Nájdené rozsudky pre výraz: štát zodpovedný za preskúmanie žiadosti o azyl

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 6 druhý odsek nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúci kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov sa má vykladať v tom zmysle, že za takých okolností, akými sú okolnosti konania vo veci samej, keď maloletá osoba bez sprievodu, ktorá nemá žiadneho rodinného príslušníka oprávnene sa zdržiavajúceho na území členského štátu, podala žiadosti o azyl vo viacerých členských štátoch, sa za „zodpovedný členský štát“ označuje členský štát, v ktorom sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑648/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) zo 14. decembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 19. decembra 2011, ktorý súvisí s konaním: The Queen, na žiadosť: MA, BT, DA proti Secretary of State for the Home Department, za účasti: The AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) (UK), SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení:
Právna veta: 1. Článok 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, v spojení s jej odôvodnením 9 sa má vykladať v tom zmysle, že táto smernica sa nevzťahuje na štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý podal žiadosť o medzinárodnú ochranu v zmysle smernice Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca, a to v období od podania uvede ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑534/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Nejvyššího správního soudu (Česká republika) z 22. septembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 20. októbra 2011, ktorý súvisí s konaním: Mehmet Arslan proti Policii ČR, Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje, odboru cizinecké policie, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič (spravodajca), sudcovia E. Jarašiūnas, A. Ó Caoim
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 7. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 – Určenie členského štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov – Článok 12 – Vydávanie povolení na pobyt alebo víz – Článok 27 – Opravné prostriedky – Rozsah súdneho preskúmania“ Vo veci C‑63/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciál
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 7. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 – Určenie členského štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov – Článok 18 – Prijatie späť žiadateľa o azyl, ktorého žiadosť sa posudzuje – Článok 19 – Zánik zodpovednosti – Neprítomnosť na území členských štátov po dobu najmenej troch mesiacov – Nový proces urče
Opinion of the Advocate-General 1. V tejto veci High Court (Írsko) požaduje od Súdneho dvora výklad dvoch ustanovení smernice 2005/85/ES,(2) ktorá stanovuje minimálny rámec pre konanie o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca. Prvé z týchto ustanovení, článok 23 ods. 3 a 4, členským štátom umožňuje preskúmať žiadosť o azyl prednostne alebo v zrýchlenom konaní. Druhé ustanovenie, článok 39, členským štátom ukladá povinnosť poskytnúť žiadateľovi o azyl právo na účinný opravný prostriedok pred s
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 25. januára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Charta základných práv Európskej únie – Článok 7 – Rešpektovanie súkromného a rodinného života – Smernica 2011/95/EÚ – Štandardy pre priznanie postavenia utečenca alebo postavenia osoby s doplnkovou ochranou – Obava z prenasledovania z dôvodu sexuálnej orientácie – Článok 4 – Posudzovanie skutočností a okolností – Využitie znaleckého posudku – Psychologické testy“ Vo veci C‑
Keywords 1. Medzinárodné dohody – Dohoda o pridružení medzi EHS a Tureckom – Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Pravidlo standstill článku 41 ods. 1 dodatkového protokolu (Dodatkový protokol k Dohode o pridružení medzi EHS a Tureckom, článok 41 ods. 1) 2. Medzinárodné dohody – Dohoda o pridružení medzi EHS a Tureckom – Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Pravidlo standstill článku 41 ods. 1 dodatkového protokolu (Dodatkový protokol k Dohode o pridružení medzi EHS a Tureckom, článok 41
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Prejednávaný návrh na začatie prejudiciálneho konania švédskeho Kamarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (Odvolací správny súd v Štokholme, oddelenie pre otázky migrácie), sa týka výkladu nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie jedného členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov.(2) Dotknutý súd chc
Účastníci konania Vo veci C‑179/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Conseil d’État (Francúzsko) zo 7. apríla 2011 a doručený Súdnemu dvoru 18. apríla 2011, ktorý súvisí s konaním: Cimade, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) proti Ministre de l’Intérieur, de l’Outre‑mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: M. J.‑C. Bonichot, predseda štvrtej komory,
MENU