Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum dokumentu
od:
do:
Dátum žiadosti
od:
do:
Forma rozhodnutia :
Forma dokumentu :
Autor dokumentu :
Spisová značka :
Predmet úpravy :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1090874
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63916
USSR: 34945
NSČR: 122146
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422323
Krajské súdy (ČR): 41646
Posledná aktualizácia
17.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: súbeh nárokov


Približný počet výsledkov: 19 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: súbeh nárokov
  • subeh nájdené 425 krát v 103 dokumentoch
  • narok nájdené 15829 krát v 2266 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR195 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky15 dokumentov
Krajské súdy SR353 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky3 dokumenty


Právna veta: 1) Článok 46a nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a členov ich rodín, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným a doplneným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1386/2001 z 5. júna 2001, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni uplatneniu právnej úpravy členského štátu obsahujúcej ustanovenie, podľa ktorého sa pozostalostný dôchodok poberaný v tomto členskom štáte zníži v d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑127/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím arbeidshof te Antwerpen (Belgicko) z 3. marca 2011 a doručený Súdnemu dvoru 11. marca 2011, ktorý súvisí s konaním: Aldegonda van den Booren proti Rijksdienst voor Pensioenen, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, vykonávajúci funkciu predsedu piatej komory, sudcovia J.‑J. Kasel (spravodajca) a M. Safjan, generálny advokát: P. Cruz .
Právna veta: 1. Požiadavka právnej istoty a transparentnosti vyžaduje, aby právna situácia migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín bola jasná a presná v tej miere, aby mohli poznať nielen všetky svoje práva, ale prípadne aj ich obmedzenia (pozri analogicky rozsudok Altmark Trans a Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, bod 58, ako aj 59). 2. Článok 76 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... štátu bydliska rodinných príslušníkov“. Zo znenia tohto ustanovenia vyplýva, že jeho účelom je vyriešiť otázky týkajúce sa súbehu nárokov na rodinné dávky prináležiace jednak podľa článku 73 tohto nariadenia a jednak podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu ... zo skutkových okolností. Článok 76 ods. 1 nariadenia č. 1408/71 totiž obsahuje základné pravidlá umožňujúce vyriešiť problémy súbehu nárokov na rodinné dávky. Z týchto pravidiel vyplýva, že nárok na nemecké rodinné prídavky sa pozastavuje až do .
Právna veta: 1. Za takých okolností, aké sú okolnosti vo veci samej, sa menový prepočet rodinných prídavkov musí uskutočniť podľa článku 107 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktoré sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným a doplneným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1386/2001 z 5 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vrátane jej rodinných príslušníkov s bydliskom v inom členskom štáte. 13. Článok 68 ods. 2 uvedeného nariadenia stanovuje: „V prípade súbehu nárokov, rodinné dávky sa poskytujú v súlade s právnymi predpismi určenými za prednostné právne predpisy v súlade s odsekom 1. Nároky .
Právna veta: 1) Článok 1 písm. u) bod i) a článok 4 ods. 1 písm. h) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným a doplneným nariadením Rady (ES) č. 1606/98 z 29. júna 1998, ako aj článok 10 ods. 1 písm. b) bod i) nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia č. 1408/71, v znení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... niekoľko dávok toho istého druhu za jednu a tú istú dobu povinného poistenia. 42. Ak teda existuje riziko súbehu nárokov stanovených právnymi predpismi členského štátu bydliska a členského štátu zamestnania, článok 73 uvedeného nariadenia podlieha pravidlám na zamedzenie ... I tohto nariadenia týkajúcej sa všeobecných ustanovení, zásady zavedené týmto ustanovením sa vzťahujú na pravidlá priority v prípade súbehu nárokov na dávky alebo rodinné prídavky uvedené tak v článku 76 tohto nariadenia, ako aj v článku 10 .
