Nájdené rozsudky pre výraz: stály úradník

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu (Služobný poriadok úradníkov, články 45, 90 a 91) 2. Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť (Služobný poriadok úradníkov, článok 45 a článok 90 ods. 2) 3. Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh (Služobný poriadok úradníkov, článok 25 druhý odsek, články 26, 43, 45 a článok 90 ods. 2) 4. Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh (Služobný poriadok úradníkov, článok 45) 5. Úradníci – Povýše
Účastníci konania Vo veci F‑31/10, ktorej predmetom je žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, Christian Guittet, bývalý úradník Európskej komisie, bydliskom v Cannes (Francúzsko), v zastúpení: L. Levi, advokát, žalobca, proti Európskej komisii, v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci J.‑L. Fagnart, advokát, žalovanej, SÚD PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora), v zložení: predseda komory S. Van Raepenb
Účastníci konania V spojených veciach C‑302/11 až C‑305/11, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Consiglio di Stato (Taliansko) z 29. apríla 2011 a doručené Súdnemu dvoru 17. júna 2011, ktoré súvisia s konaniami: Rosanna Valenza (C‑302/11 a C‑304/11), Maria Laura Altavista (C‑303/11), Laura Marsella , Simonetta Schettini , Sabrina Tomassini (C‑305/11) proti Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, SÚDNY DVOR (šiesta
Opinion of the Advocate-General 1. Prejednávaná vec poskytuje Súdnemu dvoru príležitosť po prvý raz sa zaoberať nariadením č. 723/2004(2), ktorým sa zmenilo a doplnilo znenie článku 11 ods. 2 prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev (ďalej len „služobný poriadok“)(3) . Ustanovenie úradníkom, ktorí vstúpia do služieb Únie po skončení činnosti v členskom štáte, priznáva možnosť previesť si do systému Únie kapitálovú hodnotu svojich práv na starobný dôchodok, ktoré získal
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) zo 14. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Smernica 1999/70/ES – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Doložky 5 a 8 – Využívanie opakovane uzatváraných pracovných zmlúv na dobu určitú – Opatrenia na zabránenie zneužívaniu opakovane uzatváraných pracovných zmlúv na dobu určitú alebo opakovane zakladaných pracovnoprávnych vzťahov na dobu určitú –
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 20. júna 2019(*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Smernica 1999/70/ES – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Doložka 4 bod 1 – Zásada nediskriminácie – Verejný sektor vzdelávania – Vnútroštátne predpisy priznávajúce príplatok k platu jedine učiteľom zamestnaným v rámci pracovnoprávneho vzťahu na dobu neurčitú ako stáli úradníci – Vylúčenie učiteľov zamestnaných ako z
Opinion of the Advocate-General 1. Právnym rámcom prejednávaných návrhov na začatie prejudiciálneho konania je smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní(2) . 2. Konkrétnejšie, na základe otázok, ktoré položil Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko), sa bude najprv Súdny dvor postupne zaoberať platnosťou článku 3 ods. 1 písm. c) smernice 2000/78, ako aj uplatňovaním tohto ustanovenia na podmienky odmeňovania úradní
Právna veta: 1. Článok 11 ods. 2 prílohy VIII nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a zavádzajú osobitné prechodné opatrenia uplatniteľné na úradníkov Komisie, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, sa má vykladať v tom zmysle, že členský štát môže stanoviť výšku kapitálovej hodnoty dôchodkových práv na základe metódy poistno‑matematického ekvivalentu, metódy paušálnej nominálnej hodnoty ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑166/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze (Česká republika) z 27. marca 2012 a doručený Súdnemu dvoru 3. apríla 2012, ktorý súvisí s konaním: Radek Časta proti České správě sociálního zabezpečení, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia E. Juhász (spravodajca), A. Rosas, D. Šváby a C. Vajda, generálny advokát: P. Cruz Villalón, t
Účastníci Vo veci C‑595/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Taliansko) zo 4. októbra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 19. decembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Loredana Napoli proti Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia E. Levits, M. Berger, S. Rodin a F. Biltg
Právna veta: 1) Článok 2 a článok 6 ods. 1 smernice 2000/78 sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, akou je úprava dotknutá vo veci samej, ktorá v rámci nového systému odmeňovania definuje spôsoby zaradenia úradníkov vymenovaných do stálej služby pred nadobudnutím účinnosti tejto právnej úpravy a stanovuje, na jednej strane, že platový stupeň, do ktorého sú v novom systéme zaradení, sa určuje len na základe výšky základného platu, ktorý poberali podľa predchádzajúceho systému odmeňovania, hoci tento spočíval na diskriminácii na základe veku úradníka, a na druhej strane, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑501/12 až C‑506/12, C‑540/12 a C‑541/12, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Verwaltungsgericht Berlín (Nemecko) z 23. októbra 2012 doručenými Súdnemu dvoru 8. novembra 2012 (veci C‑501/12 až C‑506/12) a z 13. novembra 2012 doručenými Súdnemu dvoru 8. a 28. novembra 2012 (veci C‑540/12 a C‑541/12), ktoré súvisia s konaniami: Thomas Specht (C‑501/12), Jens Schombera (C‑502/12), Alexander Wielan
MENU