SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Dátum žiadosti:
od:
do:
Forma dokumentu:
Spisová značka:
Dátum dokumentu:
od:
do:
Forma rozhodnutia:
Autor dokumentu:
Predmet úpravy:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1305100
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66823
USSR: 38889
NSČR: 128943
NSSČR: 71145
USČR: 82245
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430406
Krajské súdy (ČR): 49443
Posledná aktualizácia
04.03.2021 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: trestné konanie


Približný počet výsledkov: 455 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: trestné konanie
  • trestny nájdené 9856 krát v 986 dokumentoch
  • konanie nájdené 225310 krát v 9943 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)


Právna veta: 1. Dátum, ktorý vnútroštátne orgány napokon zvolili na nadobudnutie účinnosti vnútroštátneho opatrenia, akým je opatrenie dotknuté vo veci samej, ktoré predpisuje chov nosníc v chovných zariadeniach, ktoré zodpovedajú ich potrebám, pokiaľ ide o hniezda, bidlá a prachový kúpeľ a zabezpečujú nízku úroveň úmrtnosti a porúch správania sliepok, podlieha povinnosti oznámenia Európskej komisii stanovenej v článku 8 ods. 1 treťom pododseku smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnutím Helsingborgs tingsrätt (Švédsko) z 30. mája 2013 a doručený Súdnemu dvoru 5. júna 2013, ktorý súvisí s trestným konaním proti: Larsovi Ivanssonovi, Carlovi‑Rudolfovi Palmgrenovi, Kjellovi Ottovi Pehrssonovi, Hĺkanovi Rosengrenovi, SÚDNY DVOR (siedma komora), ... vyd. 13/021, s. 8, ďalej len „smernica 98/34“). 2. Tento návrh bol podaný v rámci trestného konania začatého na návrh Åklagarkammaren i Helsingborg (štátne zastupiteľstvo) proti štyrom chovateľom nosníc, a to L. Ivanssonovi, C.‑R.  .
Právna veta: 1) Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom, schválená v mene Spoločenstva nariadením Rady (ES) č. 764/2006 z 22. mája 2006, a najmä jej článok 6 sa majú vykladať v tom zmysle, že vylučujú akúkoľvek možnosť, aby plavidlá Spoločenstva vykonávali rybolov v marockých rybolovných oblastiach na základe licencie vydanej marockými orgánmi bez zásahu príslušných orgánov Európskej únie.

Úryvok z textu:
... Hovrätten för Västra Sverige (Švédsko) z 31. októbra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 4. novembra 2013, ktorý súvisí s trestným konaním proti: Ovemu Ahlströmovi, Lennartovi Kjellbergovi, Fiskeri Ganthi AB, Fiskeri Nordic AB, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej .
Právna veta: 1. Článok 8 ods. 3 písm. e) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, sa má vykladať v tom zmysle, že mu odporuje vnútroštátne ustanovenie, o ktoré ide vo veci samej, ktoré bankovej inštitúcii neobmedzene a nepodmienene dovoľuje, aby s odvolaním sa na bankové tajomstvo odmietla poskytnúť informácie podľa článku 8 ods. 1 písm. c) tejto smernice o mene a adrese vlastníka účtu.

