Nájdené rozsudky pre výraz: Štát zamestnania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 48

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

19 dokumentov
1 dokument
61 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Požiadavka právnej istoty a transparentnosti vyžaduje, aby právna situácia migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín bola jasná a presná v tej miere, aby mohli poznať nielen všetky svoje práva, ale prípadne aj ich obmedzenia (pozri analogicky rozsudok Altmark Trans a Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, bod 58, ako aj 59). 2. Článok 76 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑4/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesfinanzhof (Nemecko) z 27. septembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 2. januára 2013, ktorý súvisí s konaním: Agentur für Arbeit Krefeld – Familienkasse proti Susanne Fassbenderovej‑Firmanovej, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia A. Rosas (spravodajca), E. Juhász, D. Šváby a C. Vajda, generálny advokát: M. Wathelet
Právna veta: 1. Článok 39 ods. 2 ES sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby členský štát na účely zdanenia príjmov pracovníka nerezidenta, ktorý vykonával svoju pracovnú činnosť v tomto členskom štáte počas časti roka, odmietol priznať tomuto pracovníkovi daňovú výhodu zohľadňujúcu jeho osobné a rodinné pomery z dôvodu, že hoci v tomto členskom štáte dosiahol celý alebo takmer celý svoj príjem týkajúci sa tohto obdobia, tento príjem nepredstavuje podstatnú časť jeho zdaniteľných zdrojov počas celého zohľadňovaného roka. Okolnosť, že uvedený pracovník odišiel vykonávať svoju pracovnú činnosť do tr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑9/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) z 13. decembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 13. januára 2014, ktorý súvisí s konaním: Staatssecretaris van Financiën proti D. G. Kieback, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J.‑C. Bonichot (spravodajca), A. Arabadžiev, J. L. da Cruz Vilaça a C. Lycourgos, generálna advo
Právna veta: 1) Článok 1 písm. u) bod i) a článok 4 ods. 1 písm. h) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným a doplneným nariadením Rady (ES) č. 1606/98 z 29. júna 1998, ako aj článok 10 ods. 1 písm. b) bod i) nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia č. 1408/71, v znení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑347/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour de cassation (Luxembursko) z 12. júla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 20. júla 2012, ktorý súvisí s konaním: Caisse nationale des prestations familiales proti Ulrike Wieringovej, Markusovi Wieringovi, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia E. Juhász, A. Rosas (spravodajca), D. Šváby a C. Vajda, generálny advokát: M
Právna veta: 1. Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni uplatňovaniu daňovej právnej úpravy členského štátu, ako je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá znemožňuje manželskému páru s bydliskom v tomto štáte a s príjmom pochádzajúcim tak z tohto štátu, ako aj z iného členského štátu, aby si uplatnil konkrétnu daňovú výhodu z dôvodu spôsobov jej uplatnenia, hoci by daný manželský pár na túto výhodu mal nárok, ak by ten z manželov, koho príjmy sú vyššie, nepoberal celý svoj príjem v inom členskom štáte.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑303/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal de premičre instance de Ličge (Belgicko) z 31. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 21. júna 2012, ktorý súvisí s konaním: Guido Imfeld, Nathalie Garcet proti Belgickému kráľovstvu, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia E. Juhász, A. Rosas (spravodajca), D. Šváby a C. Vajda, generálny advokát: P. Cruz
Právna veta: 1. Rozdielne zaobchádzanie medzi daňovníkmi nerezidentmi a daňovníkmi rezidentmi, spočívajúce v tom, že hrubé príjmy tých prvých podliehajú konečnému zdaneniu v jednotnej sadzbe prostredníctvom zrážkovej dane, kým čisté príjmy tých druhých sa zdaňujú progresívnou sadzbou s tým, že je možné základ dane znížiť, je zlučiteľné s právom Únie pod podmienkou, že jednotná sadzba nie je vyššia ako sadzba vyplývajúca z účinného uplatnenia progresívnej sadzby z čistých príjmov po znížení základu dane na dotknutú osobu (pozri v tomto zmysle rozsudok Gerritse, C‑234/01, EU:C:2003:340, bod 53 a nasl.)..... ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑632/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) z 25. novembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 3. decembra 2013, ktorý súvisí s konaním: Skatteverket proti Hilkke Hirvonenovej, SÚDNY DVOR (šiesta komora), v zložení: sudcovia A. Borg Barthet, vykonávajúci funkciu predsedu šiestej komory, sudcovia M. Berger (spravodajkyňa) a S. Rodin, generálny advokát: M. Wathelet, tajomník:
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V prejednávanej veci vzniká otázka výkladu a uplatnenia kolíznych noriem obsiahnutých v nariadeniach č. 1408/71 a č. 574/72,(2) ktoré sa týkajú rozdelenia príslušnosti medzi členský štát zamestnania a členský štát bydliska pri poskytovaní rodinných dávok v situácii, keď je osoba zamestnaná v jednom členskom štáte (Rakúsko), ale býva spolu so svojím manželom alebo druhom a deťmi v inom členskom štáte (Nemecko), v ktorom je zamestnaný jej manžel alebo d
Keywords 1. Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Právna úprava Spoločenstva – Osobná pôsobnosť – Pracovník v zmysle nariadenia č. 1408/71 – Pojem – Osoba poistená v systéme sociálneho zabezpečenia – Posúdenie vnútroštátnym súdom [Nariadenie Rady č. 1408/71, článok 1 písm. a)] 2. Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Rodinné dávky – Protisúbehové pravidlá Spoločenstva – Článok 10 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 574/72 – Pracovník majúci nárok na dávky pre člena svojej rodiny
Keywords Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Rodinné dávky – Predpisy Spoločenstva na zamedzenie súbehu – Článok 10 ods. 1 písm. b) bod i) nariadenia č. 574/72 – Pracovník, ktorý má v štáte zamestnania nárok na dávky pre dieťa a takisto nárok na dávky v inom členskom štáte, mieste svojho bydliska a zamestnania svojho manžela – Pozastavenie nároku na dávky v štáte zamestnania až do výšky príspevkov vyplácaných v štáte bydliska [Nariadenie Rady č. 574/72, článok 10 ods. 1 písm. b) bod
Keywords Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Uplatniteľná právna úprava – Právna úprava členského štátu zamestnania [Článok 42 ES; nariadenie Rady č. 1408/71, zmenené a doplnené nariadením č. 647/2005, článok 13 ods. 2 písm. a)] Summary Článok 13 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1408/71, zmeneného a doplneného nariadením č. 647/2005, podľa ktorého sa na pracovníka zamestnaného na území jedného členského štátu vzťahujú právne predpisy tohto štátu dokonca aj vtedy, ak má bydlisko n
MENU