SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Dátum žiadosti:
od:
do:
Forma dokumentu:
Spisová značka:
Dátum dokumentu:
od:
do:
Forma rozhodnutia:
Autor dokumentu:
Predmet úpravy:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1308091
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66819
USSR: 38926
NSČR: 128963
NSSČR: 71302
USČR: 82268
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430455
Krajské súdy (ČR): 49545
Posledná aktualizácia
08.03.2021 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: trestné konanie


Približný počet výsledkov: 455 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: trestné konanie
  • trestny nájdené 9856 krát v 986 dokumentoch
  • konanie nájdené 225310 krát v 9943 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)


Kľúčové slová: karnet, zabezpečenie dane pri dovoze tovaru

Právna veta: Dohovor TIR najmä stanovuje, že tovary dopravované na podklade režimu TIR, ktorý zavádza, nie sú predmetom úhrady alebo zloženia colnej zábezpeky dovozných a vývozných ciel a poplatkov v pohraničných colných úradoch. Na účely uskutočnenia týchto výhod dohovor TIR vyžaduje, aby bol k tovarom počas celej dopravy pripojený jednotný dokument, teda karnet TIR, ktorý slúži na kontrolu dodržiavania predpisov. Vyžaduje tiež, aby bola doprava zabezpečovaná tak, že ručiteľmi budú združenia schválené zmluvnými stranami. 1. Článok 2 ods. 1 nariadenia č. 1593/91, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 719/91 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... môžu byť splatné, vymáha tento členský štát v súlade s ustanoveniami Spoločenstva alebo s vnútroštátnymi ustanoveniami bez dosahu na uplatnenie trestného konania. 3. Ak nie je možné určiť územie, na ktorom došlo k priestupku alebo nezrovnalosti, hľadí sa na ne tak, že .
Právna veta: 1) Článok 18 ZFEÚ, ktorý zakotvuje všeobecnú zásadu zákazu diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, je uplatniteľný na situáciu, akou je situácia v konaní vo veci samej, v ktorej prvý členský štát vyžaduje od leteckého dopravcu, ktorý je držiteľom prevádzkovej licencie vydanej druhým členským štátom, aby získal povolenie na vstup do vzdušného priestoru prvého členského štátu, na vykonanie súkromných nepravidelných letov s odletom z tretej krajiny a s určením v predmetnom prvom členskom štáte, keď sa takéto povolenie nevyžaduje od leteckých dopravcov, ktorí sú držiteľmi prevádzkovej licenci ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnutím Oberlandesgericht Braunschweig (Nemecko) z 24. novembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 7. decembra 2011, ktorý súvisí s trestným konaním proti: International Jet Management GmbH, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K ... na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 18 ES. 2. Tento návrh bol predložený v rámci trestného konania, ktoré sa vedie proti International Jet Management GmbH (ďalej len „International Jet Management“), leteckej spoločnosti, ktorej .
Právna veta: 1) Článok 54 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach, podpísaného 19. júna 1990 v Schengene (Luxembursko), sa má vykladať v tom zmysle, že uznesenie o zastavení konania pred podaním obžaloby, ktoré je v zmluvnom štáte, v ktorom bolo toto uznesenie vydané, prekážkou nového vyšetrovania za trestný čin spáchaný rovnakými skutkami proti osobe, ktorej sa toto uznesenie týka, pokiaľ sa prípadne proti tejto os ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... di Fermo rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru nasledujúcu prejudiciálnu otázku: „Má právoplatný rozsudok o zastavení trestného konania vyhlásený [súdom] členského štátu Európskej únie, ktorý pristúpil k DVSD, na základe rozsiahleho prešetrenia vyšetrovacích orgánov ... Tribunale di Fermo (Taliansko) z 11. júla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 29. augusta 2012, ktorý súvisí s trestným konaním proti: M , SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen (spravodajca), .
Právna veta: 1) Článok 9 ods. 1 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 92/108/EHS zo 14. decembra 1992, v spojení s článkom 7 tejto smernice sa má vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie umožňuje, aby členský štát označil za platiteľa spotrebnej dane osobu, ktorá má v držbe na daňovom území tohto štátu na komerčné účely výrobky podliehajúce spotrebnej dani uvoľnené na spotrebu v inom členskom štáte, za okolností, akými sú okolnosti sporu vo v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... členského štátu na nemecké daňové územie nezaradené do dohody o pozastavení. Finanzgericht prebral vecné tvrdenia uvedené v rozsudku vyhlásenom v trestnom konaní. Po tom, ako boli cigarety dovezené na daňové územie Nemecka, ich žalobca prevzal ako príjemca do držby, takže sa stal .
Právna veta: 1. Pojmy „uvedenie na trh“ a „doba skladovateľnosti“ sú definované jednotlivo v nariadeniach č. 178/2002 a č. 2073/2005. Článok 3 bod 8 nariadenia č. 178/2002 tak definuje pojem „uvedenie na trh“ ako skladovanie, uchovávanie potravín alebo krmív na účely predaja, vrátane ponúkania na predaj alebo akúkoľvek inú formu prevodu, či už bezplatnú alebo nie, a predaj, distribúciu alebo iné formy prevodu samy osebe. Článok 2 písm. f) nariadenia č. 2073/2007 definuje pojem „doba skladovateľnosti“ ako obdobie zodpovedajúce lehote predchádzajúcej „spotrebujete do“ (dátum spotreby) alebo dátumu minimálnej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v prílohe I kapitole 1 riadku 1.28 nariadenia č. 2073/2005. 20. Na základe tejto analýzy Bezirkshauptmannschaft Innsbruck začal trestné konanie voči pani Reindlovej z dôvodu nedodržania § 5 ods. 5 bodu 2 LMSVG. Ako zásadný znak skutkovej podstaty prípadného pochybenia .
Právna veta: 1. Preto prináleží vnútroštátnemu súdu určiť, či v holandskom práve tak, ako tvrdí holandská vláda, existujú právne pravidlá, buď ustanovenie alebo všeobecná zásada, podľa ktorých je zneužitie práva zakázané, alebo iné ustanovenia týkajúce sa daňových podvodov alebo daňového úniku, ktoré by bolo možné vykladať v súlade s požiadavkami práva Únie v oblasti boja proti daňovým podvodom tak, ako boli pripomenuté v bodoch 49 a 50 toho rozsudku (pozri v tomto zmysle rozsudky Kofoed, EU:C:2007:408, bod 46, a Maks Pen, EU:C:2014:69, bod 36). 2. Šiesta smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vzťahuje oslobodenie od DPH, a vydali voči tejto spoločnosti dodatočný daňový výmer. Navyše bolo za podvod v oblasti DPH začaté trestné konanie proti okrem iného riaditeľovi spoločnosti Turbu.com, v ktorom bol tento riaditeľ v roku 2005 odsúdený za falšovanie verejnej listiny .
Právna veta: 1. Počas obdobia, keď bol štátny príslušník členského štátu zamestnaný na konzulárnom úrade tretieho štátu, ktorý má sídlo na území členského štátu, v ktorom má tento štátny príslušník bydlisko, avšak nie je jeho štátnym príslušníkom, sa na tohto štátneho príslušníka nevzťahujú právne predpisy členského štátu v zmysle tohto ustanovenia, ak uvedený štátny príslušník nie je podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom má bydlisko, prijatých na základe článku 71 ods. 2 Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch uzatvoreného vo Viedni 24. apríla 1963, poistený vo vnútroštátnom systéme soci ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  týchto konzulárnych úradníkov, je prijímajúci štát taktiež viazaný povinnosťou uvedenou v článku 42. Ak je proti uvedenému konzulárnemu úradníkovi začaté trestné konanie, bude sa s výnimkou prípadu, že úradník je zatknutý alebo vo väzbe, uskutočňovať spôsobom, ktorý by čo najmenej narušil výkon .
Právna veta: 1. Smernica o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnym opatreniam, o aké ide vo veci samej, ktoré umožňujú verejnej inštitúcii členského štátu preniesť osobné údaje inej verejnej inštitúcii a ich následné spracovanie bez toho, aby boli dotknuté osoby o tomto prenose a spracovaní informované.

