Nájdené rozsudky pre výraz: súdny exekútor

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4282 dokumentov
4189 dokumentov
119101 dokumentov
58 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Smernica o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia takému ustanoveniu vnútroštátneho práva, o aké ide vo veci samej, ktoré pri predaji nehnuteľnosti formou núteného výkonu hospodárskemu subjektu, t. j. súdnemu exekútorovi, ktorý uskutočnil uvedený predaj, ukladá povinnosti výpočtu, výberu a zaplatenia splatnej dane z pridanej hodnoty z tejto transakcie v požadovaných lehotách..................... 2. Zásada proporcionality sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takému ustanoveniu vnútroštátneho práva, o aké ide vo veci samej, na základe ktorého ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑499/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) z 21. februára 2013 a doručený Súdnemu dvoru 16. septembra 2013, ktorý súvisí s konaním: Marian Macikowski proti Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia S. Rodin, A. Borg Barthet (spravodajca), E. Levits a F. Biltgen, generálna advokátka: J. Kokott, tajo
Právna veta: 1) Článok 9 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že fyzická osoba, ktorá je už platiteľom DPH v súvislosti so svojimi činnosťami nezávislého súdneho exekútora, sa má považovať za „zdaniteľnú osobu“ v súvislosti s akoukoľvek inou ekonomickou činnosti vykonávanou príležitostne za podmienky, že táto činnosť predstavuje činnosť v zmysle článku 9 ods. 1 druhého pododseku smernice o DPH. 2) Podľa článku 9 ods. 1 prvého pododseku smernice o DPH, „‚zdaniteľná osoba‘ je každá osoba, ktorá nezávisle a na akomkoľv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑62/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Administrativen săd – Varna (Bulharsko) z 1. februára 2012 a doručený Súdnemu dvoru 7. februára 2012, ktorý súvisí s konaním: Galin Kostov proti Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpălnenieto“ – Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia
Právna veta: 1. Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, najmä článok 6 ods. 1, článok 7 ods. 1 a článok 8 tejto smernice, sa má v spojení s článkami 38 a 47 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej sa nepripúšťa vedľajšie účastníctvo združenia na ochranu spotrebiteľov na podporu spotrebiteľa, proti ktorému sa vedie exekučné konanie na základe právoplatného rozhodcovského rozsudku.............2.Článok 38 Charty stanovuje, že politiky Únie zabezpečia vysokú úroveň ochrany spotrebiteľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑470/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný na základe rozhodnutia Okresného súdu Svidník (Slovensko) z 31. augusta 2012 a doručený Súdnemu dvoru 19. októbra 2012, ktorý súvisí s konaním: Pohotovosť, s.r.o., proti Miroslavovi Vašutovi, za účasti: Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader (spravo
Právna veta: 1. Žaloba, ktorou jeden z rodičov navrhuje súdu, aby nahradil chýbajúci súhlas druhého rodiča s vycestovaním dieťaťa mimo územie členského štátu, v ktorom má dieťa obvyklý pobyt, a s podaním žiadosti o vydanie cestovného pasu na meno tohto dieťaťa, patrí do vecnej pôsobnosti nariadenia č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, pričom rozhodnutie prijaté na základe tejto žaloby musia orgány členského štátu, ktorého štátnym príslušníkom je uvedené dieťa, zohľadniť v správnom konaní týkajúcom sa vydania tohto c ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑215/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Vărchoven kasacionen săd (Bulharsko) z 11. mája 2015 a doručený Súdnemu dvoru v ten istý deň, ktorý súvisí s konaním: Vasilka Ivanova Gogova proti Iljovi Dimitrovovi Iljevovi, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda tretej komory L. Bay Larsen, vykonávajúci funkciu predsedu štvrtej komory, sudcovia J. Malenovský, M. Safjan, A. Prechal a K. Jürimäe (spravoda
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Každý daňový zákon zostane neúčinným, ak nie je zabezpečené jeho účinné vykonanie. Nie je preto prekvapujúce, že členské štáty Únie tejto oblasti venujú značnú pozornosť. Preto im nechýbajú nápady na uloženie rozličných povinností, aby bol príjem daní správcom dane skutočne zabezpečený. 2. Predmetom návrhu na začatie prejudiciálneho konania je dodanie podliehajúce dani z pridanej hodnoty uskutočnené nútenou dražbou nehnuteľnosti. Na tomto konaní zúčas
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Toto prejudiciálne konanie sa týka pojmu zdaniteľná osoba na účely dani z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) podľa smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH“)(2) . Toto prejudiciálne konanie bolo začaté v súvislosti s prípadom, keď súkromný súdny exekútor uzavrel mandátnu zmluvu, na základe ktorej nadobudol pre svojho mandanta nehnuteľnosti v Bulharsku, pričom táto činnosť podľ
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 6. februára 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenia (ES) č. 44/2001 a (ES) č. 1346/2000 – Príslušné pôsobnosti – Konkurz vyhlásený v prípade súdneho exekútora – Žaloba podaná správcom konkurznej podstaty povereným správou a likvidáciou spoločnosti, na ktorú bol vyhlásený konkurz“ V
Opinion of the Advocate-General 1. Týmto návrhom na začatie prejudiciálneho konania požiadal Okresný súd Svidník (Slovensko) o výklad niektorých ustanovení smernice 93/13/EHS(2) v spojení s článkami 38 a 47 Charty základných práv Európskej únie,(3) s cieľom určiť, či združeniu na ochranu práv spotrebiteľov prináleží z dôvodu zvýšenej ochrany spotrebiteľov zakotvenej v práve Únie postavenie vedľajšieho účastníka v konaní o nútenom výkone rozhodcovského rozsudku. 2. Okrem základného problému, kto
Opinion of the Advocate-General 1. Súdny dvor vo svojom rozsudku Roda Golf & Beach Resort(2) konštatoval, že „mimosúdna písomnosť“ v zmysle článku 16 nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch(3) je pojmom práva Únie(4) . Súdny dvor navyše konštatoval, že písomnosť vyhotovená notárom „ako taká“ predstavuje mimosúdnu písomnosť(5) . 2. Prejednávaný návrh na začatie prejudiciálneho konania na
MENU