Nájdené rozsudky pre výraz: účasť na verejnom obstarávaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 63

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

65 dokumentov
13 dokumentov
197 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Smernica o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takej právnej úprave regionálnej entity členského štátu, ako je dotknutá vo veci samej, ktorá ukladá uchádzačom a ich subdodávateľom povinnosť prijať na základe písomného vyhlásenia priloženého k ich ponuke záväzok vyplácať zamestnancom, ktorí majú poskytovať plnenia v rámci dotknutej verejnej zákazky, minimálnu hodinovú stanovenú uvedenou právnou úpravou.......................... 2. Článok 26 smernice 2004/18, z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vec C‑115/14 ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Koblenz (Vyšší regionálny súd Koblenz, Nemecko) z 19. februára 2014 a doručený Súdnemu dvoru 11. marca 2014, ktorý súvisí s konaním: RegioPost GmbH & Co. KG proti Stadt Landau in der Pfalz, za účasti: PostCon Deutschland GmbH, Deutsche Post AG, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda tretej komory L. Bay Larsen, vykonávajúci funkciu predsedu
Právna veta: 1. Základné pravidlá a všeobecné zásady Zmluvy o FEÚ, osobitne zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie, ako aj povinnosť transparentnosti, ktorá z nich vyplýva, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia takému ustanoveniu vnútroštátneho práva, na základe ktorého verejný obstarávateľ môže stanoviť, že záujemca alebo uchádzač bude automaticky vylúčený z postupu verejného obstarávania týkajúceho sa verejnej zákazky z dôvodu, že spolu so svojou ponukou nepredložil písomný dokument o prijatí záväzkov a vyhlásení obsiahnutých v protokole zákonnosti dotknutom vo veci samej, ktorého cieľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vec C‑425/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (Taliansko) z 9. júla 2014 a doručený Súdnemu dvoru 17. septembra 2014, ktorý súvisí s konaním: Impresa Edilux Srl, zástupkyňa dočasného združenia podnikov, Società Italiana Costruzioni e Forniture Srl (SICEF) proti Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapan
Právna veta: 1) Článok 30 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby neumožňuje verejnému obstarávateľovi rokovať s uchádzačmi o ponukách, ktoré nespĺňajú záväzné požiadavky stanovené v technických špecifikáciách zákazky........2) Aj keď je verejný obstarávateľ oprávnený v rámci rokovacieho konania rokovať, je vždy povinný dbať o to, aby boli dodržané požiadavky zákazky, ktorým bola priznaná záväzná povaha. Ak by tomu tak nebolo, bola by porušená zá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑561/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Riigikohus (Estónsko) z 23. novembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 5. decembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Nordecon AS, Ramboll Eesti AS proti Rahandusministeerium, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen (spravodajca), sudcovia M. Safjan, J. Malenovský, A. Prechal a S. Rodin, generálny advokát: N. Wahl, tajomník: A.
Právna veta: 1. Pojem „hospodársky subjekt“ zahŕňa aj orgány verejnej správy, ktoré sa teda môžu zúčastňovať na verejnom obstarávaní, pokiaľ sú oprávnené za odmenu poskytovať služby na trhu, a v rozsahu, v akom to tak je.................... 2. Článok 52 smernice 2004/18 sa má vykladať v tom zmysle, že aj keď obsahuje určité požiadavky, pokiaľ ide o určenie podmienok zápisu hospodárskych subjektov do vnútroštátnych úradných zoznamov a o určenie podmienok certifikácie, nedefinuje vyčerpávajúcim spôsobom ani podmienky zápisu týchto hospodárskych subjektov do vnútroštátnych úradných zoznamov alebo podmienky i ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑203/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Španielsko) z 25. marca 2014 a doručený Súdnemu dvoru 23. apríla 2014, ktorý súvisí s konaním: Consorci Sanitari del Maresme proti Corporació de Salut del Maresme i la Selva, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsedovia komôr A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, T. von
Právna veta: 1. Ako vyplýva zo znenia článku 26 ods. 2 smernice 92/50, členské štáty môžu oprávniť niektoré skupiny hospodárskych subjektov na poskytovanie určitých služieb. Môžu regulovať činnosť subjektov, akými sú univerzity a výskumné ústavy, ktorých cieľom nie je dosiahnutie zisku a ich hlavným zameraním je podporovať rozvoj vzdelania a výskumu. Môžu najmä povoliť alebo nepovoliť takýmto subjektom pôsobiť na trhu podľa toho, či dotknutá činnosť je alebo nie je zlučiteľná s cieľmi, na ktoré boli založené a ktoré vyplývajú z ich štatútu. Pokiaľ sú tieto subjekty oprávnené za odmenu poskytovať niektoré s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑568/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Consiglio di Stato (Taliansko) z 28. júna 2013 a doručený Súdnemu dvoru 6. novembra 2013, ktorý súvisí s konaním: Azienda Ospedaliero‑Universitaria di Careggi‑Firenze proti Data Medical Service Srl, za účasti: Regione Lombardia, Bio‑Development Srl, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Postupy verejného obstarávania služieb – Smernica 92/50 – Uzavretie zmlúv [Smernica Rady 92/50, článok 29 prvý odsek písm. e) a f)] Summary Článok 29 prvý odsek písm. e) a f) smernice 92/50 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb umožňuje členským štátom vylúčiť z účasti vo verejnom obstarávaní každého záujemcu, ktorý si nesplnil svoje povinnosti týkajúce sa platenia príspevkov na sociálne zabezpečenie a daní podľa vnútroštátnych prá
Opinion of the Advocate-General 1. Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Taliansko) položil Súdnemu dvoru dvomi rozhodnutiami z 22. apríla 2004 otázky týkajúce sa výkladu článku 29 prvého odseku písm. e) a f) smernice Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb (Ú. v. ES L 209, s. 1; Mim. vyd. 06/001, s. 322), ktorý umožňuje vylúčiť z účasti vo verejnom obstarávaní poskytovateľov služieb, ktorí si nesplnili svoje povinnosti týkajúce sa platenia pr
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia žiada Súdny dvor, aby určil, či článok 29 smernice Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb(2) (ďalej len „smernica 92/50“), ktorý stanovuje sedem dôvodov vylúčenia z účasti na verejnom obstarávaní služieb, je taxatívnym výpočtom a preto nie je možné, aby vnútroštátna právna úprava uložila zákaz súbežnej účasti podnikov, medzi ktorými existuje vzťah ovládan
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Od podnikov, ktoré si želajú zúčastniť sa na verejnom obstarávaní na zadanie zákazky na práce, možno požadovať splnenie minimálnych požiadaviek týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia alebo technickej a/alebo odbornej spôsobilosti v zmysle článkov 47 a 48 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na
MENU