SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Dátum žiadosti:
od:
do:
Forma dokumentu:
Spisová značka:
Dátum dokumentu:
od:
do:
Forma rozhodnutia:
Autor dokumentu:
Predmet úpravy:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1308068
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66819
USSR: 38926
NSČR: 128963
NSSČR: 71302
USČR: 82268
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430455
Krajské súdy (ČR): 49545
Posledná aktualizácia
07.03.2021 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: Spoločná dopravná politika


Približný počet výsledkov: 36 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Spoločná dopravná politika
  • spolocny nájdené 31748 krát v 5116 dokumentoch
  • dopravny nájdené 3337 krát v 601 dokumentoch
  • politikum nájdené 11691 krát v 3309 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)


Právna veta: 1) Článok 87 ods. 2 ZFEÚ chápať so zreteľom na „všeobecné ustanovenia“, ktoré sú predmetom kapitoly 1 hlavy V tretej časti Zmluvy o FEÚ, a najmä článok 67 ZFEÚ, ktorý na začiatku tejto kapitoly vo svojom odseku 2 stanovuje, že Únia „zabezpečuje absenciu kontrol osôb na vnútorných hraniciach a tvorí spoločnú politiku v oblasti azylu, prisťahovalectva a kontroly vonkajších hraníc“, a v odseku 3 stanovuje, že „sa usiluje o zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti prostredníctvom opatrení na predchádzanie trestnej činnosti, rasizmu a xenofóbie a na boj proti nim prostredníctvom opatrení na koordin ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑43/12, ktorej predmetom je žaloba o neplatnosť podľa článku 263 ZFEÚ, podaná 27. januára 2012, Európska komisia, v zastúpení: T. van Rijn a R. Troosters, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Európskemu parlamentu, v zastúpení: F. Drexler, A. Troupiotis a K. Zejdová, splnomocnení zástupcovia, a Rade Európskej únie, v zastúpení: J. Monteiro a E. Karlsson, splnomocnení zástupcovia, žalovaným, ktoré v konaní podporujú: Belgické kráľovstvo, v  .
Právna veta: 1) Články 4 a 6 nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 z 26. júna 1969 o postupe členských štátov, ktorý sa týka záväzkov obsiahnutých v koncepcii služieb vo verejnom záujme v oblasti železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej dopravy, zmeneného a doplneného nariadením Rady (EHS) č. 1893/91 z 20. júna 1991, sa majú vykladať v tom zmysle, že pri záväzkoch služby vo verejnom záujme, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti uvedeného nariadenia, je vznik nároku na náhradu za finančné bremeno vyplývajúce z plnenia takýchto záväzkov podmienený podaním žiadosti o zrušenie týchto záväzkov zo strany dotkn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑516/12 až C‑518/12, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Consiglio di Stato (Taliansko) z 3. júla 2012 a doručenými Súdnemu dvoru 15. novembra 2012, ktoré súvisia s konaniami: CTP – Compagnia Trasporti Pubblici SpA proti Regione Campania (C‑516 až C‑518/12), Provincia di Napoli (C‑516/12 a C‑518/12), SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia E. Juhász, A. Rosas, .
Právna veta: 1. Článok 30 ods. 1 prvý pododsek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny orgán zodpovedný za vykonávanie tohto nariadenia nie je oprávnený v prípade neexistencie takého ustanovenia vo vnútroštátnom práve záväzne nariadiť železničnému podniku, ktorého podmienky náhrady ceny prepravného dokladu nie sú v súlade s kritériami stanovenými v článku 17 tohto nariadenia, konkrétny obsah týchto podmienok.. 2. Článok 17 nariadenia č. 1371/2007 treba vykladať v t ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑509/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) z 8. septembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 30. septembra 2011, ktorý súvisí s konaním začatým na návrh: ÖBB‑Personenverkehr AG, za účasti: Schienen‑Control Kommission, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia M. Berger, A. Borg Barthet ( .
... pododseku ES, ktorý v tomto ohľade stanovuje, že rokovania a uzatváranie dohôd v oblasti dopravy „sa ďalej spravujú“ ustanoveniami o spoločnej dopravnej politike. 90. Po druhé, dánska vláda a vláda Spojeného kráľovstva kladú dôraz na terminológiu použitú v uvedenom ustanovení, ktorá v rôznych .
... má zákonodarca Spoločenstva v zmysle tohto ustanovenia širokú normatívnu právomoc a analogicky s inými ustanoveniami Zmluvy ES o spoločnej dopravnej politike, najmä s článkom 71 ods. 1 ES, môže prijať najmä „opatrenia na zlepšenie bezpečnosti dopravy“ a „ďalšie ... Spoločenstva má v zmysle tohto ustanovenia širokú normatívnu právomoc a analogicky s inými ustanoveniami Zmluvy ES o spoločnej dopravnej politike, najmä s článkom 71 ods. 1 ES, môže prijať najmä opatrenia na zlepšenie bezpečnosti dopravy a ďalšie .
Účastníci konania Vo veci C‑280/00, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Súdnemu dvoru podľa článku 234 ES, ktorým Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) navrhuje, aby v súvislosti s konaním pred týmto vnútroštátnym súdom medzi Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg a Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, za účasti: Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, Súdny dvor rozhodol o výklade článkov 92 Zmluvy ES (zmenený, teraz článok 87 ES) a 77 Zmluvy ES (teraz .
... články 71 a 93 ES). Článok 75 splnomocnil Radu prijať potrebné opatrenia na vykonanie článku 74 ES vzťahujúceho sa na spoločnú dopravnú politiku. Samotná smernica sa týka vytvorenia spoločných pravidiel medzinárodnej dopravy na územie, z územia alebo cez územie členského štátu.(25) Vzhľadom .
... ods. 2 ES, ktorý ani zďaleka nevylučuje uplatnenie Zmluvy na oblasť námornej dopravy, iba stanovuje, že osobitné ustanovenia Zmluvy o spoločnej dopravnej politike obsiahnuté v časti III hlave V tejto Zmluvy sa zo zákona neuplatnia na túto oblasť činnosti. Ak sa teda podľa .
... ochrana životného prostredia vyznačuje „prierezovým charakterom a zásadným významom tohto cieľa“(10) . 38. Naproti tomu spoločná dopravná politika nielenže nemá tieto vlastnosti, ale rozsah právomoci Spoločenstva v tejto oblasti navyše závisí od rozhodnutia zákonodarcu ... je nesporné, že tento článok bol primeraným právnym základom pre prijatie smernice, ktorá ťažiskovo spadá pod spoločnú dopravnú politiku, aj keď sleduje aj ciele súvisiace s ochranou životného prostredia. 37. Rada namieta, že tento .
Keywords 1. Doprava – Postup členských štátov, ktorý sa týka záväzkov služieb vo verejnom záujme – Nariadenie č. 1191/69 – Náhrada výdavkov vyplývajúcich z týchto záväzkov – Poskytnutie verejnoprávnemu podniku, ktorý prevádzkuje verejnú osobnú dopravu v obci (Nariadenie Rady č. 1191/69, článok 1 ods. 3 a 5, článok 2 a článok 6 ods. 2) 2. Doprava – Postup členských štátov, ktorý sa týka záväzkov služieb vo verejnom záujme – Nariadenie č. 1191/69 – Náhrada výdavkov vyplývajúcich z týchto záväzkov – .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.