Nájdené rozsudky pre výraz: smernica 2005/29/ES

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 26

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
1 dokument
216 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame sa má vykladať v tom zmysle, že pokiaľ ide o ochranu obchodníkov, týka sa klamlivej reklamy a nepovolenej porovnávacej reklamy ako dvoch samostatných protiprávnych konaní a že na účely zákazu a sankcionovania klamlivej reklamy nie je potrebné, aby takáto reklama predstavovala aj nepovolenú porovnávaciu reklamu...........2) Proti akejkoľvek klamlivej alebo nepovolenej porovnávacej reklame musí existovať možnosť podať žalobu na príslušné súdy alebo správne orgány členských štátov. Tieto sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑52/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Consiglio di Stato (Taliansko) zo 16. novembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 31. januára 2013, ktorý súvisí s konaním: Posteshop SpA – Divisione Franchising Kipoint proti Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, za účasti: Cg srl, Tacoma srl, SÚDNY DVOR (ôsma komora), v zložení: predseda komory C. G. Fernlund, sudco
Právna veta: 1) Za okolností, aké existujú vo veci samej, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“), neslúži na to, aby sa použila voči vydavateľom tlače, takže za týchto okolností sa uvedená smernica má vykladať v tom zmysle, že nebráni uplatňovaniu vnútroštátneho právneho pred ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑391/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesgerichtshof (Nemecko) z 19. júla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 22. augusta 2012, ktorý súvisí s konaním: RLvS Verlagsgesellschaft mbH proti Stuttgarter Wochenblatt GmbH, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader (spravodajkyňa) a E. Jarašiūnas, generálny advokát: M. Wathele
Právna veta: 1. S cieľom zabezpečiť úroveň ochrany, ktorú chce smernica 93/13 dosiahnuť, Súdny dvor viackrát zdôraznil, že takéto nerovné postavenie spotrebiteľa a predajcu alebo dodávateľa môže byť kompenzované iba pozitívnym zásahom, vonkajším vo vzťahu k samotným zmluvným stranám.(25) S prihliadnutím na tieto zásady Súdny dvor rozhodol, že vnútroštátny súd má ex offo posúdiť prípadnú nekalú povahu zmluvnej podmienky.(26) Právomoc súdu skúmať prípadnú nekalú povahu podmienky aj ex offo predstavuje podľa názoru Súdneho dvora „prostriedok vhodný na dosiahnutie výsledku stanoveného v& ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Normatívny rámec A – Právo Únie B – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav, konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky IV – Konanie pred Súdnym dvorom V – Hlavné tvrdenia účastníkov konania VI – Právne posúdenie A – Úvodné poznámky B – O prvej prejudiciálnej otázke 1. O úlohe vnútroštátneho súdu pri zakazovaní nekalých zmluvných podmienok podľa judikatúry Súdneho dvora 2. Uplatniteľnosť zásad judikatúry na situáciu vo veci samej a) Prístup Sú
Opinion of the Advocate-General 1. Súdny dvor sa už pri viacerých príležitostiach zaoberal porovnávacou reklamou a vytvoril tak pomerne rozsiahlu judikatúru. Otázka, ktorú v prejednávanej veci položil vnútroštátny súd Tribunal de commerce de Bourges, sa však týka celkom nového hľadiska, a síce toho, či ustanovenia o porovnávacej reklame možno uplatniť na porovnanie potravinárskych výrobkov. 2. Za týchto okolností vnútroštátny súd v podstate žiada Súdny dvor, aby potvrdil alebo vyvrátil francúzsk
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, Nemecko) sa svojím návrhom na začatie prejudiciálneho konania pýta Súdneho dvora na výklad článku 7 smernice 2005/29/ES(2) a bodu 11 jej prílohy I. 2. Tento návrh bol Súdnemu dvoru predložený 22. augusta 2012 v rámci sporu medzi spoločnosťou RLvS Verlagesgesellschaft mbH (ďalej len „RLvS“) a spoločnosťou Stuttgarter Wochenblatt GmbH (ďalej len „Stuttgarter Wochenblatt“), ktorého predmetom je možnosť na základe §
Opinion of the Advocate-General 1. Smernica 2005/29/ES (ďalej len „smernica o nekalých obchodných praktikách“ alebo „smernica“)(2) okrem iného zakazuje pyramídové propagačné schémy (ďalej len „pyramídové schémy“). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Najvyšší správny súd) (Litva) predložil tri otázky týkajúce sa výkladu smernice v súvislosti s takýmito schémami. Pýta sa, či pyramídová schéma patrí do pôsobnosti smernice len za predpokladu, že spotrebitelia za zapojenie sa do schémy pos
Účastníci konania Vo veci C‑433/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný na základe rozhodnutia Krajského súdu v Prešove (Slovensko) z 10. augusta 2011 a doručený Súdnemu dvoru 22. augusta 2011, ktorý súvisí s konaním: SKP, k.s., proti Kvete Polhošovej, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: sudcovia A. Borg Barthet, vykonávajúci funkciu predsedu piatej komory, M. Ilešič a M. Safjan (spravodajca), generálna advokátka: J. Kokott, tajomník: A.
Opinion of the Advocate-General 1. Čo predstavuje „obchodnú praktiku“ na účely smernice 2005/29/ES (ďalej len „smernica o nekalých obchodných praktikách“)?(2) Presnejšie, možno poskytnutie nepravdivej informácie len jednému spotrebiteľovi považovať za „obchodnú praktiku“ na uvedené účely? To je v podstate otázka, v súvislosti s ktorou vnútroštátny súd žiada o usmernenie v prejednávanom prípade. V nasledujúcom texte vysvetlím, prečo by mala byť na túto otázku daná záporná odpoveď. I – Právny ráme
Účastníci konania Vo veci C‑265/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hof van beroep te Brussel (Belgicko) z 22. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 29. mája 2012, ktorý súvisí s konaním: Citroën Belux NV proti Federatie voor Verzekerings‑ en Financiële Tussenpersonen (FvF), SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia M. Berger, A. Borg Barthet (spravodajca), E. Levits a J.‑J. Kasel, generál
MENU