Úryvok z textu:
... ) udeľujú vlastníkovi práv právo dostať podrobnejšie informácie; b) upravujú využívanie informácií oznámených v súlade s týmto článkom v občianskom alebo trestnom konaní; c) upravujú zodpovednosť za zneužívanie práva na informácie; d) dávajú možnosť odmietnuť poskytnutie informácií, ktoré by prinútili osobu uvedenú v .
Právna veta: 1. Článok 1 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že žaloba súkromnej osoby o náhradu škody podaná vyšetrujúcemu súdu patrí do pôsobnosti tohto nariadenia, pokiaľ je jej cieľom najmä náhrada škody v peniazoch za ujmu, ktorú žalobca údajne utrpel..................... 2. Článok 27 ods. 1 nariadenia č. 44/2001 sa má vykladať v tom zmysle, že návrh je podaný v zmysle tohto ustanovenia, ak žaloba súkromnej osoby o náhradu škody bola podaná vyšetrujúcemu súdu, hoci sa vyšetrovan ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozsudku Sonntag (C‑172/91, EU:C:1993:144) Súdny dvor uviedol, že hoci je občianskoprávna žaloba podaná v rámci trestného konania, táto žaloba sa uplatňuje na náhradu škody spôsobenej fyzickou osobou v dôsledku trestného činu a zachováva si svoju občianskoprávnu povahu .
Právna veta: 1. Pojem „súd, ktorý je príslušný rozhodovať predovšetkým v trestných veciach“ uvedený v článku 1 písm. a) bodu iii) rámcového rozhodnutia Rady 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie, zmeneného a doplneného rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009, predstavuje autonómny pojem práva Európskej únie a má sa vykladať v tom zmysle, že pod neho spadá každý súd, ktorý uplatňuje konanie napĺňajúce základné znaky trestného konania. Unabhängiger Verwaltungssenat in der Ländern (Rakúsko) spĺňa tieto kritériá, a preto je potrebné sa ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa uložil peňažný trest alebo pokuta, … pokiaľ bolo vydané súdom Českej republiky v trestnom konaní…, alebo súdom iného členského štátu… [Ú]nie v trestnom konaní alebo správnym orgánom takéhoto štátu za predpokladu, že proti rozhodnutiu správneho orgánu o trestnom ... aby konanie pred príslušným súdom v zmysle článku 1 písm. a) bodu iii) rámcového rozhodnutia naplnilo podstatné znaky trestného konania, pričom sa však nevyžaduje, aby bol tento súd príslušný výlučne v trestných veciach. 37. Na určenie, či .
Právna veta: 1) Pojem „nekomerčná nákladná doprava“ stanovený v článku 3 písm. h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 sa musí vykladať v tom zmysle, že zahŕňa nákladnú dopravu uskutočňovanú fyzickou osobou na jej vlastný účet a výlučne v rámci jej voľno časovej aktivity, ak je táto doprava čiastočne financovaná z finančných príspevkov tretích osôb a nez ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podaný rozhodnutím Svea hovrätt (Švédsko) z 11. júna 2012 a doručený Súdnemu dvoru 2. júla 2012, ktorý súvisí s trestným konaním proti: Daniel Lundberg, SÚDNY DVOR (šiesta komora), v zložení: predsedkyňa šiestej komory M. Berger (spravodajkyňa), sudcovia E.  ... ) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, s. 1). 2. Tento návrh bol podaný v rámci trestného konania začatého proti pánovi Lundbergovi pre porušenie povinnosti namontovať a používať schválený tachograf v ťažkotonážnych nákladných vozidlách. Právny rámec Právo .
Právna veta: 1. Článok 11 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je § 11 ods. 1 zákona o pobyte, zárobkovej činnosti a integrácii cudzích štátnych príslušníkov na spolkovom území (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet), ktorá obmedzenie dĺžky zákazu vstupu podriaďuje tomu, aby dotknutý š ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podaný rozhodnutím Amtsgericht Laufen (Nemecko) z 13. júna 2012 a doručený Súdnemu dvoru 18. júna 2012, ktorý súvisí s trestným konaním proti: Gjoko Filev, Adnan Osmani, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, ... EÚ L 348, s. 98), najmä jej článku 11 ods. 2. 2. Tento návrh bol predložený v rámci trestného konania proti pánovi Filevovi, štátnemu príslušníkovi bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, a pánovi Osmanimu, štátnemu príslušníkovi Srbskej republiky, po ich .
Právna veta: 1) Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi, zmenené a doplnené rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že vykonávajúce súdne orgány nie sú oprávnené odmietnuť vykonať európsky zatykač vydaný na účely trestného stíhania z dôvodu, že vyžiadaná osoba nebola pred vydaním tohto zatykača vypočutá vo vydávajúcom členskom štáte. 2) Z článkov 8 a 15 rámcového rozhodnutia 2002/584 v tomto smere vyplýva, že pred vydaním rozhodnutia o odovzdaní vyžiadanej osoby na účely ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 37. Je pravda, že podľa článku 4a rámcového rozhodnutia 2002/584 môže porušenie práv na obhajobu v priebehu trestného konania, ktoré viedlo k vydaniu odsudzujúceho rozsudku v neprítomnosti obvineného, za určitých podmienok predstavovať dôvod nevykonania európskeho zatykača vydaného ... . Okrem toho, pokiaľ ide o údajné porušenie základných práv C. V. Radua, ukazuje sa, že v rámci trestného konania vo veci samej C. V Radu na obranu voči svojmu odovzdaniu tvrdí, že ustanovenia rámcového rozhodnutia 2002/584 .
Právna veta: 1) Právo Únie, najmä zásada efektivity, bráni ustanoveniu vnútroštátneho práva, podľa ktorého sprístupnenie dokumentov, ktoré sú súčasťou spisu vzťahujúceho sa na vnútroštátne konanie týkajúce sa uplatňovania článku 101 ZFEÚ, vrátane dokumentov poskytnutých v rámci programu zhovievavosti, tretím osobám, ktoré neboli účastníkmi tohto konania a zamýšľajú podanie žalôb o náhradu škody proti účastníkom kartelu, je podmienené výlučne súhlasom všetkých účastníkov uvedeného konania, pričom vnútroštátne súdy nemajú nijakú možnosť pristúpiť k zváženiu dotknutých záujmov. 2) je nevyhnutné, aby vnútrošt ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poskytnuté v žiadostiach o zhovievavosť, avšak porovnateľné vnútroštátne ustanovenia v prípade iných druhov konania, najmä sporového a nesporového občianskeho a trestného konania, umožňujú prístup k súdnym spisom aj bez súhlasu účastníkov konania pod podmienkou, že tretia osoba, ktorá nie je účastníkom konania .
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 smernice Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti a článok 1 ods. 1 a 2 druhej smernice Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel sa majú vykladať v tom zmysle, že povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel má pokrývať aj náhradu n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vplyvom alkoholu, prekročil maximálnu povolenú rýchlosť, viedol vozidlo v zlom technickom stave a uskutočnil nebezpečný predbiehací manéver, bol rozsudkom v trestnom konaní odsúdený na šesť rokov odňatia slobody a bolo mu odobraté vodičské oprávnenie na obdobie piatich rokov. 17. Dňa 13. decembra .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.