80787
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427386
Krajské súdy (ČR): 46936
Posledná aktualizácia
27.09.2020 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: referenčná čiastka


Približný počet výsledkov: 20 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: referenčná čiastka
  • referencny nájdené 6652 krát v 899 dokumentoch
  • ciastka nájdené 2989 krát v 744 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)


Právna veta: 1. Článok 40 ods. 5 prvý pododsek nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1009/2008 z 9. októbra 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že ka ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑298/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Conseil d᾽État (Francúzsko) zo 4. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 18. júna 2012, ktorý súvisí s konaním: Confédération paysanne proti Ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia M. Berger, A. Borg Barthet (spravodajca), E. Levits a J.‑J. Kasel, generálna advokátka: J.  .
Právna veta: 1) Článok 73a ods. 2a nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadeniach Rady (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 73/2009, ako aj na uplatňovanie krížového plnenia uvedeného v nariadení (ES) č. 479/2008, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 380/2009 z 8. mája 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že platobné nároky poľnohospodára sa majú prepočítať, ak sa v rámci pôvodného stanovenia jeho platobných nárokov referenčná suma tohto poľn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uvedených v prílohe VI nariadenia č. 1782/2003, právo na pridelenie „platobných nárokov“ vypočítaných na základe referenčnej čiastky získanej pre každého poľnohospodára na základe ročného priemeru celkových platieb poskytnutých podľa týchto režimov z tohto obdobia ... boli dotknuté ustanovenia článku 48, každý poľnohospodár má nárok na platbu na hektár, ktorý sa vypočíta vydelením referenčnej čiastky trojročným priemerom všetkých hektárov, na ktoré mu vznikol nárok, počas referenčného obdobia, na priame platby, .
Právna veta: 1. Poľnohospodárska plocha, ktorú tvoria bezpečnostné zóny letiska obklopujúce pristávacie, rolovacie a dojazdové dráhy, ktoré podliehajú osobitným pravidlám a obmedzeniam, predstavuje plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu, pod podmienkou, že na jednej strane poľnohospodár, ktorý využíva túto plochu, má pri jej využívaní na účely svojej poľnohospodárskej činnosti k dispozícii dostatočnú nezávislosť a na druhej strane je schopný vykonávať túto činnosť na predmetnej ploche napriek obmedzeniam, ktoré vyplývajú z výkonu nepoľnohospodárskej činnosti na tej istej ploche...............2. Poľnohos ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... : „Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 48, každý poľnohospodár má nárok na platbu na hektár, ktorý sa vypočíta vydelením referenčnej čiastky trojročným priemerom všetkých hektárov, na ktoré mu vznikol nárok, počas referenčného obdobia, na priame platby, ktorých zoznam je uvedený v .
... okolnosťami, ktoré nastali pred uvedeným referenčným obdobím alebo počas neho, je oprávnený požiadať, aby sa referenčná čiastka vypočítala na základe kalendárneho roku alebo kalendárnych rokov referenčného obdobia, ktoré neboli ovplyvnené prípadom vyššej moci alebo ... okolnosti, poľnohospodár je podľa článku 40 ods. 1 nariadenia č. 1782/2003 oprávnený požiadať, aby sa referenčná čiastka vypočítala na základe referenčného obdobia, ktoré nebolo ovplyvnené prípadom vyššej moci alebo mimoriadnymi okolnosťami. V  .
... odkazuje na „trojročný priemer celkových čiastok [poskytnutých] platieb“, určite umožňuje domnievať sa, že pri výpočte referenčnej čiastky poľnohospodára možno na účely schémy jednotnej platby zohľadniť len zvieratá, za ktoré sa skutočne uskutočnila platba. 30 ... normotvorca tiež teda odmietol, aby tieto sankcie a zníženia mali pri výpočte jednotnej platby vplyv na referenčnú čiastku. 39. Cieľ zabrániť dlhodobému pretrvávaniu sankcií uložených poľnohospodárom v referenčnom období však možno dosiahnuť, len .
... potrebná predchádzajúca konzultácia s centrálnymi orgánmi iných zmluvných strán podľa článku 17 ods. 2 CAAS (prílohy 5B a 5C ICC), – referenčné čiastky požadované na prekročenie hraníc (teda dostatok existenčných prostriedkov), ktoré ročne ustanovujú vnútroštátne orgány (príloha 7 ICC), – informácie, ktoré v prípade .
... bod 6 vyššie). 39. Je potrebné konštatovať, že tieto kritériá sú uvedené všeobecne a abstraktne. Spôsob výpočtu referenčných čiastok a čiastky pomoci je totiž stanovený na základe objektívnych a všeobecných kritérií bez ohľadu na osobitnú situáciu každého producenta ... č. 864/2004 zmenil a doplnil článok 37 ods. 1 nariadenia č. 1782/2003 tak, že stanovil ako referenčnú čiastku pre výpočet výšky oddelenej pomoci „štvorročný priemer celkových čiastok platieb, ktoré sa určitému poľnohospodárovi poskytli v rámci .
... vo skutočnosti ide o súbor individuálnych rozhodnutí. 22. Uvádzajú teda, že jedinou funkciou napadnutého ustanovenia je stanoviť referenčnú čiastku slúžiacu na výpočet pomoci v odvetví olivového oleja. Toto ustanovenie teda malo mať bezprostredný a priamy účinok ... “) zmenil a doplnil článok 37 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 tak, že stanovil ako referenčnú čiastku pre výpočet výšky oddelenej pomoci „štvorročný priemer celkových čiastok platieb, ktoré sa určitému poľnohospodárovi poskytli v rámci .
... regionálnej úrovni rozdelením svojho vnútroštátneho stropu nie individuálne medzi poľnohospodárov tohto členského štátu na základe ich referenčných čiastok, ale medzi rôzne regióny, ktoré tvoria jeho územie, a rozdelením takto paušálne získanej čiastky každého ... z režimov podpory uvedených v prílohe VI uvedeného nariadenia, majú právo na podporu vypočítanú na základe referenčnej čiastky získanej pre každého poľnohospodára na základe ročného priemeru z tohto obdobia celkových platieb poskytnutých podľa týchto .
... okolnosťami, ktoré nastali pred uvedeným referenčným obdobím alebo počas neho, je oprávnený požiadať, aby sa referenčná čiastka vypočítala na základe kalendárneho roku alebo kalendárnych rokov referenčného obdobia, ktoré neboli ovplyvnené prípadom vyššej moci ... záväzkami vykonávať extenzifikáciu. Takýto nepriaznivý účinok môže nastať, ak bola produkcia počas obdobia relevantného pre výpočet referenčnej čiastky nepriaznivo ovplyvnená z dôvodu účasti na agroenvironmentálnom opatrení. Tiež je možné – ako je to v .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.