Úryvok z textu:
... vytvára nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie údajov o: a) štátnej bezpečnosti; b) obrane; c) verejnej bezpečnosti; d) prevencii, vyšetrovaní, pátraní a trestnom konaní alebo porušení etiky pre predpísané profesie; e) dôležitom hospodárskom alebo finančnom záujme členského štátu alebo Európskej únie, vrátane peňažných, rozpočtových .
Právna veta: 1. Článok 78 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 zo 16. novembra 2000, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ako je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá obmedzuje možnosť colných orgánov zopakovať preskúmanie alebo následnú kontrolu a vyvodiť z nich dôsledky určením nového colného dlhu, pokiaľ sa toto obmedzenie vzťahuje na obdobie troch rokov odo dňa vzniku pôvodného colného dlhu, čo overiť prislúcha vnútro ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... od dátumu, keď sa nadobudol colný dlh. … 4. Ak je colný dlh výsledkom skutku, ktorý v čase spáchania podliehal začatiu trestného konania na súde, jeho výška sa môže na základe podmienok uvedených v platných ustanoveniach oznámiť dlžníkovi aj po ukončení trojročného obdobia ... dlh v zmysle článku 221 ods. 4 tohto kódexu výsledkom skutku, za ktorý bolo možné v čase jeho spáchania začať trestné konanie na súde, čo prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu. 38. O to viac a v iných situáciách, než je posledná uvedená .
Právna veta: 1. Článok 39 ods. 2 a článok 49 ods. 1 posledná veta Charty základných práv Európskej únie sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby právna úprava členského štátu, o akú ide vo veci samej, automaticky vylučovala z okruhu osôb majúcich právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu osoby, ktoré boli ako žalobca vo veci samej odsúdené v trestnom konaní za závažný trestný čin, ak sa toto odsúdenie stalo konečným pred 1. marcom 1994.

Úryvok z textu:
... skutočnosťou, že vnútroštátny zákonodarca sa chcel vyhnúť tomu, aby odňatie práva voliť vyplývajúce z odsúdenia v trestnom konaní nezaniklo automaticky a bezprostredne po nadobudnutí účinnosti nového trestného zákona, keďže nový trestný zákon ponecháva odňatie ... občianskych práv, rodinných práv a možnosti byť ustanovený za prísediaceho, ktoré automaticky vyplývajú z odsúdenia v trestnom konaní, vyhláseného v poslednom stupni pred nadobudnutím účinnosti predmetného zákona, zostáva v platnosti.“ 9. Článok 702‑ .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.