Právna veta: 1. Právo Únie umožňuje, že osoba môže uplatniť nárok na rodinné dávky pre rodinných príslušníkov, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte než v tom, ktorý je povinný vyplácať tieto dávky a jednak že podať žiadosť o rodinné dávky sa priznáva nie len osobám, ktoré žijú na území členského štátu príslušného vyplávať rodinné dávky, ale zároveň všetkým „dotknutým osobám“, ktoré nárok na tieto dávky môžu uplatniť, medzi ktoré patria aj rodičia dieťaťa, pre ktoré sú tieto dávky požadované...............2. Za predpokladu, že rodičia dieťaťa, pre ktoré sa rodinné dávky požadujú, patria pod pojem „dotk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , bod 27). 32. Vzhľadom na pravidlá prednosti stanovené v článku 68 ods. 1 nariadenia č. 883/2004 je pre prípady súbehu nárokov potrebné pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora, aby bolo možné sa domnievať, že v danom prípade došlo k takému ... v Nemecku. Vzhľadom na skutočnosť, že matka dieťaťa nemala nárok na poľské rodinné dávky, nemalo v prejednávanej veci ísť o súbeh nárokov v zmysle článku 68 nariadenia č. 883/2004. 16. Finanzgericht Düsseldorf dospel k záveru, že článok 60 ods.1 .
Právna veta: 1) . Pojem „[územie] členského štátu, v ktorom bol akt porušenia spáchaný“ uvedený v článku 93 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade predaja a dodania sfalšovaného výrobku realizovaných na území členského štátu s následným ďalším predajom nadobúdateľom na území iného členského štátu toto ustanovenie neumožňuje založiť súdnu právomoc na účely rozhodovania o žalobe pre porušenie smerovanej proti prvotnému predajcovi, ktorý sám nekonal v členskom štáte, kde sa nachádza súd rozhodujúci o žalobe............ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že podľa zákona proti nekalej hospodárskej súťaži sú takéto obchodné praktiky zakázané, a subsidiárne sa opiera, za predpokladu, že takýto súbeh nárokov by bol vylúčený, po prvé o ochrannú známku Spoločenstva a po druhé o nemecký zákon proti nekalej hospodárskej súťaži. 23 .
Právna veta: 1) V súlade so znením článku 4 ods. 1 nariadenia č. 1408/71, ktorý výslovne uvádza „právne predpisy, ktoré sa týkajú… častí sociálneho zabezpečenia“, sa vecná pôsobnosť tohto nariadenia vzťahuje na všetky právne úpravy členských štátov týkajúce sa častí sociálneho zabezpečenia uvedených v bodoch a) až h) toho istého ustanovenia..................... 2) Konkrétnejšie Súdny dvor opakovane rozhodol, že rozdiel medzi dávkami vylúčenými z pôsobnosti nariadenia č. 1408/71 a dávkami, ktoré do pôsobnosti tohto nariadenia patria, spočíva v podstate v prvkoch, ktoré tvoria každú dávku, najmä v účele ta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... príslušníkov právnymi predpismi členského štátu ich bydliska, keďže podľa vnútroštátnej právnej úpravy je potrebné na predmetnú dávku uplatniť pravidlá zákazu súbehu nárokov na rodinné dávky stanovené v článku 76 nariadenia [č. 1408/71] a [článku] 10 nariadenia [č. 574/72]?“ O prejudiciálnych .
... s osobou poberajúcou príspevky podľa článku 73 nariadenia č. 1408/71, alebo túto osobu samotnú v prípade, ak súbeh nárokov na rodinné príspevky je dôsledkom skutočnosti, že táto osoba takisto pracuje v štáte bydliska. Zákonodarca sa rozhodol pre ... ustanovenia vzťahujú. 53. Zo znenia článku 76 nariadenia č. 1408/71 vyplýva, že účelom tohto ustanovenia je vyriešiť súbeh nárokov na rodinné dávky vyplývajúcich jednak z článku 73 tohto nariadenia a jednak z vnútroštátnych právnych predpisov štátu bydliska členov .
... odseku 1, ako keby dávky poskytoval prvý členský štát.“ 8. Na základe článku 10 ods. 1 („Pravidlá uplatniteľné v prípade súbehu nárokov na rodinné dávky alebo rodinné prídavky pre zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby“) nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 z .
... neoficiálny preklad ].“ Nariadenie č. 574/72 7. Článok 10 ods. 1 nariadenia č. 574/72 nazvaný „Pravidlá uplatniteľné v prípade súbehu nárokov na rodinné prídavky pre zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby“ stanovuje: „1. a) Nárok na dávky alebo rodinné prídavky ... článok 10 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 574/72, zo znenia tohto článku vyplýva, že sa týka prípadov súbehu nárokov na rodinné dávky, ku ktorým dochádza, keď majú byť tieto dávky vyplatené v členskom štáte bydliska daného dieťaťa, .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.