Nájdené rozsudky pre výraz: služobný poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 81

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 11 ods. 2 prílohy VIII nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a zavádzajú osobitné prechodné opatrenia uplatniteľné na úradníkov Komisie, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, sa má vykladať v tom zmysle, že členský štát môže stanoviť výšku kapitálovej hodnoty dôchodkových práv na základe metódy poistno‑matematického ekvivalentu, metódy paušálnej nominálnej hodnoty ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑166/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze (Česká republika) z 27. marca 2012 a doručený Súdnemu dvoru 3. apríla 2012, ktorý súvisí s konaním: Radek Časta proti České správě sociálního zabezpečení, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia E. Juhász (spravodajca), A. Rosas, D. Šváby a C. Vajda, generálny advokát: P. Cruz Villalón, t
Právna veta: 1. Článok 10 ES v spojení s Podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev zavedenými nariadením Rady (EHS, Euratom ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a zavádzajú osobitné prechodné opatrenia uplatniteľné na úradníkov Komisie, zmeneným a doplneným nariadením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, bráni právnej úprave členského štátu, akou je dotknutá vo veci samej, vykladanej v tom zmysle, že na účely vzniku nároku na dávky v nezamest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑647/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour du travail de Bruxelles (Belgicko) z 27. novembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 6. decembra 2013, ktorý súvisí s konaním: Office national de l’emploi proti Marie‑Rose Melchiorovej, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas (spravodajca) a C. G. Fernlund, generálny advokát: P. Mengozz
Účastníci konania Vo veci C‑89/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hof van Cassatie (Belgicko) z 30. januára 2012 a doručený Súdnemu dvoru 17. februára 2012, ktorý súvisí s konaním: Rose Marie Bark proti Galileo Joint Undertaking, v likvidácii, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia J. Malenovský (spravodajca), U. Lõhmus, M. Safjan a A. Prechal, generálny advokát: P. Mengozzi,
Keywords Členské štáty – Povinnosti – Povinnosť lojálnej spolupráce s inštitúciami Európskej únie – Nezohľadnenie dôb činnosti v službe inštitúcie alebo orgánu Únie na priznanie práva na predčasný alebo riadny starobný dôchodok podľa vnútroštátneho systému – Neprípustnosť (článok 10 ES; Služobný poriadok úradníkov, príloha VIII, článok 11 ods. 2) (pozri body 32 – 34 a výrok) Subject of the case Predmet Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Corte d’appello di Roma – Výklad naria
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Dôchodky – Práva na dôchodok nadobudnuté pred nástupom do služieb Spoločenstiev – Prevod do režimu Spoločenstva (Služobný poriadok úradníkov, príloha VIII, článok 11 ods. 2) 2. Úradníci – Dôchodky – Práva na dôchodok nadobudnuté pred nástupom do služieb Spoločenstiev – Prevod do režimu Spoločenstva (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91; príloha VIII, článok 11 ods. 2) 3. Úradníci – Dôchodky – Práva na dôchodok nadobudnuté pred nástupom do slu
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov – Uplatniteľnosť hlavy IV týkajúcej sa zmluvných zamestnancov, ktorá nie je podmienená predchádzajúcim prijatím opisu pracovných povinností a pracovnej náplne pokrývajúcim každý druh úloh v rôznych funkčných skupinách týchto zamestnancov (Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 52 a článok 80 ods. 3; nariadenie Rady č. 723/2004) 2. Úradníci – Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov –
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov – Uplatniteľnosť hlavy IV týkajúcej sa zmluvných zamestnancov, ktorá nie je podmienená predchádzajúcim prijatím opisu pracovných povinností a pracovnej náplne pokrývajúcej každý druh úloh v rôznych funkčných skupinách týchto zamestnancov (Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 80 ods. 2 a 3 a hlava IV; nariadenie Rady č. 723/2004) 2. Úradníci – Rovnosť zaobchádzania 3. Úradníci – Služobný
Keywords 1. Odvolanie – Dôvody – Nedostatočné alebo rozporné odôvodnenie – Prípustnosť – Rozsah povinnosti odôvodnenia (Článok 225 ES; Štatút Súdneho dvora, článok 58 prvý odsek) 2. Úradníci – Náhrada výdavkov – Vyslaní národní experti – Diéty (Článok 3 ods. 2 ES) 3. Konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Určenie predmetu konania – Zhrnutie dôvodov, na ktorých je návrh založený [Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 44 ods. 1 písm. c)] Summary 1. Otázka, či o
Účastníci konania Vo veci T‑278/07 P‑DEP, Luigi Marcuccio, s bydliskom v Tricase (Taliansko), v zastúpení: G. Cipressa, advokát, odvolateľ, proti Európskej komisii, v zastúpení: J. Currall, C. Berardis‑Kayser a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, odporkyni, ktorej predmetom je návrh na určenie výšky trov konania v nadväznosti na rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. októbra 2008, Marcuccio/Komisia (T‑278/07 P, Zb. VS s. I‑B‑1‑59 a II‑B‑1‑407), VŠEOBECNÝ SÚD (odvolacia komora), v zložení: predse
MENU