Nájdené rozsudky pre výraz: Smernica 2004/83/ES

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
2 dokumenty
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Články 5 a 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, vykladané s ohľadom na článok 19 ods. 2 a článok 47 Charty základných práv Európskej únie, ako aj článok 14 ods. 1 písm. b) tejto smernice sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave: – ktorá nepriznáva odkladný účinok opravnému prostriedku podanému proti rozhodnutiu, ktoré ukladá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý trpí vá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑562/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour du travail de Bruxelles (Belgicko) z 25. októbra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 31. októbra 2013, ktorý súvisí s konaním: Centre public d’action sociale d’Ottignies‑Louvain‑la‑Neuve proti Moussovi Abdidovi, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsedovia komôr M. Ilešič, L. Bay Larsen (spravodajca), T. von Danwitz
Právna veta: 1. Povolenie na pobyt, ktoré už bolo utečencovi udelené, možno zrušiť buď na základe článku 24 ods. 1 tejto smernice, pokiaľ existujú závažné dôvody vnútornej bezpečnosti alebo verejného poriadku v zmysle tohto ustanovenia, alebo na základe článku 21 ods. 3 uvedenej smernice, pokiaľ existujú dôvody na uplatnenie výnimky zo zásady zákazu vrátenia stanovenej v článku 21 ods. 2 tej istej smernice.................... 2. Podporovanie teroristického združenia zapísaného na zoznam pripojený k spoločnej pozícii Rady 2001/931/SZBP z 27. decembra 2001 o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s teror ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑373/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Verwaltungsgerichtshof Baden‑Württemberg (Nemecko) z 27. mája 2013 a doručený Súdnemu dvoru 2. júla 2013, ktorý súvisí s konaním: H. T. proti Spolkovej krajine Bádensko‑Württembersko, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia S. Rodin, A. Borg Barthet, E. Levits a M. Berger (spravodajkyňa), generálna advokátka: E. Sharpston, ta
Právna veta: 1) Smernica Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany, ako ani zásada efektivity a právo na riadnu správu vecí verejných nebránia takému vnútroštátnemu procesnému pravidlu, o aké ide vo veci samej, ktoré skúmanie žiadosti o doplnkovú ochranu podmieňuje predchádzajúcim zamietnutím žiadosti smerujúcej k získaniu postavenia utečenca, pokiaľ jednak žiadosť o priznanie postavenia uteč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑604/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Supreme Court (Írsko) z 19. decembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 27. decembra 2012, ktorý súvisí s konaním: H. N. proti Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen (spravodajca), sudcovia K. Lenaerts, podpredseda Súdneho dvora vykonávajúci funkciu sudcu št
Právna veta: 1. Článok 39 smernice Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca v spojení s článkom 19 ods. 2 a článkom 47 Charty základných práv Európskej únie treba vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnym právnym predpisom, ktoré opravnému prostriedku proti takému rozhodnutiu nepokračovať v preskúmaní následnej žiadosti o azyl, akým je rozhodnutie v konaní vo veci samej, nepriznávajú odkladný účinok.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑239/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal du travail de Ličge (Pracovný súd v Ličge, Belgicko) zo 7. mája 2014 a doručený Súdnemu dvoru 14. mája 2014, ktorý súvisí s konaním: Abdoulaye Amadou Tall proti Centre public d’action sociale de Huy, za účasti: Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil), SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda tretej komory L. Bay Larsen (spra
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 20. októbra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2004/83/ES – Minimálne ustanovenia pre podmienky priznania postavenia utečenca alebo postavenia osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu – Vnútroštátne procesné pravidlo, ktoré na podanie žiadosti o doplnkovú ochranu stanovuje lehotu pätnástich pracovných dní od doručenia zamietnutia žiadosti o azyl – Procesná autonómia členských štátov – Zásada ekv
Opinion of the Advocate-General 1. High Court (Írsko) svojou prejudiciálnou otázkou v podstate žiada Súdny dvor, aby spresnil rozsah práva byť vypočutý v rámci konania o preskúmaní žiadosti o doplnkovú ochranu podanej rwandským štátnym príslušníkom na základe smernice 2004/83/ES(2) . Táto doplnková ochrana je určená každému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorého nemožno považovať za utečenca, ale vzhľadom ku ktorému boli preukázané podstatné dôvody domnievať sa, že v prípade, ak by bol v
Účastníci Vo veci C‑481/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Bamberg (Nemecko) z 29. augusta 2013 a doručený Súdnemu dvoru 9. septembra 2013, v trestnom konaní proti: Mohammad Ferooz Qurbani, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen (spravodajca), sudcovia M. Safjan, J. Malenovský, A. Prechal a K. Jürimäe, generálna advokátka: E. Sharpston, tajomník: A. Calot Escobar, so z
Opinion of the Advocate-General 1. V rámci tohto prípadu bol Súdny dvor požiadaný o výklad článku 7 prvého odseku prvej zarážky rozhodnutia Asociačnej rady č. 1/80(2) z 19. septembra 1980 o rozvoji asociácie.(3) 2. Toto ustanovenie priznáva rodinnému príslušníkovi tureckého pracovníka, ktorý získal povolenie pripojiť sa k tomuto pracovníkovi na území hostiteľského členského štátu a ktorý má v tomto štáte bydlisko aspoň tri roky, právo odpovedať na akúkoľvek pracovnú ponuku na tomto území. 3. Kon
Opinion of the Advocate-General 1. Prejednávaný návrh na začatie prejudiciálneho konania opäť vyvoláva otázku organizácie konania o poskytnutí medzinárodnej ochrany v Írsku a nadväzuje na rozsudky M.(2) a D. a A.(3) . 2. Supreme Court (Najvyšší súd, Írsko) sa konkrétne pýta Súdneho dvora, či vnútroštátna procesná norma, ktorá podmieňuje preskúmanie žiadosti o doplnkovú ochranu predchádzajúcim zamietnutím žiadosti o priznanie postavenia utečenca, zodpovedá požiadavkám smernice 2004/83/ES(4) a naj
MENU