Nájdené rozsudky pre výraz: Súbežné konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
32 dokumentov
43 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 1 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že žaloba súkromnej osoby o náhradu škody podaná vyšetrujúcemu súdu patrí do pôsobnosti tohto nariadenia, pokiaľ je jej cieľom najmä náhrada škody v peniazoch za ujmu, ktorú žalobca údajne utrpel..................... 2. Článok 27 ods. 1 nariadenia č. 44/2001 sa má vykladať v tom zmysle, že návrh je podaný v zmysle tohto ustanovenia, ak žaloba súkromnej osoby o náhradu škody bola podaná vyšetrujúcemu súdu, hoci sa vyšetrovan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑523/14 ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Rechtbank Gelderland (Holandsko) z 12. novembra 2014 a doručený Súdnemu dvoru 20. novembra 2014, ktorý súvisí s konaním Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA proti VSB Machineverhuur BV, Van Sommeren Bestrating BV, Josovi van Sommerenovi, SÚDNY DVOR (tretia komora) v zložení: predseda druhej komory M. Ilešič, vykonávajúci funkciu predsedu trete
Právna veta: 1. Pokiaľ sa konanie o rozluke a konanie o rozvode na súde, ktorý začal konať ako prvý v prvom členskom štáte, skončilo po začatí konania pred súdom, ktorý začal konať ako druhý v druhom členskom štáte, nie sú už splnené kritériá prekážky začatej veci a z tohto dôvodu sa právomoc súdu, ktorý začal konať ako prvý, má považovať za nepotvrdenú.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑489/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím High Court of Justice (England & Wales), Family Division (Spojené kráľovstvo) z 31. októbra 2014 a doručený Súdnemu dvoru 4. novembra 2014, ktorý súvisí s konaním: A proti B , SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas a C. G. Fernlund (spravodajca), generálny advokát: P. Cruz Villalón, taj
Opinion of the Advocate-General 1. Súdny dvor má v tejto veci po prvý raz príležitosť zaoberať sa pravidlami prekážky začatej veci stanovenými nariadením Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1347/2000,(2) za veľmi osobitných okolností súvisiacich s duálnosťou konania o „otvorenie manželstva“ vo Francúzsku. 2. Otázky položené vnútroštátnym sú
Opinion of the Advocate-General 1. Na základe dôkladného vyšetrovania v trestnom konaní súdne orgány jedného členského štátu (Belgicko) zamietli návrh na podanie obžaloby na obvineného a rozhodli o „ non-lieu “ (pod čím môžeme rozumieť zastavenie trestného stíhania).(2) Týmto rozhodnutím sa prakticky skončilo (potenciálne) trestné stíhanie, ale so zreteľom na nové skutkové okolnosti a/alebo dôkazy proti dotknutej osobe možno toto rozhodnutie podľa vnútroštátneho právneho poriadku zrušiť. Návrhom
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht München (Nemecko), sa týka výkladu nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach,(2) najmä jeho článku 22 bodu 1,(3) článku 27 ods. 1(4) a článku 28 ods. 1.(5) Súdny dvor sa tak má vyjadriť k výkladu pravidla výlučnej právomoci, ktoré sa uplatňuje v oblasti vecných práv k nehnuteľnosti, ako aj pra
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Predložený návrh na začatie prejudiciálneho konania Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) bol podaný v rámci sporu medzi Staatssecretaris van Financiën (štátny tajomník financií) a Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV (ďalej len „Heuschen & Schrouff“) vo veci dodatočného vybratia dovozného cla. 2. Návrh sa na jednej strane týka colného zaradenia tovaru označovaného „rice paper“ (ryžový papier, prípadne ryžové listy, ďalej len „ryžový papier“)
Keywords 1. Konanie – Žaloba pre porušenie európskeho patentu – Nedostatok právomoci súdu Spoločenstva (Článok 7 ES a články 220 ES až 241 ES) 2. Členské štáty – Povinnosti – Povinnosť lojálnej spolupráce s inštitúciami Spoločenstva (Článok 10 ES) 3. Žaloba o náhradu škody – Premlčacia doba – Začiatok plynutia (Článok 288 druhý odsek ES) 4. Mimozmluvná zodpovednosť – Podmienky – Nezákonnosť – Ujma – Príčinná súvislosť (Článok 235 ES a článok 288 druhý a tretí odsek ES) Summary 1. V 
Opinion of the Advocate-General I – Úvodné poznámky 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania(2) sa týka platnosti nariadenia Rady (EHS) č. 1785/81 z 30. júna 1981 o spoločnej organizácii trhu v odvetví cukru [ neoficiálny preklad ](3) a nariadenia Komisie (EHS) č. 2670/81 zo 14. septembra 1981 ustanovujúceho podrobné vykonávacie pravidlá pre výrobu cukru, ktorá presahuje kvótu.(4) Osobitne ide o otázku, či neexistencia možnosti vrátenia alebo odpustenia poplatkov za cukor C je zlučiteľ
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 21. júla 2016 (*) „Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie English pink – Námietka majiteľa slovnej ochrannej známky PINK LADY a obrazových ochranných známok obsahujúcich slovné prvky ‚Pink Lady‘ – Zamietnutie námietky – Rozhodnutie súdu pre ochranné známky Európskej únie – Zmena rozhodnutia – Právna sila rozhodnutej veci“ Vo veci C‑226/15 P, ktorej predm
MENU