Nájdené rozsudky pre výraz: Smernica 96/71/ES

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
28 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) V takej situácii, o akú ide v konaní vo veci samej, v ktorej uchádzač chce vykonať verejnú zákazku výlučne prostredníctvom pracovníkov zamestnaných subdodávateľom so sídlom v členskom štáte odlišným od štátu, z ktorého pochádza verejný obstarávateľ, článok 56 ZFEÚ bráni uplatneniu právnych predpisov členského štátu, z ktorého pochádza tento verejný obstarávateľ, ktoré tomuto subdodávateľovi ukladajú povinnosť vyplácať uvedeným pracovníkom minimálnu mzdu stanovenú týmito právnymi predpismi...............2) V tejto súvislosti z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že uloženie povinnosti vo vnútr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑549/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Vergabekammer bei der Bezirksregierung Arnsberg (Nemecko) z 22. októbra 2013 a doručený Súdnemu dvoru v ten istý deň, ktorý súvisí s konaním: Bundesdruckerei GmbH proti Stadt Dortmund, SÚDNY DVOR (deviata komora), v zložení: predseda deviatej komory M. Safjan, sudcovia A. Prechal (spravodajkyňa) a K. Jürimäe, generálny advokát: P. Mengozzi, tajomník: A. Calot Escob
Účastníci konania V spojených veciach C‑307/09 až C‑309/09, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podané rozhodnutiami Raad van State (Holandsko) z 29. júla 2009 a doručené Súdnemu dvoru 3. augusta 2009, ktoré súvisia s konaniami: Vicoplus SC PUH (C‑307/09), BAM Vermeer Contracting sp. z o.o. (C‑308/09), Olbek Industrial Services sp. z o.o. (C‑309/09) proti Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsed
Keywords 1. Žaloba o nesplnenie povinnosti – Konanie pred podaním žaloby – Predmet (Článok 226 ES) 2. Žaloba o nesplnenie povinnosti – Právo Komisie podať žalobu – Lehota na podanie (Článok 226 ES) 3. Žaloba o nesplnenie povinnosti – Dôkaz o nesplnení povinnosti – Bremeno zaťažujúce Komisiu (Článok 226 ES) 4. Slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenia – Vysielanie pracovníkov (Článok 49 ES) 5. Slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenia – Vysielanie pracovníkov (Článok 49 ES) Summary
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 2. mája 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné obstarávanie – Smernica 2014/24/EÚ – Náklady na prácu – Automatické vylúčenie uchádzača, ktorý v ponuke samostatne neuviedol náklady na prácu – Zásada proporcionality“ Vo veci C‑309/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Reg
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Komisia Európskych spoločenstiev podala podľa článku 226 ES žalobu, v ktorej žiada, aby Súdny dvor určil, že Spolková republika Nemecko si tým, že stanovila, že podniky so sídlom v inom členskom štáte, ktoré vysielajú zamestnancov do Nemecka, sú povinné odvádzať príspevky do príslušného nemeckého fondu pre dovolenky, pokiaľ nejde o prípad, keď takéto príspevky už odvádzajú „porovnateľnému zariadeniu“, a zabezpečiť preklad určitých dokumentov, a tiež t
Keywords Slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenia – Vyslanie pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích štátov, do iného členského štátu (Článok 49 ES) Summary Členský štát, ktorý sa neobmedzuje na to, aby podmienil vyslanie pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích štátov, s cieľom poskytnúť služby na jeho území len jednoduchým predchádzajúcim vyhlásením podniku so sídlom v inom členskom štáte, ktorý zamýšľa pristúpiť k vyslaniu takýchto pracovníkov, a ktorý požaduje
Účastníci konania Vo veci C‑15/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) z 9. decembra 2010 a doručený Súdnemu dvoru 12. januára 2011, ktorý súvisí s konaním: Leopold Sommer proti Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory J.‑C. Bonichot, sudcovia A. Prechal, K. Schiemann, L. Bay Larsen (spravodajca) a C. Toader, generálny adv
Účastníci konania Vo veci C‑290/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale di Napoli (Taliansko) z 29. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 11. júna 2012, ktorý súvisí s konaním: Oreste Della Rocca proti Poste Italiane SpA, SÚDNY DVOR (ôsma komora), v zložení: predseda ôsmej komory E. Jarašiūnas, sudcovia A. Ó Caoimh (spravodajca) a G. C. Fernlund, generálna advokátka: J. Kokott, tajomník: A. Calot Escobar, so zreteľom na
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V danom prípade sa Komisia domáha, aby Súdny dvor určil, že Spolková republika Nemecko si tým, že podmienila vyslanie pracovníkov z tretích krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, poskytovateľmi služieb so sídlom v iných členských štátoch Európskej únie určitým osobitným požiadavkám, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 49 ES. II – Nemecké právne predpisy týkajúce sa vysielania štátnych príslušníkov z tretích krajín 2. Vysielanie št
MENU